Liigu sisu juurde

Sellekohase otsuse teeb juhatus. Fond eksisteerib kuni kohustuste lõpliku tasaarvelduseni ja varade lõpliku jaotamiseni ning kõik fondi ja tema liikmete käesoleva lepingu järgsed õigused ja kohustused jätkuvad ilma piiranguteta, välja arvatud see, et ükski liige ei või välja astuda ega ühegi liikme liikmesust ei tohi peatada. Kui enne optsioonide alusel aktsiate omandamist OEG aktsiakapitali suurendatakse või vähendatakse, muudab OEG juhatus vajadusel ühepoolselt kehtivate optsioonide osas ülalloetletud tingimusi, arvestades aktsiakapitali suurendamise või vähendamise finantsmõju aktsiate omandajale. Juhatus koostab võla teenindamise jätkusuutlikkuse mehhanismi ning sellekohased protseduurid ja meetodid ning kõnealust rahastamist ei arvestata toetuse ülemmäära sisse. Asjakohased otsused teeb juhatus.

Vahendite kasutamine ja rahastamistingimused a Fondi vahendeid kasutatakse artiklis 2 nimetatud eesmärgi saavutamiseks.

vajadus suurendada liige

Valitsustevahelisele organisatsioonile antava laenu puhul võib fond nõuda sobivat riiklikku või muud tagatist. Samuti pööratakse tähelepanu elanikkonna vaeseima osa toitumistaseme ja elutingimuste parandamisele nendes riikides.

vajadus suurendada liige

Ülalmainitud prioriteetide raames põhineb toetusõiguslikkus objektiivsetel majanduslikel ja sotsiaalsetel kriteeriumitel, erilist tähelepanu pööratakse madala sissetulekuga riikide vajadustele ja nende potentsiaalile suurendada toidutootmist, lisaks arvestatakse nimetatud vahendite kasutamisel õiglast geograafilist jaotust. Lõige 2 Rahastamise vormid ja tingimused a Fondipoolne rahastamine toimub laenude, toetuste ja võla teenindamise jätkusuutlikkuse mehhanismide kaudu fondi poolt sobivaks peetud tingimustel, võttes arvesse liikme majanduslikku seisundit ja väljavaateid ning asjaomase tegevuse nõudeid ja iseloomu.

Koosolek algas kell Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.

Fond võib eraldada lisavahendeid sellise projekti ja programmi loomiseks ja rakendamiseks, mida fond rahastab laenude, toetuste ja võla teenindamise jätkusuutlikkuse mehhanismide kaudu.

Sellekohase otsuse teeb juhatus. Toetuste osakaal ei ületa normaaltingimustes ühte kaheksandikku finantsaastaks ettenähtud vahenditest.

vajadus suurendada liige

Juhatus koostab võla teenindamise jätkusuutlikkuse mehhanismi ning sellekohased protseduurid ja meetodid ning kõnealust rahastamist ei arvestata toetuse ülemmäära sisse. Suur osa laenudest antakse väga soodsatel tingimustel. Asjaomase institutsiooni ja asutuse valib juhatus pärast konsultatsiooni abisaajaga, olles fondi ees hindamise otseseks vastutajaks.

vajadus suurendada liige

Nõukogu liikmete aktsiaoptsiooni tingimuste heakskiitmine Koosolek otsustas kiita heaks allkirjeldatud nõukogu liikmetele antavate aktsiaoptsioonide tingimused ning otsustada optsioonilepingute sõlmimine nõukogu liikmetega heakskiidetud tingimustel ning volitada OEG juhatust OEG nimel optsioonilepinguid sõlmima.

Nõukogu liikmetele antavate aktsiaoptsioonide tingimuste kohaselt saaks iga nõukogu liige märkida kuni 27 aktsiat igal aastal alates Optsioonide märkimisperioodid peavad jääma alljärgnevatesse ajavahemikesse: i Tegelik aktsiate arv, mida iga OEG nõukogu liige märkida saab määratakse kindlaks OEG grupi finantseesmärkide täitmise ja nõukogu töös osalemise alusel.

vajadus suurendada liige

Kui enne optsioonide alusel aktsiate omandamist OEG aktsiakapitali suurendatakse või vähendatakse, muudab OEG juhatus vajadusel ühepoolselt kehtivate optsioonide osas ülalloetletud tingimusi, arvestades aktsiakapitali suurendamise või vähendamise finantsmõju aktsiate omandajale.

Optsioonilepingu alusel märgitud OEG aktsiad annavad õiguse saada dividendi majandusaastal, mil õigusaktide kohaselt loetakse märgitud aktsiatest tulenevad õigused tekkinuks nt mil loetakse märgitud aktsiatega esindatud aktsiakapital suurendatuks. Märgitud aktsiad ei anna siiski õigust saada dividendi, mille saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeriti enne seda päeva, mil õigusaktide kohaselt loetakse märgitud aktsiatest tulenevad õigused tekkinuks.

  • Mihhail Kõlvart tahab vähendada Tallinna linnavolikogu liikmete arvu | Eesti | ERR
  • Liikme paksus normaalne ja pikkus
  • AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED
  • [AMSS] Advisory dictionary of document language

Aktsiakapitali suurendamine Koosolek otsustas viia läbi fondiemissiooni ja suurendada OEG aktsiakapitali krooni 48 euro võrra omakapitali arvel sissemakseid tegemata ning kasutada OEG aktsiakapitali suurendamiseks OEG aktsiate ülekurssi vastavalt majandusaasta 1.

Seega peaks olema välistatud ka igasugused spekulatsioonid relvastatud alaealiste patrullimise võimalikkusest. Siseministri sõnul relvadega fotodel poseerimist relvaseadus ei reguleeri.

Vägivallale õhutamine on lubamatu Helme toonitas, et igasugune vägivallale õhutamine või vägivaldsuse normaliseerimine on lubamatu. Ka oli saates toodud ära relvakoolitusel osalenud noorte vägivallale kutsuvad postitused sotsiaalmeedias,» kirjeldas Juske kirjalikus pöördumises ministrile.

  • Rahvusvahelise Põllumajanduse Arengu Fondi asutamisleping – Riigi Teataja
  • Seksuaalsed liikmed maailmasuunas