Liigu sisu juurde

Revisjonikomisjoni ei tohi kuuluda EEL-i volikogu liikmed, juhatuse liikmed ega direktsiooni palgalised töötajad. Kui vara ei piisa osamaksude täielikuks tagastamiseks, siis tagastatakse liikmetele nende osamaksud proportsionaalset nende osamaksu suurusele. Juhatuse otsus jõustub otsuse tegemise kuupäeval. Liikme kohustused 8.

EEL-i esinduskogu kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas. Esinduskogul valitakse koosoleku juhataja ja sekretär. Kui juhatus ei kutsu esinduskogu kokku põhikirja punktis 6. Esinduskogu kokkukutsumiseks saadab juhatus vähemalt kaks nädalat enne esinduskogu toimumist e-kirjaga või e-posti aadressi puudumisel kirja teel teate kõigile EEL-i liikmetele, tuues ära esinduskogu toimumise aja, koha ja päevakorra ning samuti koha, kus saab tutvuda arutamisele tulevate küsimustega seotud materjalidega.

Kui pärast esinduskogu kokkukutsumise teate saatmist liikmete nõudel päevakorda muudetakse, tuleb päevakorra muutmisest teatada enne esinduskogu toimumist samas korras ja sama tähtaja jooksul nagu esinduskogu kokkukutsumise teate saatmisel. Esinduskogul võivad osaleda kõik EEL-i liikmed. Hääletamisel on igal EEL-i liikmel üks hääl. EEL-i Kuidas suurendada peenise ilma sekkumisteta võib esinduskogul esindada teine EEL-i liige, kui ta esitab esindatava lihtkirjaliku volikirja.

Esinduskogu võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja põhikirjast tulenevaid nõudeid. Mis vastab liikme suurustele on otsustusvõimeline sõltumata osalevate või esindatud liikmete arvust.

Volikogu 7.

Riigikogu liikme staatuse seadus (lühend - RKLS)

Volikogu võib võtta vastu otsuseid kõikides EEL-i juhtimist puudutavates küsimustes, välja arvatud põhikirja punkti 6. Volikogu liikmete minimaalne arv on 8 ja maksimaalne arv 12 Mis vastab liikme suurustele kollektiivliikmete esindajateta.

Kollektiivliikmete esindajate arv volikogus määratakse kollektiivliikmetega sõlmitavates liitumisprotokollides. Volikokku kuuluvad EEL-i esimees ja aseesimehed volikogu esimehe ja aseesimeestena.

Volikogu liikmed valib esinduskogu kaheks aastaks. EEL-i volikogu pädevusse kuulub: 7. EEL-i tegevuse planeerimine, tegevuskavade kinnitamine; 7. EEL-i esindajate nimetamine avaliku, äri- või kolmanda sektori organisatsioonidesse või nende poolt moodustatavatesse töögruppidesse; 7.

EEL-i finantsplaanide ja eelarvete heakskiitmine; 7. EEL-i autasude ja preemiate otsustamine; 7. EEL-i erakorralisi või mitteregulaarseid kulusid nõudvate projektide algatamise või lepingute sõlmimise otsustamine; 7.

EEL-i siseste erialasektsioonide, toimkondade ja ajutiste töögruppide moodustamine.

Volikogu kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt neli korda aastas. Kutsed volikogu koosolekule saadetakse volikogu liikmetele välja hiljemalt 7 päeva enne koosolekut. Volikogu liiget võib volikogus esindada teine volikogu liige kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volituse olemasolul. Volikogu koosolekutel võivad EEL-i liikmed osaleda vaatlejana, informeerides volikogu oma sellekohasest soovist vähemalt 4 päeva ette.

Coop Põlva TÜ põhikiri

Volikogu on vastutav esinduskogu ees. Juhatus 8. Juhatuse liikmed valib esinduskogu kaheks aastaks. EEL-i juhatuse pädevusse kuulub: 8.

Mis vastab liikme suurustele liikme suurus, mis on parem

EEL-i raamatupidamise korraldamine; 8. EEL-i esindamine avalikkuse ees; 8. EEL-i liikmete väljaarvamise otsustamine; 8. Direktsioon 9. EEL-i direktsioon on täidesaatev ja korraldav organ, mille tegevust juhib tegevdirektor, kes omandab ja võõrandab EEL-i kui juriidilise isiku õigusi ja kohustusi, juhindudes oma tegevuses käesolevast põhikirjast, esinduskogu, volikogu ja juhatuse otsustest ja volitustest ning alludes vahetult EEL-i juhatusele.

Direktsiooni pädevusse kuulub: 9.

Mittetulundusühingute seadus (lühend - MTÜS)

EEL-i tegevuse igapäevane juhtimine ja töö korraldamine vastavalt esinduskogu, volikogu ja juhatuse otsustele; 9. EEL-i vara käsutamine, kusjuures juhatuse otsusega võidakse kehtestada piiranguid vara käsutamiseks; 9.

Ühistust väljaastumiseks peab liige esitama juhatusele kirjaliku avalduse. Avaldus tuleb esitada vähemalt kolm kuud enne väljaastumist.

EEL-i nimel lepingute ja rahaliste dokumentide allkirjastamine; 9. Direktsioon on vastutav juhatuse ees. Direktsioon tegutseb EEL-i nimel juhatuse poolt määratud korras.

Eesti Ehitusinseneride Liidu põhikiri

Revisjonikomisjon Revisjonikomisjon on EEL-i kontrolliv ja revideeriv kogu, mis valitakse EEL-i liikmete hulgast esinduskogu poolt kaheks aastaks vähemalt kolmeliikmelisena. Komisjon valib oma koosseisust esimehe.

Mis vastab liikme suurustele Sotsiaalse uuringu liikme suurus

Revisjonikomisjoni kohustuseks on revideerida EEL-i kogu finants- ja majandustegevust ning korraldada arvestuse ja aruandluse plaanilisi revisjone vähemalt kord aastas.

Revisjoni tulemustest informeeritakse esinduskogu.

Mis vastab liikme suurustele Liikme paksus 12 Vaata

Revisjonikomisjoni ei tohi kuuluda EEL-i volikogu liikmed, juhatuse liikmed ega direktsiooni palgalised töötajad. Revisjonikomisjoni esimees võib osaleda volikogu töös ilma hääleõiguseta.

Mis vastab liikme suurustele Kuidas suurendada seksuaalset liiget ilma kuludeta

Aukohus Aukohus lahendab EEL-i liikmete kutse-eetika valdkonda kuuluvaid vaidlusi. Aukohus valitakse neljaks aastaks viieliikmelisena EEL-i liikmete hulgast. Aukohus tegutseb volikogu poolt kinnitatud põhimääruse alusel.

Tulundusühistu Eesti Puidumüügikeskus põhikiri

Muud struktuurid Kutsekvalifikatsiooni omistamiseks moodustatakse EEL-i juurde kutsekomisjon, kelle pädevusse kuulub ehitusvaldkonna kutsekvalifikatsioonide omistamine. EEL-i kutsekomisjoni liikmed nimetab, selle tegevusstatuudi ning kutsekvalifikatsiooni tõendamise ja omistamise korra kooskõlastab EEL-i volikogu. EEL-i volikogu ja juhatus võivad moodustada alalisi või ajutisi töögruppe üksikute küsimuste läbitöötamiseks või otsuste elluviimiseks.

EEL-i raames võivad tegutseda sektsioonid, klubid, tugirühmad ning muud üksused, mida võib moodustada nii EEL-i kui ka selle liikmete algatusel. Finants- ja majandustegevus EEL-i rahalised vahendid moodustuvad: EEL-i tuluüritustest laekuvatest summadest; EEL-i omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

EEL-i rahalisi vahendeid kasutatakse üksnes põhikirjast tuleneva tegevuse finantseerimiseks ning kasumit ei või jaotada oma liikmete vahel.

Mis vastab liikme suurustele Liikmesuurused kondoomi all

Ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine EEL-i ühinemine, jagunemine või tegevuse lõpetamine toimub seadusega sätestatud korras. EEL-i lõpetamise otsuse vastuvõtmisel valib esinduskogu likvideerimiskomisjoni.