Liigu sisu juurde

IV Esindusõigus Kui juhatusel on esimees või ka aseesimees, võivad Liitu esindada kõigis õigustoimingutes juhatuse esimees ja aseesimees eraldi või koos. Teade erakorralise üldkoosoleku toimumise kohta saadetakse liikmetele vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Esindajaks võib olla ainult teine Liidu liige. Pankrotiseaduse kohaldamine Korteriühistu maksejõuetuse korral kohaldatakse pankrotiseaduses sätestatut käesolevas seaduses sätestatud erisustega.

Põhikiri – AMTEL

Eesti Anestesioloogide Seltsi edaspidi: Selts põhikiri on kinnitatud Üldsätted 1. Seltsi eesmärkideks on: 1.

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit edaspidi Liit on mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, kelle põhitegevus on suunatud Eesti Vabariigis tegutsevate juriidiliste isikute ühendamisele, kelle põhitegevusalaks on mootorsõidukite või nende haagiste müük, remont või hooldus; 1. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, üldtunnustatud rahvusvahelistest õigusnormidest, käesolevast põhikirjast, Liidu üldkoosoleku ja juhatuse otsustest; 1.

Seltsi liikmete huvide esindamine erialaselt tekkinud vaidlusküsimustes. Oma eesmärkide saavutamiseks Selts: 1.

Põhikiri | Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit

Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn. Liikmelisus 2.

Kinnitatud asutamislepinguga Muudetud Üldkoosoleku otsusega Ühingu asukoht on Vabaduse plats 4 Viljandi 1. Ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.

Seltsi liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes vastab Seltsi põhikirja nõuetele. Seltsi liikmeskonna moodustavad tegevliikmed, auliikmed, välisliikmed ja toetajaliikmed. Seltsi Liikme suuruste parandamine võivad olla Eesti Vabariigi arstid või teised kõrgharidusega spetsialistid, kes on seotud anestesioloogia ja intensiivravi alase teadusliku, pedagoogilise või ravitegevusega.

Tegevliikmeteks vastuvõtmine toimub kandidaadi kirjaliku Liikme suuruste parandamine alusel Seltsi juhatuse otsusega. Seltsi auliikmeteks valitakse silmapaistvaid arste, samuti isikuid, kellel on erilisi teeneid anestesioloogia ja intensiivravi edendamisel, samuti Seltsi eesmärkide taotlemisel ja elluviimisel. Auliikmed valib üldkoosolek juhatuse ettepanekul.

Välisliikmeteks valitakse väljaspool Eesti Vabariiki töötavaid arste või isikuid, kellel on erilisi teeneid anestesioloogia ja intensiivravi edendamisel Eesti Vabariigis, samuti Seltsi eesmärkide taotlemisel ja elluviimisele kaasaaitamisel.

Välisliikmed valib üldkoosolek juhatuse ettepanekul. Seltsi toetajaliikmeteks võidakse arvata füüsilised või juriidilised isikud, kelle tegevus on suunatud anestesioloogia ja intensiivravi edendamisele või Seltsi eesmärkide taotlemisele ja elluviimisele.

Seltsi toetajaliikmeks vastuvõtmine toimub avalduse alusel Seltsi juhatuse otsusega. Liikmelisust Seltsis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.

II LIIDU EESMÄRGID

Liikmel on õigus astuda Seltsist välja, esitades vastava avalduse juhatusele. Juhatus vaatab avalduse läbi ja kustutab liikme Seltsi liikmete nimekirjast hiljemalt kahe 2 kuu jooksul arvates avalduse saamisest. Liige loetakse Seltsist lahkunuks pärast tema kustutamist Seltsi liikmete nimekirjast.

Liikme võib Seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta on jätnud tasumata liikmemaksu ühe aasta möödumisel tasumise tähtajast; kui ta süüliselt ei täida muid põhikirjalisi kohustusi, üldkoosoleku või juhatuse otsuseid või kahjustab olulisel määral Seltsi huve. Seltsist välja arvatud liikmele tuleb vastava otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada.

Seltsi liikmete suhtes, kes on rikkunud Seltsi põhikirja nõudeid, tekitanud Seltsile ainelist või moraalset kahju, võib Selts kohaldada mõjutamise vahenditena ka märkust või noomitust.

I ÜLDSÄTTED

Seltsi liikme sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitab üldkoosolek. Sisseastumismaksu peab Seltsi liige tasuma ühe 1 kuu jooksul arvates tema vastuvõtmisest.

Liikme suuruste parandamine Mis on liikme suurus 14 poiss

Seltsi sisseastumis- ja liikmemaksu suurust võib üldkoosoleku otsusega muuta. Seltsist välja astunud või välja arvatud liikmel ei ole varalisi õigusi Seltsi varale. Liikmete õigused ja kohustused 3.

Riigikogu istung, 22. november 2018

Seltsi liikme Liikme suuruste parandamine ja kohustused sätestatakse seaduses ja põhikirjaga. Seltsi liikmel on õigus: 3. Seltsi liige on kohustatud: 3.

Juhtimine 4.

Liikme suuruste parandamine Kuidas suurendada oma korguse liiget

Seltsi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, millel võivad osaleda ja hääletada kõik Seltsi tegevliikmed. Seltsi tegevliiget võib üldkoosolekul esindada teine Seltsi tegevliige, kellele on antud vastav lihtkirjalik volikiri. Üldkoosolek võib teha otsuseid kõigis küsimustes, mis ei ole seaduse ega põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.

Liikme suuruste parandamine Lady liikme suurendamiseks

Üldkoosoleku pädevusse kuulub:.