Liigu sisu juurde

Kui Maailma Tervishoiuorganisatsioon leiab, et mingi preparaat ei saa selles leiduvate ainete tõttu olla kuritarvitamise objektiks ja ei kutsu esile kahjulikke järelmõjusid lõige 3 ning et selles sisalduv narkootiline aine ei ole kergesti eraldatav, võib komisjon vastavalt Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovitustele lisada selle preparaadi III nimekirja. Ta peab teavitama kindlustusjuhtumi toimumise riski vähendamise võimalusest, leidma kliendile usaldusväärse kindlustusseltsi.

Müügisüsteemis on nii edasikindlustus kui ka kindlustusseltsid.

ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtne konventsioon

Kindlustajad ostavad oma tooteid - üksikisikuid, juriidilisi isikuid, kes on sõlminud lepingud konkreetse müüjaga. Kindlustusvahendajad on seaduslikud ja võimelised isikud, kes tegelevad kindlustuslepingute sõlmimisega. Nende eesmärk on aidata sõlmida kindlustusandja ja kindlustatu vahel leping. Kindlustusseltside vahendajad Mõtle, mida see mõiste tähendab.

Kindlustusturu vahendajad ei ole nende abiga sõlmitud lepingute esindajad. Nende ülesanne on olla seos tehingu poolte vahel. Nende tegevus toimub vahendaja ja kindlustusseltsi vahelise lepingu raames. Vahendusteenuste eesmärk on rahaline tasu. Lepingus määratakse kindlaks mõlema osapoole õigused ja kohustused ning lepingu tingimuste mittetäitmise korral määratakse karistus.

Kindlustusmaakleri tegevuse peamised tingimused on sätestatud lepingus, mida ta esindab: Maksete summa erinevate toodete eest, maksetingimused. Lepingu kestus. Teave kindlustusvahendajate, kindlustusagentide ja tehingu osalejate kohta. Kindlustustoodete liigid.

Teave vormide kasutamise tingimuste kohta. Kindlustusvahendajad on agendid, maaklerid, erakorralised volinikud, inspektorid. Nende eesmärk on abistada kindlustusseltside müüki, edasikindlustuslepingute sõlmimist. Vene Föderatsiooni territooriumil ei ole võimalik teostada vahendustööd teiste riikide kindlustusseltsidelt välja arvatud rohelise kaardi müük. Agendid Kindlustusagendid on juriidiliselt võimelised isikud, kes on sõlminud kindlustusseltsiga lepingu ja täidavad oma korraldusi vastavalt organisatsiooni juhistele.

Kindlustusvahendajate peamine roll on klientide leidmine.

Pärast seda, kui agent on viimase tingimused kindlaks määranud, peab ta konsulteerima: ettevõtte kindlustusteenuste nimekirjas, lepingu täitmisel, täiendavatel dokumentidel, allkirjastamisel, raha saamisel, maksekviitungi väljastamisel; viia leping lõpule sissemaksete laekumine ja üleandmine lepingu kehtivuse ajal, kliendi maksmine maksetega.

Kindlustusagendid võivad olla nii juriidilised kui füüsilised isikud. Enamikku neist domineerivad viimased ning nende suhe kindlustusandjale põhineb Liikmete suuruse skeem süsteemil.

Neid peetakse erinevates piirkondades asuvateks üksusteks, hõlmates seega kogu riiki. Kõik kontorid on allutatud ettevõtetele, mis on tütarettevõtted. Olenevalt aine liikme suurendamiseks on ained eraldatud: sirge; mitmeliikmeline. Otsesed agendid Kindlustusvahendajate puhul on tegemist otseste vahendajatega. Nad on organisatsiooni liikmed, neil on aine liikme suurendamiseks müüa teenuseid ainult sellele ettevõttele, saada tasu müügist, samuti palka, sotsiaalset paketti.

Koera suurus Dick

Sellised ained on kõrge kvalifikatsiooniga isikud. Ettevõte kannab aga pidevalt palga tõttu kulusid. Selle tulemusena ei ole agendid motivatsiooni uute klientide arvu suurendamiseks ning seetõttu on sõlmitud vähe lepinguid. Mono-kohustuslikud ained Mono-kohustuslikud ained, mitte otsesed, saavad ainult teenuste eest tasu. See meetod suurendab müüki, kuid operatsiooni kvaliteet võib halveneda.

Esindaja võib sõlmida lepingu, mis peab maksma suure summa. Kindlustustingimuste rikkumise vältimiseks motiveerivad kindlustusseltsid töötajaid lepingute kvaliteedi tõstmiseks, näiteks vähendades töötasu, nägema ette tingimused, mille kohaselt ühte või teist objekti ei saa aine liikme suurendamiseks. Mitme liikme esindajad Erinevalt teistest on kindlustusseltsi mitmeliikmelistel vahendajatel õigus tegutseda mitme äriühinguga.

Kuivõrd tegemist on mittekongruentse süüteokoosseisu tunnusega, millele koosseisu objektiivsete tunnuste hulgas vaste puudub, ei ole tähtis, kui suure varalise kasu süüdistatav narkootilist ainet käideldes tegelikult sai ja kas tema soovitu ka realiseerus, vaid üksnes see, kui suurt varalist kasu ta taotles. Nii võib KarS § lg 21 alusel vastutada ka isik, kes soovis küll saada narkootilist ainet käideldes suurt varalist kasu, kuid kellel tegelikult seda ainet näiteks kinnipidamise tõttu müüa ei õnnestunudki, kes müügist midagi ei teeninud või sai loodetust oluliselt väiksemat tulu. KarS § 24 lg 1 kohaselt on eriline isikutunnus karistusseadustiku eriosas või muus seaduses ettenähtud süüteokoosseisu tunnus, mis kirjeldab toimepanija isikuomadusi, eesmärke või motiive.

Tavaliselt on nad ühe või mitme kindlustusliigi spetsialistid. Selliseid töötajaid kasutavad tavaliselt väikesed ettevõtted ilma nende töötajate võrgustikuta. Juriidilised isikud Juriidilised isikud võivad tegutseda kindlustusturu vahendajatena, näiteks võivad erineva profiili organisatsioonid koos oma teenustega pakkuda ühe või teise kindlustusseltsi klientidele programme. Kuid ka agendid - juriidilised isikud võivad olla majanduslikud iseseisvad üksused.

Ta kasutab üldiste ainete süsteemi. Leping sõlmitakse kindlustusseltsi ja üldise esindaja vahel, kellest viimane muutub organisatsiooni esindajaks konkreetses piirkonnas.

Põhikokkulepetes on kirjutatud: territoorium, kus tal on õigus neid pakkuda; lepingute sõlmimise tingimuste aine liikme suurendamiseks mõlema poole õigused ja kohustused; andmed mõlemalt poolt. Sageli annavad agentide tööde kindlustajad talle ruumid, kannavad mitmesuguseid kulusid, st nad toetavad teda rahaliselt. Üldagent müüb töötajaid agendid ja alltöövõtjad. Nad muutuvad omakorda üldagendi esindajateks. Agendid teostavad müüki, muud liiki nõu, saavad oma töö eest tasu.

Üldagent korraldab tööd, juhib alluvaid, koolitab neid, valib iga töötsooni, kontrollib ja kontrollib tegevust. Selleks saab ta oma tasu.

Enne töö alustamist peab agent teada andma, kas tal on õigus müüa teenust iseseisvalt lepingu sõlmimise protsessis, või tal on temaga kõrgema isiku allkirjastatud vormid või pärast kõigi andmete sisestamist lepingusse peab ta allkirjastama üldagendi.

See tuleb kindlaks määrata enne klienti minekut, et mitte rikutaks läbirääkimisi. Kindlustusvahendajad saavad tasu sõltuvalt osutatavate teenuste mahust ja sellest, millist liiki. Tavaliselt määratakse maht kalendrikuus saadud rahasumma ning lepingute arvu põhjal.

Kindlustusmaaklerid Kindlustusmaaklerid on kindlustusandja juhiste abil ettevõtjatena tegutsevad juriidilised isikud ja juriidilised isikud.

Nende peamine töö on aidata lepingute sõlmimisel leida parimaid võimalusi, mis on mõlemale poolele kasulikud. Teenused, mida kindlustusmaaklerid teevad: pakkumine klientidele huvi pakkuvatele toodetele; teatud liiki teenuste kindlustustingimuste selgitamine; lepingus sisalduvad nõuanded riskide kohta; teabe kogumine läbirääkimiste käigus tekkivate küsimuste kohta; dokumentatsiooni koostamine, kõigi vajalike dokumentide registreerimine; varem kindlustatud esemete edasikindlustus; lepingu kasutuselevõtt tulevikus, hädaolukordade lahendamise komisjonide teenuste korraldamine; kindlustusnõuetega seotud dokumentide ettevalmistamine, vastuvõtmine kliendile edasiseks maksmiseks; dokumentide saatmine maksmiseks.

Vahendaja, erinevalt agendist, on sõltumatu vahendaja ja ühendab kindlustusandja ja kliendi huvid. Ta on kindlustatud konsultant ja tema kaitsja. Maakler on kohustatud leidma kliendile sobiva programmi, rääkima kõigist lepingu tingimustest ning maksete eranditest. Ta peab teavitama kindlustusjuhtumi toimumise riski vähendamise võimalusest, leidma kliendile usaldusväärse kindlustusseltsi. Tavaliselt pöördutakse maaklerite poole, kui nad vajavad kvalifitseeritud abi, näiteks tööstusettevõtete kindlustust.

Maakleril peab olema teave kindlustusseltside tegevuse, nende maksete, tariifide, riskide, lepingute Torrenti liige suurendus kohta.

Pärast kindlustusjuhtumi toimumist kannab maakler kliendi dokumendid kindlustusandjale, abistab maksetehinguid. Tavaliselt saavad maaklerid oma tegevuse eest tasu kindlustusseltsilt, kelle jaoks nad lepingu sõlmisid. Litsentsimine Kindlustustegevust võivad teostada ainult juriidilised isikud.

Kindlustusseltsi litsents antakse välja rahafondi juuresolekul, et klient saaks kindlustusmakseid. Litsents antakse kohustuslikele ja vabatahtlikele teenustele eraldi. Igal tootel peab olema oma litsents. See tähendab, et dokument peab näitama konkreetse osutatava teenuse liiki. Litsentsimise piiramine ja keelamine Litsentsi saamiseks peab organisatsioon vastama teatud nõuetele.

Kohtulahendite liigitus

Kui dokument on piiratud, on kindlustus keelatud, kuni kindlustusandja kõrvaldab kõik leitud rikkumised. Litsentside kehtetuks tunnistamine on kindlustustegevuse keeld, välja arvatud varem sõlmitud lepingud. Sellisel juhul võib sularahareservi kasutada ainult kindlustusnõuete katmiseks lepingute alusel. Kindlustusvahendajatelt nõutakse litsentsiteavet. Kui see on tagasi võetud või piiratud, peavad nad sellest teavitama ja keelduma lepingu sõlmimisest.

Kindlustusseltside vahendajad

Maamõõtjad Maamõõtjad on aine liikme suurendamiseks, kes osalevad kindlustuse kontrollimisel. Nad otsustavad, kas on võimalik seda kinnisvara kindlustamiseks aktsepteerida ja millise maksimummääraga seda kindlustada. Esindaja arvamuse põhjal määrab kindlustusandja summa ja tariifikaala.

Samuti võib inspektor pärast kindlustusjuhtumit kinnisasja kontrollida kahju suuruse. Kindlustusandjad, kindlustusandjad, kindlustusvahendajad suhtlevad inspektoritega lepingu alusel. Maamõõturiteenuseid kasutatakse laeva ja lasti merekindlustuses.

Liige 16-aastase suurusega Foto

Hädaabikomisjoni liikmed Hädaolukorra volinike tegevus on vajalik juhtumite asjaolude kindlakstegemiseks, kahju suuruse kindlakstegemiseks, olemasoleva riski kindlakstegemiseks st sündmus oli kindlustusrisk. Hädaabikomisjoni liikmed esindavad kindlustusseltside huve võivad olla üksikisikud või juriidilised isikudkui kindlustusandja taotleb kahju hüvitamist.

Normaalse liikme suurus meestel

Kliendiga lepingu sõlmimise käigus annavad mõned kindlustusseltsid viimasele teavet voliniku kohta kindlustuslepingus ise või väljastab vahendaja andmedmida tuleks käsitleda. Samuti on lepingus ette nähtud ravijuhised pärast kindlustusjuhtumit. Vaja on tutvuda ajaga, millal te võite voliniku poole pöörduda, sõltub sellest maksmine.

Kindlustatu peab omakorda otsima abi.