Liigu sisu juurde

On ametikohti, kus saab eraelule vähem tähelepanu pöörata, ja hetki, mil olen pidanud ütlema, et järgmised neli-viis nädalat mind nende jaoks olemas ei ole. Magasin hästi.

Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord1 Vastu võetud Terminid Määruses ja selle lisades kasutatakse järgmisi termineid: 1 STCW koodeks — meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse koodeks, nagu on vastu võetud STCW konventsiooni osalisriikide Kapteni õigused ja kohustused laienevad ka kiprile; 6 kemikaalitanker — laev, mis on ehitatud või kohandatud ja mida kasutatakse rahvusvahelise ohtlikku kemikaali mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete koodeksi koos muudatustega Laevapere liikmetele väljastatavate dokumentide vormid 1 Veeteede Ameti väljastatavate dokumentide vormid on toodud lisades 1— Õppekavadele esitatavad nõuded ning õppekavas määratud meresõidupraktika 1 Mereõppeasutuste STCW konventsiooni kohase õppe õppekavad ja valmendid peavad tagama STCW konventsiooni nõuete täitmise ning vastama Eesti õigusaktide nõuetele.

Mittekonventsioonikohase õppe õppekavad peavad vastama Eesti õigusaktide nõuetele. Õppekavade sisu, õppeainete loetelu, õppeainete mahu ja haridustasemele vastavuse puhul peab täitma vähemalt vastava kutsestandardi nõudeid.

Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord – Riigi Teataja

Meresõidupraktika vorm, maht ning läbiviimise ja arvestamise tingimused peavad vastama STCW konventsiooni ja käesoleva määruse nõuetele. Õppejõududele, õpetajatele ja eksamineerijatele esitatavad nõuded 1 Laevapere liikmete konventsioonikohase õppe õppekavade STCW konventsiooniga reguleeritud õppeainete õppejõudude, õpetajate ja eksamineerijate kvalifikatsioon samas õppevaldkonnas peab vastama vähemalt kvalifikatsioonile, mille andmise aluseks on nende korraldatav või eksamineeritav õpe.

Laevapere liikmete konventsioonikohase õppe õppekavade STCW konventsiooniga reguleeritud õppeainete õppesse või eksamikomisjoni koosseisu võib kaasata teiste õppevaldkondade spetsialiste, kellel ei pea olema korraldatava või eksamineeritava õppe alast kvalifikatsiooni.

Laevapere liikmete konventsioonikohase õppe õppekavade STCW konventsiooniga reguleeritud õppeainete õppejõud, õpetajad ja eksamineerijad peavad olema läbinud vastavalt eksamineerija või lektori koolituse.

Mereõppeasutuse tasemeõppe eksamikomisjon 1 Eksamikomisjoni koosseisu kuuluvad esimees ja vähemalt kolm liiget.

Eksamikomisjoni koosseisu kinnitab mereõppeasutuse juht kooskõlastatult Veeteede Ametiga. Eksamiprotokollide alusel väljastatakse mereõppeasutuse lõpetamise dokument. Mereõppeasutuse täiendusõppe eksamikomisjon 1 Mereõppeasutus, kes korraldab laevapere liikmete täiendusõpet, moodustab eksamikomisjoni laevapere liikmete eksamite vastuvõtmiseks ja täiendusõppe läbimise kinnitamiseks. Mereõppeasutuse eksamikomisjoni koosseisu kinnitab mereõppeasutuse juht kooskõlastatult Veeteede Ametiga.

Eksamiprotokoll edastatakse Veeteede Ametile eksami toimumise päeval faksi või elektronposti teel ning originaaleksemplar viie tööpäeva jooksul pärast eksami toimumist. Pädevusnõuetes kindlaksmääratud oskused rühmitatakse vastavalt järgmisele seitsmele teenistusülesandele: 1 navigatsioon; 2 lasti käitlemine ja paigutamine; 3 laeva ekspluateerimise kontrollimine ja pardal olevate inimeste eest hoolitsemine; 4 laevamehaanika; 5 elektritehnika, elektroonika ja automaatika; 6 hooldus ja remont; 4 Lõikes 3 nimetatud pädevusnõuded on erinevad sõltuvalt järgmistest vastutustasanditest: 1 juhtimistasand; 2 ekspluatatsioonitasand; 3 toetustasand.

Laevajuhtide koolitus Väiksema kui se kogumahutavusega laeva rannasõidukipri koolitus ja väiksema kui se kogumahutavusega laeva kipri koolitus peab vastama Veeteede Ameti tunnustatud õppekavale ja vastavale kutsestandardile selle olemasolul. Laevamehaaniku koolitus Väiksema kui kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega laeva laevamehaaniku koolitus peab vastama Veeteede Ameti tunnustatud õppekavale ja vastavale kutsestandardile selle olemasolul.

Peenise Kui palju suurust

Laeva külmutusseadmete mehaaniku koolitus Laeva külmutusseadmete mehaaniku koolitus peab vastama Veeteede Ameti tunnustatud õppekavale ja vastavale kutsestandardile selle olemasolul. Laeva külmutusseadmete masinisti koolitus Laeva külmutusseadmete masinisti koolitus peab vastama Veeteede Ameti tunnustatud õppekavale ja vastavale kutsestandardile selle olemasolul. Kohalikus rannasõidus ei nõuta alla se kogumahutavusega punkrilaevade laevapere liikmetelt tankeritel töötamise laiendatud väljaõppe läbimist.

Täiendusõppe läbimine on kohustuslik ohtliku lasti käitlemisega seotud laevapere liikmetele. Koolitus on nõutav ka lähisõidus ja kohalikus rannasõidus. Päästevahendite ja valvepaadi, päästeparve ning kiirvalvepaadi vanema koolitus 1 Päästevahendite, valvepaadi, päästeparve ning kiirvalvepaadi vanema täiendusõppe peavad läbima laevapere liikmed, kellele pannakse vastav päästevahendite, valvepaadi, päästeparve ning kiirvalvepaadi vanema kohustus. Esmaabi- ja meditsiiniabikoolitus 1 Esmaabikoolituse peavad läbima kõik juhtkonna liikmed.

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

Meditsiiniabikoolitust ei nõuta lähisõidus ja kohalikus rannasõidus. Ohutusalane koolitus kohalikus rannasõidus Ohutusalase koolituse kohalikus rannasõidus peavad läbima kõik laevapere liikmed. Koolituse tunnistus on tähtajatu. Ohutusalane koolitus 1 Ohutusalase koolituse peavad läbima kõik laevapere liikmed, kellele määratakse ohutus- või keskkonnakaitsealased kohustused. Turvaalane tutvustav koolitus 1 Turvaalase tutvustava koolituse peavad läbima kõik laevapere liikmed. Koolituse läbiviimiseks esitab reeder Veeteede Ametile taotluse, mis peab sisaldama koolituse õppekava.

Turvaalane koolitus Turvaalase koolituse peavad Suurim suurus suguelundite kõik Liikme suurus tais mehed liikmed, kellele ei ole määratud turvaalaseid kohustusi.

Koolitust võib läbi viia mereõppeasutus. Turvaalast koolitust ei nõuta laevapere liikmetelt, kes viibivad laeval ajutiselt kuni 48 tundi. Turvakohustusi täitva laevapere liikme koolitus Turvakohustusi täitva laevapere liikme koolituse peavad läbima kõik laevapere liikmed, kellele pannakse turvaalased kohustused. Koolitust viib läbi mereõppeasutus. Erialane täiendusõpe Erialase täiendusõppe peavad läbima laeva juhtkonna liikmed, juhul kui pädevust ei tõendata muul § 40 lõikes 2 loetletud viisil.

Erialast täiendusõpet või pädevuse tõendamist muul § 40 lõikes 2 loetletud viisil ei nõuta kohalikus rannasõidus alla se kogumahutavusega laeval, mis ei ole reisilaev. Meresõidudiplomi ja kutsetunnistuse subjektid, väljastamine ning duplikaat 1 Veeteede Amet väljastab meresõidudiplomi või kutsetunnistuse isikule, kellel on käesoleva määruse nõuete kohane meresõidupraktika ning kes on läbinud käesoleva määruse nõuetele vastava koolituse ja omandanud vastava kutse Eestis tegutsevas või tegutsenud mereõppeasutuses.

Isikud, kes on läbinud koolituse ja omandanud kutse välisriigis tegutsevas või tegutsenud õppeasutuses, peavad meresõidudiplomi või kutsetunnistuse saamiseks esitama Veeteede Ametile läbitud õppekava sisu ja mahtu tõendava õiendi. Meresõidudiplomi või kutsetunnistuse väljastamise aluseks olevaid dokumente säilitatakse 50 aastat.

Veeteede Amet võib väljastada laevapere liikme taotlusel tema kvalifikatsioonist madalama astme meresõidudiplomi või kutsetunnistuse. Kinnitusleht ja selle väljastamine, kinnituslehele märgitavad piirangud ning kinnituslehe pikendamine 1 Meresõidudiplomi või kutsetunnistuse kehtivuse meresõiduks määrab kinnitusleht.

Kinnitusleht kuulub laeva juhtkonna meresõidudiplomi või kutsetunnistuse juurde ning annab meresõidudiplomi või kutsetunnistuse omanikule õiguse töötada kinnituslehel märgitud vastutustasandile vastaval ametikohal ja õiguse täita kinnituslehel märgitud teenistusülesandeid.

Kinnituslehte ei nõuta kohalikus rannasõidus alla se kogumahutavusega laeval, välja arvatud reisilaeval. STCW konventsiooni nõuetele vastava meresõidudiplomi või kutsetunnistuse juurde kuuluva kinnituslehe vorm on toodud lisas Käesoleva määruse alusel väljastatud STCW konventsioonis sätestamata meresõidudiplomi või kutsetunnistuse juurde kuuluva kinnituslehe vorm on toodud lisas Kinnituslehe saamiseks nõutavate täiendusõppekursuste läbimist või teadmiste ja oskuste hindamist või meresõidupraktikat tõendavate dokumentide loetelu on toodud lisas Inglise keele eksami mittesooritamisel väljastatakse kinnitusleht piiranguga, mille kohaselt see kehtib tööks kohalikus rannasõidus.

Kinnituslehe kehtivusaeg määratakse esimesena lõppeva täiendusõppe läbimist tõendava tunnistuse kehtivusaja või pädevust Nende vormide ja suurustena on meeste liikmed eksamiprotokolli kuupäeva järgi. Meresõidudiplomi tunnustamise kinnituslehe vorm on toodud lisas Piirangute kehtestamisel tuleb arvestada, et nõuded ei oleks rangemad kui nõuded, mis on kehtestatud Eesti meremeestele.

Sel juhul peab olema laeval lisas 42 toodud vormi kohane Veeteede Ameti väljastatud tõend selle kohta, et Veeteede Ametile on esitatud taotlus kinnituslehe saamiseks.

Protokolli vorm on toodud lisas Esimese meresõidudiplomi või kutsetunnistuse saamine enam kui viie aasta möödumisel mereõppeasutuse lõpetamisest 1 Esimese meresõidudiplomi või kutsetunnistuse saamiseks, kui mereõppeasutuse lõpetamisest on möödunud enam kui viis aastat, tuleb sooritada eksam VTA komisjoni ees.

Mereväe õppeasutuse lõpetanule meresõidudiplomi või kutsetunnistuse väljastamine 1 Mereväe õppeasutuse lõpetanule väljastatakse laevajuhtkonna liikme meresõidudiplom või kutsetunnistus VTA komisjoni otsuse alusel, kui mereväe õppeasutuse õppekava sisu ja maht vastavad STCW konventsiooni nõuetele.

Kuidas leida visuaalset liikme suurust

Meresõidupraktika arvestamine 1 Meresõidudiplomi või kutsetunnistuse saamiseks või vahetamiseks vajaliku meresõidupraktikana arvestatakse dokumentide esitamise päevale eelneva kümne aasta jooksul läbitud meresõidupraktikat.

Sellest varasemat meresõidupraktikat arvestatakse juhul, kui seda on võimalik tõendada ja kontrollida Eesti Vabariigis asuvates arhiivides. Meresõidupraktika tõendi kinnitamine, väljastamine ja andmete õigsuse kontrollimine 1 Meresõidupraktika tõendi väljastab laeva kapten või reeder või laeva mehitamisega tegelev tööturuteenuse osutajana majandustegevuse registris registreeritud ettevõtja, kinnitades selle allkirja ning lisades allkirjastaja nime. Meresõidupraktika tõendi vorm on toodud lisas Praktikapäevikus nõuetekohaselt vormistatud meresõidupraktika kohta väljastab meresõidupraktika tõendi mereõppeasutus.

Veeteede Amet tunnustab ka välisriigi laeva kapteni või reederi või laeva mehitamisega tegeleva ettevõtja või välisriigi mereõppeasutuse väljastatud meresõidupraktika tõendit. Teadmiste ja oskuste tõendamine 1 Laeva juhtkonna liikme pädevust tõendatakse §-s 33 nimetatud kinnituslehega, mille väljastamise aluseks on sõltuvalt teenistusülesandest, vastutustasandist ja laevast meresõidupraktika või täiendusõppe läbimine või teadmiste mojutab liikme suuruse kontseptsiooni jaoks oskuste hindamine.

Tõendamist nõutakse ainult laiendatud väljaõppe puhul. Hindamise läbiviimiseks esitab reeder Veeteede Ametile taotluse, mis peab sisaldama hindamise protseduuri. Protokollile kantakse hindajate nimed, ametikohad, allkirjad, mereõppeasutuse, laeva või reederi pitser ja kontaktandmed.

Protokolli üks eksemplar edastatakse Veeteede Ametile hindamise toimumise päeval faksi või elektronposti teel ning originaaleksemplar viie tööpäeva jooksul pärast hindamist. Pärast sõidueksami läbimist vormistatakse protokoll ja edastatakse see Veeteede Ametile lõikes 9 sätestatud korras. Protokolli alusel väljastatakse uus Nende vormide ja suurustena on meeste liikmed laevajuhi tunnistus. Eksami korraldaja väljastatud eksami läbimist tõendav dokument esitatakse Veeteede Ametile, mille alusel väljastatakse välisriigi kiirlaevajuhi tunnistuse kinnitusleht, mis tõendab õigust töötada kindlal laeval ja liinil ning mille vorm on toodud lisas 43, või tehakse vastav kinnitusmärge kiirlaevajuhi tunnistusele.

Distsiplinaarmeetmed Veeteede Amet rakendab meetmeid, kui selgub või kui talle teatatakse tema väljastatud meresõidudiplomi või kutsetunnistuse või kinnituslehe omaniku ebapädevusest, tegevusest või tegevusetusest või turvalisuse kahjustamisest, mis võib kujutada otsest ohtu inimelule, varale või merekeskkonnale, ning vajaduse korral määrab karistuse meresõiduohutuse seaduse kohaselt või peatab meresõidudiplomi või kutsetunnistuse kinnituslehe kehtivuse või tunnistab selle kehtetuks kooskõlas meresõiduohutuse seaduses kehtestatud korraga.

Väiksema kui se kogumahutavusega laeva rannasõidukipri tunnistus 1 Väiksema kui se kogumahutavusega laeva rannasõidukipri tunnistuse saamiseks on vajalik: 1 rannasõidukipri ja piiranguga raadiosideoperaatori koolitus; 2 vähemalt kuus kuud meresõidupraktikat navigatsioonivahis laeval kogupikkusega 12 meetrit või enam või väikelaevajuhina laeval kogupikkusega alla 12 meetri või väikelaeval, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise, või õppelaeval.

Mehed ja naised ebatraditsioonilistes ametites

Väiksema kui se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe tunnistus 1 Väiksema kui se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe tunnistuse saamiseks on vajalik: 1 kipri ja piiranguga raadiosideoperaatori koolitus; 2 vähemalt kuus kuud meresõidupraktikat navigatsioonivahis laeval kogumahutavusega 50 või enam või õppelaeval.

Väiksema kui se kogumahutavusega laeva kipri tunnistus 1 Väiksema kui se kogumahutavusega laeva kipri tunnistuse saamiseks on vajalik: 1 väiksema kui se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe tunnistus; 2 vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat vahitüürimehena laeval kogumahutavusega Nende vormide ja suurustena on meeste liikmed või enam; 3 eksami sooritamine VTA komisjoni ees. Väiksema kui se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe diplom 1 Väiksema kui se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe diplomi saamiseks on vajalik: 1 väiksema kui se kogumahutavusega laeva kapteni koolitus; 2 vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat tekimeeskonna liikmena laeval kogumahutavusega või enam, millest vähemalt kuus kuud navigatsioonivahis laevajuhi juhendamisel.

Väiksema kui se kogumahutavusega laeva kapteni diplom 1 Väiksema kui se kogumahutavusega laeva kapteni diplomi saamiseks on vajalik: 1 väiksema kui se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe diplom; 2 vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat vahitüürimehena laeval kogumahutavusega või enam; 3 eksami sooritamine VTA komisjoni ees.

Mereõppeasutuse õppuritel arvatakse meresõidupraktika hulka kuni kaks kuud meresõidupraktikat sõjalaeval või õppelaeval kogumahutavusega või enam. Kui praktikapäevikus vormistatud meresõidupraktika pikkus on lühem kui 12 kuud, tuleb diplomi saamiseks esitada meresõidupraktika tõend puuduva osa kohta kolmekordses mahus.

Vormide tellimine

Väiksema kui se kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplom 1 Väiksema kui se kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplomi saamiseks on vajalik: 1 se ja suurema kogumahutavusega laeva kapteni koolitus; 2 se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimehe diplom; 3 vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat vahitüürimehena laeval kogumahutavusega või enam ning sooritada eksam VTA komisjoni ees.

Väiksema kui se kogumahutavusega laeva kapteni diplom 1 Väiksema kui se kogumahutavusega laeva kapteni diplomi saamiseks on vajalik: 1 se ja suurema kogumahutavusega laeva kapteni koolitus; 2 väiksema kui se kogumahutavusega laeva või se ja suurema kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplom; 3 vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat vanemtüürimehena laeval kogumahutavusega või enam; 4 eksami sooritamine VTA komisjoni ees.

Väiksema kui kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku tunnistus 1 Väiksema kui kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku tunnistuse saamiseks on vajalik: 1 väiksema kui kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva mehaaniku koolitus; 2 vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat masinaruumis või masinavahis laeval peamasinate efektiivse koguvõimsusega kW või enam.

Mereõppeasutuse õppuritel arvatakse meresõidupraktika hulka kuni kaks kuud meresõidupraktikat sõjalaeval või õppelaeval peamasinate efektiivse koguvõimsusega kW või enam. Väiksema kui kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva teise mehaaniku diplom 1 Väiksema kui kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva teise mehaaniku diplomi saamiseks on vajalik: 1 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku koolitus; 2 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaaniku diplom; 3 vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat vahimehaanikuna laeval peamasinate efektiivse koguvõimsusega kW või enam; 4 eksami sooritamine VTA komisjoni ees.

Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord

Väiksema kui kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku diplom 1 Väiksema kui kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku diplomi saamiseks on vajalik: 1 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku koolitus; 2 väiksema kui kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva teise mehaaniku diplom; 3 vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat teise mehaanikuna laeval peamasinate efektiivse koguvõimsusega kW või enam; 4 eksami sooritamine VTA komisjoni ees.

Laeva elektrimehaaniku diplom 1 Laeva elektrimehaaniku diplomi saamiseks on vajalik: 1 laeva elektrimehaaniku koolitus; 2 vähemalt kuus kuud praktikapäevikus vormistatud meresõidupraktikat elektriseadmete teenindamisel laeval, mille peamasinate efektiivne koguvõimsus on kW või enam. Mereõppeasutuse õppureil arvestatakse meresõidupraktika hulka kuni kaks kuud meresõidupraktikat sõjalaeval või õppelaeval peamasinate efektiivse koguvõimsusega kW või enam.

Kui praktikapäevikus vormistatud meresõidupraktika pikkus on lühem kui kuus kuud, tuleb diplomi saamiseks esitada meresõidupraktika tõend puuduva osa kohta kolmekordses mahus. Piirangutega raadiosideoperaatori tunnistus 1 Piirangutega raadiosideoperaatori tunnistuse saamiseks on vajalik piirangutega raadiosideoperaatori koolitus.

Fotopoisid keskmise suurusega liikmetega

Raadiosideoperaatori tunnistus 1 Raadiosideoperaatori tunnistuse saamiseks on vajalik raadiosideoperaatori koolitus. Teise klassi raadioelektrooniku diplom 1 Teise klassi raadioelektrooniku diplomi saamiseks on vajalik: 1 raadioelektrooniku koolitus; 2 vähemalt kolm kuud praktikat raadioseadmete hooldusel või kontrollil.