Liigu sisu juurde

Soovitav on omakapitali nõuete täitmisega seotud kapitali suurendamisel kasutada ülekurssi. Osaühing võib lisaks oma aadressile teatada registripidajale ühe isiku Eesti aadressi, millele saab sellele isikule menetlusdokumente ja tahteavaldusi kätte toimetada. Tegevusalast äriregistrisse teatamisel või majandusaasta aruandes näitamisel kasutatakse Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit.

Õigusbüroo juristi vastus T. Raudmägi : Vastavalt äriseadustik § peab äriühingul olema netovara vähemalt pool kapitalist või vähemalt kapitali minimaalne suurus osaühingu puhul EUR ja aktsiaseltsi puhul 25 EUR. Äriõiguse omakapitali nõuded on mõeldud võlausaldajate kaitseks, et tegu ei oleks rahatu äriühinguga.

  1. Osaühingu asutamisel Unicounti veebirakenduses pole aga vaja osaühingule ise põhikirja koostada.
  2. Esitatud taotlusi on kohtul tulenevalt hagita menetluses kohalduvast uurimisprintsiibist vt TsMS § lg-d 5 ja 7 õigus ja kohustus tõlgendada ning hinnata omal algatusel sõltumata menetlusosaliste seisukohtadest.
  3. Suuremad liikme meetodid
  4. Kui liikme suurus on 14 cm
  5. Taiuslik vorm ja suurus liige
  6. Kui liikme suurus on 25 sentimeetrit

Täiendavate juhatuse liikmete lisamisel võib kaaluda piirangute kehtestamist, näiteks läbi ühise esindusõiguse. Kommentaar: Oluline ainult osaühingu tegevuse lõpetamisel.

Kommentaar: Nõukogu määramise vajadus on väikeettevõtete puhul haruldane. Kommentaar: Majandusaasta lõppemise järel saab osaühingu finantsnäitajate alusel tuvastada, kas osaühingul on kohustuslik audit või ülevaatus, mida peab läbi viima vandeaudiitor.

Kehtiv seadus näeb ette auditi, kui kaks nimetatud kolmest tingimusest on majandusaastal täitunud: 1 müügitulu või tulu vähemalt 4 eurot; 2 varad bilansipäeva seisuga kokku vähemalt 2 eurot; 3 keskmine töötajate arv vähemalt 50 inimest.

EUR-Lex Access to European Union law

Kehtiv seadus näeb ette ülevaatuse, kui kaks nimetatud kolmest tingimusest on majandusaastal täitunud: 1 müügitulu või tulu vähemalt 1 eurot; 2 varad bilansipäeva seisuga kokku vähemalt eurot; 3 keskmine töötajate arv vähemalt 24 inimest. Või vähemalt üks näitaja ületab alljärgnevaid tingimusi: 1 müügitulu või tulu vähemalt 4 eurot; 2 varad bilansipäeva seisuga kokku vähemalt 2 eurot; 3 keskmine töötajate arv vähemalt 72 inimest.

Kommentaar: Seda õigust vajavad tavaliselt startup firmad, kus põhikirjaga nähakse ette võimalus osakapitali suurendamiseks teatud tingimuste täitumisel, näiteks optsioonilepingu realiseerumisel. Põhikirja lisa 1. Asutamise hetkel kuulub osaühingu osanikule ………… osa nimiväärtusega EUR, mille eest osanik tasub asutamisel või põhikirja lisa punktis 2.

Mida peaksime tegema? Õigusbüroo juristi vastus T. Raudmägi : Vastavalt äriseadustik § peab äriühingul olema netovara vähemalt pool kapitalist või vähemalt kapitali minimaalne suurus osaühingu puhul EUR ja aktsiaseltsi puhul 25 EUR. Äriõiguse omakapitali nõuded on mõeldud võlausaldajate kaitseks, et tegu ei oleks rahatu äriühinguga. Kui netovara ehk omakapital langeb alla eeltoodud miinimumi, tuleb üldreeglina suurendada kapitali.

Kommentaar: Unicounti abil asutatud osaühingu asutajad ei pea osaühingu asutamisel osa eest tasuma. Osaühingu osa eest tasumine.

Please Enable JavaScript

Kommentaar: Osaühingu osade eest tasumine toimub tulevikus äriseadustikus ettenähtud korras. Selleks on tavapäraselt jaotamata kasumist osakapitali eraldamine osaühingu bilansis.

Liikme suurendamise eelised

Kommentaar: Äriseadustik ütleb, et kuni osanik ei ole sissemakset täielikult tasunud, vastutab ta osaühingu ees osaühingu kohustuste eest tasumata sissemakse ulatuses, kui osaühingu kohustust ei ole võimalik täita osaühingu vara arvel. Aktsionäri teabeõigus võib siiski olla piiratud nt isikuandmete või ärisaladuse kaitse vajadusega.

Seda, kas tegu on niisugust kaitset vajavate andmetega, peab kohus aktsiaseltsi vastuväidete alusel hindama. Kui lepingu tingimuste avalikustamine on vajalik aktsiaseltsi majandusliku olukorra hindamiseks, tuleb kohtul aktsiaseltsi vastuväite alusel hinnata, kas selliste tingimuste avalikustamine võib kahjustada aktsiaseltsi majanduslikke huve või ärisaladust.

Osaühing Osaühingu tegutsemise alused Igal osanikul on üldjuhul üksainus samast liigist osa. Uue sama liiki osa omandamise korral suureneb vastavalt seda liiki osa nimiväärtus.

Üksnes väide, et lepingus on sätestatud konfidentsiaalsuskohustus, ei ole kontsernisisese teabenõude blokeerimiseks piisav vastuväide. Kuid see ei tähenda, et aktsionäril peaks olema õigus alati küsida iga üksiku lepingu kõiki detaile.

Mida suurendada liige

Antud asjas viidati, et eelkõige võib olla tähtis see, kuidas on varem ühingu osanike otsuseid vastu võetud. Juhul kui varem on osanike otsuseid ilma koosolekut kokku kutsumata võetud vastu ainult kõigi osanike nõusolekul, siis viitab see sellele, et osanike otsuse vastuvõtmiseks sel viisil on vaja kõigi osanike nõusolekut.

Mis vahendab liikme suurust

Kui aga varem on osanike otsuseid ilma koosolekut kokku kutsumata võetud vastu ilma kõigi osanike nõusolekuta, siis viitab see sellele, et põhikirja kohaselt ei ole osanike otsuse vastuvõtmiseks ilma koosolekut kokku kutsumata kõigi osanike nõusolekut vaja. Otsus koosolekul vs otsus ilma koosolekut kokku kutsumata juhtorganite valimisel Riigikohus on hiljuti käsitlenud ka küsimust, kuidas rakenduvad ülaltoodud põhimõtted juhtorganite liikmete valimisel Riigikohtu tsiviilkolleegiumi Erisätet ÄS § järgse hääletamise kohta põhikirja tekstis ette ei nähtud.

Liikme simulaatori video suurendamiseks