Liigu sisu juurde

Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust. Usulise ühenduse nimi peab olema kirjutatud ladina tähtedega ja sisaldama vastavat sõna — kirik, kogudus, koguduste liit või klooster — ning selgelt erinema teistest mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidiliste isikute nimedest ega või olla eksitav tegevuse eesmärgi, ulatuse ega õigusliku vormi osas. Vähemalt üks likvideerijatest peab olema isik, kelle elukoht on Eestis. Selgita, et preesterluse kvoorumid annavad võimaluse üheskoos õppida, Jumalat kummardada ja teenida. Kõik rahastajad jällegi ei jälgi seda liikmelisust nt hasartmängumaksu nõukogu.

Kuidas toimida, kui keegi ühistu liikmetest ei soovi olla juhatuses?

Üldkoosolekul võib hääletada elektrooniliselt või posti teel, kui see on põhikirjas ette nähtud. Kui juhatus või nõukogu korraldab üldkoosoleku, määrab selle päevakorra nõukogu. Kui üldkoosoleku kutsub kokku audiitor, määrab päevakorra tema.

Vastavalt praegu korteriühistute tööd reguleerivale mittetulundusühingute seadusele peab mittetulundusühingul olema juhatus, mis seda juhib ja esindab. Juhatusel võib olla üks liige juhataja või mitu liiget.

Kuidas teha koostööd vaia ja koguduse juhtidega? Kõik õigused kuuluvad Simon Deweyle. Koopiate tegemine keelatud.

Seadus ei piira ühistu võimalusi valida juhatusse isik väljastpoolt korteriomanike ringi. Samas kui ühistu põhikirjas on punkt, mille kohaselt valitakse juhatus korteriomanike seast, saab mitteomanikku valida juhatus liikmeks alles seejärel, kui ühistu põhikirja on muudetud. Millisel juhul tohib ühistu tegutseda ilma juhatuseta?

  • Aktsiaselts – Vikipeedia
  • Juhatuse liikme tasustamine 1 Kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti, võib juhatuse liikmele maksta tasu.

Korteriühistu juhatus on ühistu alaline juhtorgan. Praegu KÜ-de tööd reguleeriv seadus ei võimalda ühistu tegutsemist ilma juhatuseta.

Mida peate liikmeks tegema

Uues, 1. Juhatuse puudumisel juhivad ja esindavad korteriomanikud korteriühistut ühiselt.

Mida peate liikmeks tegema

Sellisel juhul loetakse kõik korteriomanikud ühise esindusõigusega juhatuse liikmeteks. See tähendab, et korteriühistu nimel tehingu tegemiseks on vaja kõigi korteriomanike nõusolekut.

Account Options

Selliselt juhitud korteriühistu võib pidada kassapõhist raamatupidamist ega pea koostama ega esitama majandusaasta aruannet. Kui pikaks perioodiks võib juhatust valida?

  • Mida pean tegema, kui ühingu juhatuse liikmete volitused hakkavad peagi lõppema? | Juristaitab
  • Samamoodi ei saa kedagi sundida olema juhatuse liige, kui ta ei soovi enam juhatuses olla.

Kehtiva seaduse järgi valitakse juhatuse liige tähtajaliselt kuni kolmeks aastaks, kui põhikirjas ei ole ette nähtud muud tähtaega. Sooviksin siinkohal rõhutada, et ühistu põhikirjas võib juhatuse liikmete ametiaja maksimaalseks kestvuseks määrata kuni viis aastat, nii on kirjas see mittetulunudühingute seaduses ning see jätkub ka pärast uue korteriomandi- korteriühistuseaduse jõustumist.

Juhatuse liikme ametiaja pikendamist ei või otsustada varem kui üks aasta enne ametiaja kavandatavat möödumist ja pikemaks ajaks kui seaduses või põhikirjas ettenähtud ametiaja ülemmäär.

Mida peate liikmeks tegema

Registrisse kantud juhatuse liikme ametiaja pikendamise otsus tuleb esitada viivitamata registripidajale. Juhul, kui põhikirjas ei ole juhatuse ametiaja kohta midagi märgitud, on üldkoosolekul õigus valida juhatuse liige kuni kolmeks aastaks.

Kui juhatuse ametiaja kestvus on põhikirjas määratud, tuleb juhatuse liikme te valimisel sellega ka arvestada.

Näiteks kui põhikiri sätestab, et juhatuse liikmed Mida peate liikmeks tegema ametisse kaheks aastaks, ei saa üldkoosolekul otsustada, et juhatus liikme ametiaeg on kolm aastat.