Liigu sisu juurde

Liikmete poolt mahaunustatud esemeid hoitakse Spordiklubis 30 päeva. Sel juhul tagastatakse Liikmele kliendikaardi eest tasutud summa proportsionaalselt vastavalt kliendikaardi aegumistähtajani jäänud perioodi pikkusele, kusjuures tagastatavast summast arvatakse maha mõistlik kahjutasu Eeskirjade rikkumise läbi tekitatud kahjude eest. Selleks saab kasutada nn elimineerimise meetodit, mille abil jäetakse kostja väidetav tegu mõtteliselt kõrvale ja uuritakse, kas kahjulik tagajärg oleks ka ilma selleta saabunud. Põhjuslik seos avaldub seejuures järjestikuste sündmuste ahelas, kus mõjutamine peab põhjustama juhtorgani liikme kohustuse rikkumise ning seejärel peab juhtorgani liikme kohustuse rikkumine põhjustama osaühingule kahju.

Lase kaasa!

ÄS § lg 1 keelab mõjutada osaühingu juhtorgani liiget tegutsema osaühingu kahjuks. Selleks, et kohaldada isiku suhtes ÄS § lg 1 rikkumise eest deliktilist vastutust VÕS § lg 1 p 7 järgi, peab isik olema rikkumises süüdi vt VÕS § ning tema tekitatud kahju peab olema hõlmatud ÄS § lg 1 kaitse-eesmärgiga vt VÕS § lg 3. ÄS § lg-s 1 sätestatu rikkumine ei välista seda, et isikul võib sama teo tagajärjel tekkida kahju hüvitamise kohustus muul deliktiõiguslikul alusel, nt VÕS § ja § lg 1 p 8 järgi.

Moju liikme suurusele

Viimati nimetatud sätete alusel on võimalik deliktiline vastutus ka juhul, kui osaühingule kahju tekitanud isiku tegu sisaldab vaid osa ÄS § lg-s 1 sätestatud teo tunnuseid, kuid seda tegu saab vaatamata sellele pidada tahtlikuks heade kommete vastaseks teoks VÕS § lg 1 p 8 mõttes.

Juhul kui osaühingule selliselt tekitatud varaline kahju on hõlmatud rikutud lepingulise kohustuse kaitse-eemärgiga VÕS § lg 2 mõttes, on deliktiõiguse kohaldamine VÕS § lg-st 2 tulenevalt välistatud vt selle kohta ka RKTKo nrp 9.

See tähendab, et sellisel juhul saab isik vastutada üksnes lepingu rikkumisest tulenevalt. Eelnimetatud eelduste esinemist peab tõendama hageja, mh peab ta tõendama ka teo subjektiivse külje.

Nimetatud eeskirjade vastu eksivate külastajate saali laskmisest võidakse keelduda; 5. Täiendavad klubis kehtivad eeskirjad 6. Liikmed peavad jätma oma isiklikud esemed Spordiklubi riietusruumis olevatesse kappidesse, mille Liikmed peavad lukustama. Liikmetel ei soovitata Spordiklubisse kaasa võtta hinnalisi ja väärtuslikke esemeid.

Kui hageja väidab, et mõjutajaid oli mitu, tuleb eelnimetatud nõude eeldused tõendada iga mõjutaja kohta eraldi. Mõju, mille ärakasutamine on ÄS § lg 1 järgi mõjutaja vastutuse koosseisu elemendiks, on mõjutaja niisugune faktiline või õiguslik positsioon, mis on piisav, mõjutamaks kahjustatava ühingu juhtorgani liikmeid rikkuma oma seadusest või ühingusisestest suhetest tulenevaid kohustusi.

Mõju osaühingule tähendab, et mõju omatakse osaühingu juhtimise seisukohast oluliste otsuste tegijatele eelkõige juhatuse või nõukogu Moju liikme suurusele. Mõju peab olema oluline, st just selle positsiooni tõttu peab olema võimalik mõjutada juhtorgani liiget tegutsema osaühingule kahjulikult.

Selline mõju võib olla nii ühinguõiguslik tuleneda nt olulise osaluse omamisest mõjutatavas äriühingusaga nt ka majanduslik või isiklik.

Ootame liikmete hulka sotsiaalseid ettevõtteid, keda innustavad meie missioon ja eesmärgid ning kes vastavad allpool loetletud liikmelisuse tingimusele. Miks liituda? Esiteks soovisime saada nõu selle kohta, kuidas selgemalt ja atraktiivsemalt kommunikeerida oma senist mõju ning oma teenust turundada. Samuti soovisime kaasa rääkida SEVi kui sotsiaalsete ettevõtjate eestkostja tegevustes.

Isik peab ÄS § lg-s 1 nimetatud mõju ka ära kasutama eesmärgiga panna osaühingu juhtorgani liige osaühingut kahjustavalt käituma. Mõju ärakasutamine ehk mõjutamine tähendab, et algatus ühingut kahjustavaks käitumiseks peab tulema mõjutajalt.

Samas ei pea mõjutatav isik olema oma kohustusi rikkudes teadlik mõjutaja eesmärgist kahjustada osaühingut ega soovima ise osaühingut kahjustada. Selleks, et isik kvalifitseeruks ÄS § lg 1 mõttes osaühingu mõjutajaks, ei piisa üksnes sellest, et juhtorgani liige küsib väidetavalt mõjutajalt nõu või usaldab teda mingis küsimuses kui asjatundjat.

Osaühingu mõjutamine kujutab endast nõu andmisega võrreldes intensiivsemat ja teistsuguse sisuga tegevust.

Moju liikme suurusele

Mõjutamine ÄS § lg 1 mõttes on eesmärgipärane tegevus, mille sihiks on panna juhtorgani liige käituma nii, nagu mõjutaja soovib. Mõjutamisega ÄS § lg 1 mõttes ei ole tegemist Moju liikme suurusele nt juhul, kui väidetav mõjutaja üksnes soovitab äriühingu juhtorgani liikmele advokaati või nõustajat.

Moju liikme suurusele

Samuti ei saa mõjutamiseks pidada äriühingu raamatupidamisandmetega tutvumist või muu info kogumist ühingu kohta. Kuigi ÄS § lg 1 sõnastuse järgi on mõjutaja vastutuse sisuks ühingu suhtes eksisteeriva mõju ära kasutamine, ei tähenda see, et mõjutaja peaks mõjutamisest mingit kasu saama.

Moju liikme suurusele

Samuti ei ole mõjutamisega ÄS § lg 1 mõttes tegemist siis, kui advokaat või muu isik aitas kaasa juhtorgani liikme enda algatatud osaühingut kahjustavale tegevusele. Samas ei ole viimati nimetatud juhul välistatud advokaadibüroo või advokaadi deliktiline vastutus muude sätete, eelkõige VÕS § ja § lg 1 p 8 järgi.

post navigatsiooni

Põhjuslik seos avaldub seejuures järjestikuste sündmuste ahelas, kus mõjutamine peab põhjustama juhtorgani liikme kohustuse rikkumise ning seejärel peab juhtorgani liikme kohustuse rikkumine põhjustama osaühingule kahju. Põhjusliku seose tuvastamisel tuleb kohaldada nn conditio sine qua non põhimõtet, mille kohaselt loetakse ajaliselt eelnev sündmus hilisema sündmuse põhjuseks, kui ilma esimese sündmuseta poleks ajaliselt hilisemat sündmust toimunud.

ÄS § lg 1 keelab mõjutada osaühingu juhtorgani liiget tegutsema osaühingu kahjuks. Selleks, et kohaldada isiku suhtes ÄS § lg 1 rikkumise eest deliktilist vastutust VÕS § lg 1 p 7 järgi, peab isik olema rikkumises süüdi vt VÕS § ning tema tekitatud kahju peab olema hõlmatud ÄS § lg 1 kaitse-eesmärgiga vt VÕS § lg 3.

Selleks saab kasutada nn elimineerimise meetodit, mille abil jäetakse kostja väidetav tegu mõtteliselt kõrvale ja uuritakse, kas kahjulik tagajärg oleks ka ilma selleta saabunud.

Kui kahjulik tagajärg oleks saabunud ka ilma kostja väidetava teota, pole kostja tegu kahju põhjuseks vt RKTKo nrp Selleks, et tekiks mõjutaja kohustus kahju hüvitada, peab mõjutamine olema olnud juhtorgani liikme rikkumise põhjuseks, st tuleb tuvastada, et Moju liikme suurusele mõjutamist ei oleks olnud, siis ei oleks juhtorgani liige oma kohustust rikkunud.

Kui juhtorgani liige oleks rikkunud oma kohustust ka mõjutamiseta, siis ei ole ÄS § lg 1 rikkumise ja osaühingu kahju vahel põhjuslikku seost.

Moju liikme suurusele

Tahtlus peab hõlmama mõjutaja teadmist oma mõjust osaühingule, tahtlust seda mõju kasutada ning eesmärki mõjutada juhtorgani liiget osaühingule kahjulikult käituma seega ka kahju tekitamise tahtlust. Sellise tahtluse tõendamise koormus lasub kannatanul.

Hollow Man (2000) - One More Experiment Scene (3/10) - Movieclips

Samuti peab tahtlus hõlmama teadmist sellest, et mõjutatud isik kuulub formaalselt nende isikute ringi, kes on nimetatud ÄS § lg-s 1. Kuna kõnealusel juhul on vajalik tõendada rikkuja otsene tahtlus, siis Normaalse suuruse liige saa tekkida hooletuse küsimust VÕS § Samal ajal peab olema selge, et üks ohtlikult käitunud isikutest põhjustas kindlasti kannatanule kahju vt ka RKTKo nrp