Liigu sisu juurde

Liikmeks mitteolevatel auliikmetel on õigus osaleda Liidu tegevuses, sealhulgas piirkondlike ühenduste tegevuses, kasutada kindlaksmääratud korras Liidu teenuseid ja vara ning Liidu sümboolikat ja astuda Liidust välja. Liikme väljaastumisel piirkondlikust ühendusest loetakse liige Liidust väljaastunuks, välja arvatud juhul, kui liige läheb üle teise piirkondlikku ühendusse või jääb Liitu üksikliikmena. Juhul, kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, lõpeb liikmemaksu tasumine alates väljaastumise kuupäevast. Arvan, et mul on üsna selge pilt sellest, mida võib olla arhiivis säilitatavates eelnõude menetlemise kaustades. Liidul on osakonnad, mida nimetatakse piirkondlikeks ühendusteks.

Liikmeks võivad astuda kõik Eesti Vabariigis arstikutset Liikme suuruse arvamus Arstide isikud. Liikmeks vastuvõtmise otsustab eestseisus liikmeks astuja kirjaliku avalduse põhjal.

Suurendamine kliinikus

Eestseisusel on õigus nõuda liikmeks astujalt dokumente, mis tõendavad isiku vastavust põhikirjas sätestatule. Tartu Arstide Liidu liikmeks astumise avalduse esitamiseks on kolm võimalust: Täida avaldus Eesti Arstide Liidu kodulehel valides piirkondlikuks liiduks Tartu Arstide Liit ja digiallkirjasta.

 • Eesti Kopsuarstide Seltsi põhikiri I Üldsätted 1.
 • Patsiendi ABC Patsiendi ABC Patsient peab arsti vastuvõtule pääsema ravijärjekordade maksimummäära piires ja saama tervishoiuteenuse sellise aja jooksul, mil tema tervislik seisukord oluliselt ei halvene.
 • Ravikindlustus Vabatahtlik kindlustus laevapere liikmele Laevapere liikmel on võimalik alates 1.
 • Uroloog liikme suurendamise kohta

Kui sul veel pole DigiDoc-i siis saad selle siit. Liikmemaks Liidu kõrgeimaks organiks on üldkogu Liikme suuruse arvamus Arstide, mis tuleb kokku vähemalt üks kord aastas vastavalt eestseisuse poolt kindlaks määratud ajal. Üldkoosoleku pädevuses on füüsilistest isikutest liikmete liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine. Liidu liikmemaksu tasumise võimalused on: oma töökoha raamatupidamise kaudu, esitades raamatupidamisele avalduse igakuiseks liikmemaksu kinnipidamiseks Teie töötasult, avalduse saab siit sõlmides püsikorralduslepingu pangas üle kanda oma pangakontolt kas iga kuu või kokkuleppel kvartalite kaupa Swedbank EE SEB EE NB!

Töökoha vahetusel või töölepingu muutuste korral tuleks meeles pidada uue avalduse esitamist oma töökoha raamatupidamisele.

Kategooria arhiivid: Arvamus

Liidust välja astumine Tartu Arstide Liidust saab välja astuda saates eestseisusele avalduse, kas oma e-maililt või posti teel ning tasudes liikmemaksu võla. Kindlustatute nimekirjas on arstid ka lapsehoolduspuhkuse ajal ja 5 aastat pärast pensionile jäämise tõttu töötamise lõpetamist kehtib ainult juhul, kui arst jääb EAL liikmeks ega astu pensionile jäädes liidust välja. See on vajalik, kuna seaduse järgi võib patsient esitada arsti vastu kahjunõude kuni 5 aastat pärast nõude aluseks oleva juhtumi toimumist.

Seetõttu on kõigil liikmetel oluline jälgida, et registriandmed oleksid õiged. Kindlustust on vaja ka osalise koormusega praktiseerides. Kindlustuskaitse kehtib Eestis töötades.

Viimased seisukohad

Kui tervishoiuteenuse osutaja juures töölepinguga töötaval arstil tekib konflikt patsiendiga ning on võimalik, et patsient võib esitada kahjuhüvitise nõude arsti vastu, tuleb sellest kohe teavitada arstide liitu.

Selleks saatke aadressil arstideliit ät arstideliit. Arstide liitu tuleb teavitada kohe, kui saate teada, et patsient või tema omaksed: on esitanud suulise või kirjaliku kaebuse kas otse Teile või tööandjale haigla juhatusele, kliiniku, osakonna juhatajale on esitanud kaebuse tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjonile on esitanud kohtuväliselt kahju hüvitamise nõude on esitanud tsiviilhagi kohtusse on pöördunud politseisse või prokuratuuri kriminaalasja algatamiseks.

EAL teavitab kindlustusfirmat, võtab asjaolude täpsustamiseks teiega ühendust ja korraldab juriidilise nõustamise. Kindlustus hüvitab ka õigusabikulud, mis on eelnevalt kindlustajaga kokku lepitud, seetõttu on väga oluline informeerida arstide liitu ja kindlustusseltsi juba juriidilise nõustamise vajaduse tekkimisel. Kui patsient on esitanud arsti vastu kahjunõude kohtuväliselt või andnud hagi kohtusse, tuleb sellest kohe informeerida ka tööandjat.

 1. Eesti Arstide Liidu põhikiri – Eesti Arstide Liit
 2. Patsiendi ABC — Eesti Patsientide Liit
 3. Jüri Adams: riigikogu kodukorra areng riigikogu VII koosseisu ajal | Arvamus | ERR
 4. Vabatahtlik kindlustus laevapere liikmele | Eesti Haigekassa
 5. Arvamus Jüri Adams keskendub artiklisarja "Eesti riigikogu kodukorra põhimõttelised probleemid" teises osas kodukorra arengule riigikogu VII koosseisu ajal.
 6. Maral Gel Review - MARAL GEL
 7. Arvamus – Lehekülg 2 – Eesti Arstide Liit
 8. EESTI ERAKORRALISE MEDITSIINI ARSTIDE SELTSI PÕHIKIRI - Eesti Kiirabi Liit

Sellisel juhul kohustab seadus tööandjat vabastama töötaja kahju hüvitamise ja kohtukulude kandmise kohustusest ning need kohustused ise täitma. See kehtib kahjujuhtumite kohta, mis on toimunud pärast Kui teie vastu on juba esitatud hagi ja see on võetud kohtumenetlusse, tuleb kohe nõuda, et hagi esitataks tööandja vastu.

Maral Gel Foorum Foorum Ma olen absoluutselt õnnelik mis on mõeldud parandust. Lahti riietuma ees võõras kartmata talle pettumust vaid ka selle paksus.

Sellisel juhul pöörduge viivitamatult arstide liitu juriidilise abi saamiseks. Kui tööandja on pidanud maksma patsiendile kahjuhüvitist kokkuleppel või kohtuotsuse aluselon tal õigus esitada arsti vastu tagasinõue kahju hüvitamiseks. Tööandja ei saa esitada tagasinõuet tema poolt kantud õigusabikulude hüvitamiseks. Tagasinõude summa tööandjale tasub kindlustusvastutuskindlustuslepinguga määratud ulatuses. Kui kahjuhüvitis mõistetakse välja otse arsti käest nt FIE-st arstid ja kindlustusandja loeb selle kindlustusjuhtumiks, tasub kindlustus patsiendile hüvitise summa kindlustuslepinguga määratud ulatuses.

Kindlustus ei hüvita kahju juhul, kui arst tekitas kahju tahtlikult või oli kahju tekitamisel joobeseisundis.

Liikmelisus Laienemise kulud

Sellisel juhul jääb kahju arsti enda kanda. Kui arst on seoses tööandja tagasinõudega kandnud õigusabikulusid ja Liikme suuruse arvamus Arstide, hüvitab need samuti kindlustus, juhul kui need kulud on enne kindlustusega kooskõlastatud. Kooskõlastamiseks tuleb pöörduda EAL poole. Kokkuvõttes: kui te saate teada, et patsient on teie vastu esitanud kaebuse või võidakse esitada kahjunõue, teavitage sellest kohe EAL-i This email address is being protected from spambots.

You need JavaScript enabled to view it. Viivitamatu teatamise nõue sisaldub vastutuskindlustuse tingimustes ja selle täitmata jätmise korral ei ole tagatud kindlustuskaitse rahalise kahju hüvitamiseks. Kindlustuskaitse rakendub, kui arst oli EAL liige nii juhtumi toimumise kui ka kahjunõude esitamise ajal.

Patsiendi ABC

Kui arst töötab töölepinguga, siis tuleb nõuda, et vastavalt töölepingu seadusele hüvitab patsiendile tekitatud kahju ja vajadusel katab kohtukulud kõigepealt tööandja.

Kui Liikme suuruse arvamus Arstide töötab käsunduslepingu või töövõtulepinguga, siis tööandjal sellist kohustust ei ole. I Üldsätted 1. Mittetulundusühingu nimi on Tartu Arstide Liit edaspidi Liit 2. Liidu asukoht on Tartu, Eesti Vabariik ning aadress Pepleri 32 3. Liit on eraõiguslik juriidiline isik. Liit on isikute vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mille eesmärkideks on: 4. Liidu tegevuse põhisuundadeks on: 5. Eesmärkide saavutamiseks Liit: 6.

Streigi pikkuse määrab aga raha ehk streigifondi suurus. Kuigi streigi korraldajad ei ole nõus avaldama kogutud streigifondi suurust, võib näiteks arstide liidu aruandest välja lugeda, et liidul on kogutud vähemalt pool miljonit eurot streigi finantseerimiseks. Streigi pikkus sõltub sellest, palju arste streigib, kui suure tasuga nad lepivad ja kas mõni huvigrupp aitab tervishoiutöötajate esindusorganisatsioonidel streiki finantseerida.

II Liidu liikmed 7. Liidu liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes vastab põhikirja nõuetele. Liikmeks võivad astuda Eesti Vabariigis registreeritud juriidilised iskikud, kui nende tegevuse eesmärgid ühtivad Liidu tegevuse eesmärkidega. Juriidiline isik võtab Liidu tegevusest osa esindaja kaudu.

Põhinavigatsioon

Liidu tegevusest võivad põhikirjas sätestatud ulatuses ja korras osa võtta: Eesti kõigis tervishoiu ja meditsiinilise profiiliga asutustes töötavad kõrgharidusega mittemeditsiiniliste erialade spetsialistid edaspidi nimetatud toetajaliikmed ; Toetaja- välis-ja auliikmeid ei loeta liikmeteks ning neil ei ole üldkoosolekul hääleõigust. Liikmeks vastuvõtmise otsustab eestseisus liikmeks astuda soovija kirjaliku avalduse põhjal.

Eestseisusel on õigus nõuda liikmeks astuda soovijalt dokumente, mis tõendavad isiku vastavust põhikirjas sätestatule. Õiguse osaleda Liidu tegevuses toetajaliikmena otsustab eestseisus kirjaliku avalduse alusel. Eestseisusel on õigus nõuda nimetatud isikult dokumente, mis tõendavad tema vastavust põhikirjas sätestatule.

Isik, kes soovib osaleda Liidu tegevuses välisliikmena, esitab eestseisusele kirjaliku avalduse. Liikmetel, toetaja- välis-ja Liikme suuruse arvamus Arstide on õigus: Lisaks p-des Liikmed on kohustatud: Toetaja- välis-ja auliikmed on kohustatud: Liikme võib Liidust välja arvata juhul, kui: Toetaja- au-ja välisliikme õigustest võib vastava isiku ilma jätta juhul kui: Liikmelisuse lõppemine.

Juhul, kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, lõpeb liikmemaksu tasumine alates väljaastumise kuupäevast. III Liidu struktuur ja juhtimine Liidu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mis tuleb kokku vähemalt üks kord aastas vastavalt eestseisuse poolt kindlaksmääratud ajal. Üldkoosoleku pädevuses on: Liidu teenuste ja vara kasutamise korra kehtestamine; Liidu sümboolika kasutamise korra kehtestamine; Liidu eesmärgi muutmine; Liidu tegevuse lõpetamise otsustamine; Kui eestseisus sellisel juhul üldkoosolekut kokku ei kutsu, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras eestseisusega.

Üldkoosoleku kokkukutsumisest ja seal arutatavatest küsimustest teatab eestseisus liikmetele ette vähemalt seitse 7 päeva. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt üks neljandik liikmetest või nende esindajatest.

Juhul kui üldkoosolekul osaleb vähem kui üks neljandik liikmetest, kutsub eestseisus kokku uue üldkoosoleku. Üldkoosoleku kokkukutsumisest ja seal arutatavatest küsimustest teatab eestseisus liikmetele kirjalikult ette vähemalt seitse 7 päeva.

Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine liige. Igal liikmel on üks 1 hääl. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest, v.

Our Miss Brooks: Tex Barton Basketball Star / Miss Enright's Birthday Party / Boynton's Land Deal

Isiku Kuidas suurendada liikme suuruse ajutist loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enim hääli. Häälte võrdse jagunemise korral heidetakse liisku. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik mittetulundusühingu liikmed.

Liitu juhib ja esindab kolmeks 3 aastaks valitud eestseisus. Eestseisuses on minimaalselt 9 liiget ja maksimaalselt 15 liiget Eestseisus: Eestseisuse tegevust korraldab eestseisuse esimees.

Eestseisus võib vastu võtta otsuseid, kui eestseisuse koosolekul osaleb üle poole eestseisuse liikmetest. Eestseisuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav koosolekul osalenud eestseisuse liikmete poolthäälteenamus.

Eestseisuse igal liikmel on õigus esindada Liitu kõikides õigustoimingutes. Eestseisuse tegevuse üle teostab järelvalvet revisjonikomisjon. Revisjonikomisjoni liikmeks ei tohi olla eestseisuse liige ega raamatupidaja. Revisjonikomisjonil on õigus tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega.

Seisukohad

Revisjonikomisjon on kohustatud aastas läbi viima vähemalt ühe revisjoni. Revisjoniaruanne esitatakse üldkoosolekule. IV Liidu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine.

17 liikme suurus

Liidu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras. Liidu lõpetamisel jaotatakse Liidu vara põhikirjas sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

Ei leia, mida otsid? Võta ühendust! Mittetulundusühingu nimi on Eesti Arstide Liit. Eesti Arstide Liit edaspidi nimetatud Liit on asutatud Liidu asukoht on Tartu, Eesti Vabariik.

Liidu vara ei jaotata liikmete vahel. Page 3 of 3.