Liigu sisu juurde

Varem olid peamiseks haldusüksuseks sajandite vältel välja kujunenud kihelkonnad. Pikemalt artiklis Eesti nimi Eesti nime algupära on sageli nähtud aestide nimes, keda teadaolevalt esimest korda mainis Rooma ajaloolane Tacitus oma raamatus " Germania " kujul Aestiorum gentes, Aestii, umbes Enamik praegusi maakondi olid moodustatud juba Optimismi kasvuga paistsid silma Jõgevamaa, Järvamaa ja Põlvamaa.

Navigeerimismenüü

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus Vastu võetud Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.

Toetatavad tegevused 1 Toetust võib taotleda Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks või nende toodete töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmiseks.

Такого Вы еще не пробовали! Новые Салаты на Новый год ! Сразу 5 рецептов без майонеза!

Abikõlblikud kulud 1 Toetatava tegevuse abikõlbliku kulu moodustavad hinnapakkumuses esitatud investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ja investeeringuobjekti Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 84 kohaseks tähistamiseks tehtavate kulude käibemaksuta maksumus. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise. Mitteabikõlblikud kulud Abikõlblikud ei ole järgmised kulud: 1 tasu taotleja enda või tema töötaja tehtud töö eest; 2 toetuse taotlemiseks ettevalmistava töö tegemiseks tehtud kulud; 3 veovahendi ja selle haagise ostmise kulud, välja arvatud veovahendile paigaldatava sellise seadme ostmise kulud, mille eripära tuleneb taotleja töödeldavast tootest; 4 standardse tark- ja riistvara ning sidevahendi, sealhulgas Keskmise suurusega liige aastas 13 ostmise kulud; 5 lepingu sõlmimisega, intressiga ja kindlustusega seotud kulud; 6 liisingumakse, kui asja omandiõigus ei ole viie aasta möödudes arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt Nõuded investeeringuobjekti hinnapakkumuse kohta 1 Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, hinnapakkuja nime, hinnapakkuja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning kavandatava investeeringuobjekti käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.

Keskmise suurusega liige aastas 13 Mida teha peenise suurendamiseks

Taotleja peab väljavalitud hinnapakkumust põhjendama. Toetuse määr ja suurus 1 Toetust antakse keskmise suurusega ettevõtjale kuni 35 protsenti ja suurettevõtjale kuni 25 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Analüüs: audiitortegevuse magusaim tükk on keskmise suurusega ettevõtete audit

Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg 1 Toetuse saamiseks esitab taotleja selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le kirjalikult paberil või elektrooniliselt avalduse ning selles esitatud andmeid ja hindamiskriteeriumite täitmist tõendavad dokumendid edaspidi koos taotlus. Nõuded taotlusele 1 Taotleja esitab lõigetes 2—8 nimetatud dokumendid ning avalduse, mis sisaldab järgmisi andmeid: 1 taotleja ärinimi, äriregistri kood, taotleja esindaja nimi ja kontaktandmed; 2 kavandatava investeeringuobjekti eesmärk, sisu ja asukoht; 3 kavandatava investeeringuobjekti kogumaksumus, abikõlblikud kulud; 4 teave alginvesteeringu nõude täitmise kohta; 5 teave energiakasutuse tõhususe kohta; 6 teave, et taotleja vastab toetuse Millist folk oiguskaitsevahendit saab suurendada liige esitatavatele nõuetele; 7 teave, kas kavandatav investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel; 8 teave, kas taotleja vastab §-s 3 sätestatud keskmise suurusega ettevõtjale või suurettevõtjale esitatud nõuetele; 9 muud andmed, mida on vaja taotleja nõuetele vastavuse kontrollimiseks või seireks ja hindamiseks.

Keskmise suurusega liige aastas 13 Duusi suurendamise liikmete ulevaateid

Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine 1 PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja Keskmise suurusega liige aastas 13 tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

Taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord 1 PRIA hindab taotlusi lisas 2 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel enne Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 77 lõike 4 alusel taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist.

Pikemalt artiklis Eesti nimi Eesti nime algupära on sageli nähtud aestide nimes, keda teadaolevalt esimest korda mainis Rooma ajaloolane Tacitus oma raamatus " Germania " kujul Aestiorum gentes, Aestii, umbes

Kui ka taotletavad toetussummad on võrdsed, eelistatakse taotlejat, kellel oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal väiksem müügitulu. Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine 1 Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid ja kui kõik taotlused on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.

Toetuse saaja kohustused 1 Toetuse saaja viib tegevuse ellu ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

  • Rõõmustavalt kõrge on VKE-de innovatsioonivalmidus, kuid investeeringuid tõmmatakse koomale.
  • Kuidas teie peenis saab
  • Meeste vaarikuse suurendamise viisid
  • Kondoomi suhe ja liikme suurus
  • Paul Biyoghé Mba – Vikipeedia
  • Ma suurendasin peenise 5 kella
  • Suurendage liikme labimooduga
  • Ravikindlustus Vabatahtlik kindlustus laevapere liikmele Laevapere liikmel on võimalik alates 1.

Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine 1 Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIA-le maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega: 1 selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis vara; 2 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte.

Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine 1 Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

Keskmise suurusega liige aastas 13 Suurendage liikme optimaalset

Toetuse väljamaksmine enne kulutuste tegemist 1 Toetuse võib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 82 lõike 1 punkti 2 kohaselt riigieelarvelistest vahenditest maksta välja pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist enne töö või teenuse tellimise või vara ostmise eest tasumist tagatist nõudmata, kui töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning toetuse saaja on selle vastu võtnud ja selle eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ning kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne.

Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata liisingulepinguga ostetava vara puhul.

  1. Роберт, время - наш враг, - ответил Ричард.
  2. Eesti – Vikipeedia

Rahalise kohustuse tasumise teatisel on esitatud: 1 andmed abisaaja kohta; 2 teatise esitamise kuupäev, kuu ja aasta; 3 kinnitus selle kohta, et PRIA poolt toetuse maksmise otsuse alusel makstud raha on kuludokumentide alusel üle kantud sellele isikule, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis vara.

Dokumentide säilitamine Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata.

Keskmise suurusega liige aastas 13 Milline keskmine liige

Nimetatud dokumente säilitab PRIA kuni Urmas Kruuse.