Liigu sisu juurde

Käesolevast artiklist ei või taganeda konventsiooni artikli 15 järgi. Lõplik otsus avaldatakse. Artikkel 10 Euroopa Nõukogu Peasekretär teeb kõigile Euroopa Nõukogu liikmesriikidele teatavaks: a iga allakirjutamise; b iga ratifitseerimis-, aktsepteerimis- või kinnitamisdokumendi hoiuleandmise; c käesoleva protokolli jõustumispäevad vastavalt artiklitele 6 ja 9; d iga käesoleva protokolliga seotud muu akti, teadaande ja deklaratsiooni. Vastuvõtmine kvalifitseerub maaklerite müügiesindaja finantsnõustaja nimel võtma ja sisestama soovimatud kliendi korraldused ning andma praegused väärtpaberite noteeringud. Artikkel 2 Kedagi ei või jätta ilma õigusest haridusele.

Euroopa Nõukogu Peasekretär teeb kõigile Euroopa Nõukogu liikmetele teatavaks konventsiooni jõustumise, selle ratifitseerinud Kõrgete Lepinguosaliste nimed ning kõigi edaspidi laekuda võivate ratifitseerimiskirjade hoiuleandmise. Koostatud 4. Roomas inglise ja prantsuse keeles, mille tekstid on mõlemad võrdselt autentsed, ühes eksemplaris, mis jäetakse hoiule Euroopa Nõukogu arhiivi. Peasekretär saadab tõendatud koopia igale allakirjutanule.

Protokoll nr 2 Euroopa Ininõiguste kohtu pädevusest anda nõuandvaid arvamusi Strasbourg, 6. Roomas allakirjutatud «Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni» edaspidi konventsioon sätteid, eriti artiklit 19, mille alusel on muude organite hulgas loodud ka Euroopa Inimõiguste Kohus edaspidi kohus ; pidades silmas, et on kasulik lülitada kohtu pädevusse õigus anda teatud tingimustel nõuandvaid arvamusi, on kokku leppinud järgnevas: Artikkel 1 1.

Kohus võib Ministrite Komitee palvel anda nõuandvaid arvamusi õigusküsimustes, mis puudutavad konventsiooni ja selle juurde kuuluvate protokollide tõlgendamist. Need arvamused ei või käsitleda konventsiooni I osas ja protokollides määratletud õiguste ja vabaduste sisu ja ulatusega seonduvat ega muud küsimust, mida komisjon, kohus või Ministrite Komitee võivad arutada seoses mõne konventsiooni alusel menetletava asjaga. Ministrite Komitee otsustab kohtule nõuandepalve esitamise oma liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega.

Tähestikuline nimekiri

Artikkel 2 Kohus otsustab, kas Ministrite Komitee palve nõuandvaks arvamuseks kuulub käesoleva protokolli artiklis 1 sätestatud nõuandepädevusse. Artikkel 3 1. Nõuandepalve vaatab kohus läbi plenaaristungil. Kohus peab nõuandva arvamuse põhjendama. Kui arvamus tervikuna või osaliselt ei ole üksmeelne, on igal kohtunikul õigus esitada eraldi arvamus.

Kohus esitab nõuandva arvamuse Ministrite Komiteele. Artikkel 4 Kohtu volitused konventsiooni artikli 55 järgi võimaldavad koostada selliseid reegleid ja määrata sellise töökorra nagu ta peab käesoleva protokolli eesmärkidel vajalikuks.

Artikkel 5 1. Käesolev protokoll on allakirjutamiseks avatud konventsioonile allakirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriikidele, kes võivad saada selle protokolli osalisteks: a kirjutades alla reservatsioonideta ratifitseerimise või aktsepteerimise suhtes; b kirjutades alla reservatsioonidega ratifitseerimise või aktsepteerimise suhtes, millele järgneb ratifitseerimine või aktsepteerimine.

Ratifitseerimis- või aktsepteerimisdokumendid antakse hoiule Euroopa Nõukogu Peasekretärile. Käesolev protokoll jõustub niipea, kui kõik konventsiooniosalised on saanud protokolliosalisteks vastavalt käesoleva artikli lõike 1 sätetele. Selle protokolli jõustumisest käsitatakse artikleid 1—4 konventsiooni lahutamatu osana.

Euroopa Nõukogu Peasekretär teeb Euroopa Nõukogu liikmesriikidele teatavaks: a iga ratifitseerimise või aktsepteerimise suhtes reservatsioonideta allakirjutamise; b iga ratifitseerimise või aktsepteerimise suhtes reservatsioonidega allakirjutamise; c iga ratifitseerimis- või aktsepteerimisdokumendi hoiuleandmise; d selle protokolli jõustumispäeva vastavalt käesoleva artikli lõikele 2.

Selle tõenduseks on täielikult volitatud isikud protokollile alla kirjutanud. Koostatud 6. Strasbourg'is inglise ja prantsuse keeles, mille mõlemad tekstid on võrdselt ametlikud, ühes eksemplaris, mis jääb hoiule Euroopa Nõukogu arhiivi. Peasekretär saadab tõendatud koopia igale allakirjutanud riigile. Esimene protokoll [Euroopa Lepingute Seeria nr 9] Käesolevale protokollile allakirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriikide valitsused, olles otsustanud astuda samme mõnede 4.

Kelleltki ei või võtta tema omandit muidu, kui üldistes huvides ja seaduses ettenähtud tingimustel ning rahvusvahelise õiguse üldpõhimõtteid järgides. Eelnenud sätted ei piira siiski mingil viisil riigi õigust vajadusel kehtestada seadusi vara üldistes huvides kasutamise kontrollimiseks või maksude, maksete või trahvide tasumise tagamiseks.

Artikkel 2 Kedagi ei või jätta ilma õigusest haridusele. Endale võetud mis tahes haridus- ja õpetamisfunktsioone täites peab riik austama vanemate õigust tagada lastele nende endi usuliste ja filosoofiliste veendumustega kooskõlas olev haridus.

Artikkel 3 Kõrged Lepinguosalised kohustuvad mõistlike ajavahemike järel läbi viima salajase hääletamisega vabu valimisi tingimustel, mis tagavad rahva vaba tahteavalduse seadusandja valimisel. Artikkel 4 Kõrge Lepinguosaline võib allakirjutamisel või ratifitseerimisel või igal ajal pärast seda saata Euroopa Nõukogu Peasekretärile avalduse selle kohta, mil määral ta kohustub laiendama protokolli sätteid territooriumidele, mille rahvusvaheliste suhete eest ta vastutav on.

Eelmise lõigu järgi avalduse teinud Kõrge Lepinguosaline võib aeg-ajalt teha uusi, eelmiste avalduste tingimusi muutvaid või protokolli sätete kohaldamist mis tahes territooriumide suhtes lõpetavaid avaldusi. Selle artikli alusel tehtud avaldust käsitatakse kui konventsiooni artikli 63 lõike 1 järgi tehtut. Artikkel 5 Kõrged Lepinguosalised käsitavad käesoleva protokolli artiklite 1, 2, 3 ja 4 sätteid konventsiooni lisaartiklitena ning kõiki konventsiooni sätteid kohaldatakse vastavalt sellele.

Artikkel 6 Käesolev protokoll on allakirjutamiseks avatud konventsioonile allakirjutanud Euroopa Nõukogu liikmetele. Protokoll ratifitseeritakse üheaegselt konventsiooni ratifitseerimisega või pärast seda. Protokoll jõustub kümnenda ratifitseerimiskirja hoiuleandmise päeval. Iga järgmise allakirjutaja ja ratifitseerija suhtes jõustub protokoll tema enda ratifitseerimiskirja hoiuleandmise päeval. Ratifitseerimiskirjad antakse hoiule Euroopa Nõukogu Peasekretärile, kes teatab kõigile liikmetele ratifitseerinute nimed.

Koostatud Pariisis inglise ja prantsuse keeles, mille tekstid on võrdselt autentsed, ühes Sex liikme suurus 11, mis jääb hoiule Euroopa Nõukogu arhiivi. Protokoll nr 4 Teatud õiguste ja vabaduste kindlustamisest, mis ei ole lülitatud konventsiooni ja sellega kaasnevasse esimesse protokolli Strasbourg, Artikkel 2 1. Igal riigi territooriumil seaduslikult viibival isikul on õigus seal vabalt liikuda ja elukohta valida.

Igaühel on õigus vabalt lahkuda igalt maalt, kaasa arvatud kodumaalt. Nende õiguste kasutamist ei või piirata teisiti, kui seaduse alusel ning kui see on vajalik demokraatlikus ühiskonnas riigi julgeoleku või ühiskondliku turvalisuse huvides, ordre public avaliku korra säilitamiseks, kuritegevuse ärahoidmiseks, tervise või kõlbluse või kaasinimeste õiguste ja vabaduste kaitseks.

Esimeses lõikes ettenähtud õigusi võib demokraatliku ühiskonna mõnedes valdkondades piirata seaduse alusel ühiskondlikes huvides. Kedagi ei või individuaalses ega kollektiivses korras sunniviisiliselt välja saata riigist, mille kodanik ta on. Kelleltki ei või võtta õigust tulla riiki, mille kodanik ta on. Artikkel 4 Keelatud on välismaalaste sunniviisiline kollektiivne väljasaatmine.

Iga Kõrge Lepinguosaline võib käesoleva protokolli allakirjutamise või ratifitseerimise ajal või igal ajal pärast seda saata Euroopa Nõukogu Peasekretärile avalduse selle kohta, mil määral ta kohustub rakendama protokolli sätteid avalduses nimetatud territooriumide suhtes, mille rahvusvaheliste suhete eest ta vastutav on.

Iga eelmise lõike järgi avalduse teinud Kõrge Lepinguosaline võib aeg-ajalt teha uusi, eelmise tingimusi muutvaid või mis tahes territooriumil protokolli sätete kohaldamist lõpetavaid avaldusi. Selle artikli järgi esitatud avaldust käsitatakse kui konventsiooni artikli 63 lõike 1 järgi tehtut.

Iga riigi territooriumi, millele käesolev protokoll laieneb selle riigi poolt protokolli ratifitseerimise või aktsepteerimise tulemusena, ning iga territooriumi, millele käesolev protokoll on rakendatud riigi poolt käesoleva artikli järgse deklareerimise tulemusena, käsitatakse eraldi territooriumina, viidates riigi territooriumidele artiklites 2 ja 3.

Artikkel 6 1. Kõrged Lepinguosalised käsitavad käesoleva protokolli artikleid 1—5 konventsiooni lisaartiklitena ning kõiki konventsiooni sätteid kohaldatakse vastavalt sellele. Siiski, üksikisiku õigus menetluse alustamiseks, mida on tunnistatud konventsiooni Sex liikme suurus 11 25 järgi tehtud deklaratsiooniga või kohtu jurisdiktsiooni kohustuslikkuse aktsepteerimine konventsiooni artikli 46 järgi tehtud deklaratsiooniga ei oma jõudu käesoleva protokolli suhtes, kuni asjassepuutuv Kõrge Lepinguosaline ei ole teinud avaldust seda õigust Sex liikme suurus 11 või aktsepteerida taolist jurisdiktsiooni kõigi või mõne käesoleva protokolli artiklite 1—4 suhtes.

Artikkel 7 1. Käesolev protokoll on allakirjutamiseks avatud Euroopa Nõukogu liikmesriikidele, kes on konventsioonile alla kirjutanud. Protokoll jõustub viienda ratifitseerimiskirja hoiuleandmise päeval. Protokoll nr 7 [Euroopa Lepingute Seeria nr ] Käesolevale protokollile allakirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriigid, olles otsustanud astuda edasisi samme mõnede õiguste ja vabaduste ühiseks tagamiseks 4.

Sex liikme suurus 11

Välismaalast, kes elab riigi territooriumil õiguspäraselt, ei või välja saata teisiti kui seaduse alusel tehtud otsuse täitmiseks ning tal on õigus: a esitada põhjendusi enda väljasaatmise vastu; b tema asja uuesti läbivaatamisele; c olla neil eesmärkidel esindatud kompetentse võimukandja või selle poolt volitatud isiku või isikute ees.

Enne käesoleva artikli lõike 1 punktides a, b, ja c sätestatud õiguste kasutamist võib välismaalase välja saata siis, kui see on on vajalik avaliku korra huvides või põhjendatud riigi julgeoleku huvidega. Igaühel, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos, on õigus tema süüdimõistmise või karistuse läbivaatamisele kõrgema õigusemõistmisinstantsi poolt. Selle õiguse kasutamise alused ja kord määratakse seadusega. Selles õiguses võivad olla erandiks seaduses loetletud vähemtähtsad õiguserikkumised või juhud, kus asjassepuutuva isiku üle mõistis esimeses astmes kohut kõrgeim õigusemõistmisinstants või kui isik on mõistetud süüdi pärast apellatsiooni tema õigeksmõistmise vastu.

Artikkel 3 Sex liikme suurus 11 isikut kuriteos süüdimõistev kohtuotsus on jõustunud ning kui tema süüdimõistmine järgnevalt ära muudetakse või kui ta vabastatakse karistusest selle alusel, et tegu oli kohtuveaga, peab see isik, kes on kandnud karistust sellise süüdimõistmise eest, saama hüvituse seaduse või asjassepuutuva riigi praktika alusel, kuni ei ole tõendatud, et senitundmatu fakti hilinenud ilmnemine oli osaliselt või täielikult põhjustatud tema enda poolt.

Artikkel 4 Vaata suumi kukk. Mitte kellegi üle ei või sama riigi jurisdiktsiooni alusel teistkordselt kohut mõista ning kedagi ei või kriminaalkorras karistada teo eest, mille eest ta on juba selle riigi seaduse alusel ja kriminaalprotsessuaalses korras lõplikult õigeks või süüdi mõistetud.

Eelmise lõike sätted ei takista menetluse taasalustamist kooskõlas asjassepuutuva riigi seaduse ja kriminaalprotsessiga, kui on tõendeid uutest või äsjailmnenud faktidest või kui varasemas menetluses on olnud oluline puudujääk, mis võis asja lahendit mõjustada. Käesolevast artiklist ei või taganeda konventsiooni artikli 15 järgi. Artikkel 5 Abikaasadel on võrdsed õigused ja kohustused nendevahelistes eraõiguslikes suhetes, samuti nende suhetes lastega abielu eel, selle ajal ja lahutuse järel.

Käesolev artikkel ei takista riike rakendamast abinõusid, mis on vajalikud laste huvides. Iga riik võib allakirjutamisel või ratifitseerimis- aktsepteerimis- või kinnitamisdokumenti hoiule andes määratleda territooriumi või territooriumid, millele käesolev protokoll kohaldatakse ning märkida, mil määral ta kohustub käesoleva protokolli sätteid sellisel territooriumil või sellistel territooriumidel kohaldama. Iga riik võib hiljem mis tahes ajal Euroopa Nõukogu Peasekretärile saadetud deklaratsiooniga laiendada käesoleva protokolli kohaldamist igale muule deklaratsioonis määratletud territooriumile.

  1. Live seks veebikaamerad: XXX šõud ja täiskasvanute chat - Рунетки для Мобильных устройств
  2. Sugu karikatuurid online agent valu naela suuruse liige mudelid positsiooni - Porno küps ema
  3. Vastuvõtmine kvalifitseerub maaklerite müügiesindaja finantsnõustaja nimel võtma ja sisestama soovimatud kliendi korraldused ning andma praegused väärtpaberite noteeringud.
  4. Live seks veebikaamerad: XXX šõud ja täiskasvanute chat - Bongacams
  5. Задумавшись, Николь попыталась подавить зевок.
  6. Николь вновь углубилась в воспоминания.

Sellise territooriumi suhtes jõustub protokoll selle kuu esimesel päeval, mil täitub kaks kuud peasekretäri poolt niisuguse deklaratsiooni vastuvõtmisest. Iga deklaratsiooni, mis on tehtud kahe eelmise lõike alusel selles deklaratsioonis määratletud mingi territooriumi suhtes, võib tagasi võtta või muuta teadaandega peasekretärile. Tagasivõtmine või muutmine jõustub selle kuu esimesel päeval, mil täitub kaks kuud peasekretäri poolt taolise teadaande saamisest. Käesoleva artikli järgi tehtud deklaratsiooni käsitatakse kui konventsiooni artikli 63 lõike 1 järgi tehtut.

Iga riigi territooriumi, millele käesolev protokoll laieneb selle riigi poolt ratifitseerimise, aktsepteerimise või selle kinnitamise tulemusena, ning iga territooriumi, millele käesolev protokoll on rakendatud riigi poolt käesoleva artikli deklareerimise tulemusena, käsitatakse viites riigi territooriumile artikli 1 järgi eraldi territooriumina.

Osalisriigid käsitavad käesoleva protokolli artikleid 1—6 konventsiooni lisaartiklitena, kohaldades kõiki konventsiooni sätteid vastavalt sellele. Siiski, üksikisiku õigus menetluse alustamisele, mida on tunnustatud konventsiooni artikli 25 järgi tehtud deklaratsiooniga või kohtu jurisdiktsiooni kohustuslikkuse aktsepteerimine konventsiooni artikli 46 järgi tehtud deklaratsiooniga, ei oma jõudu käesoleva protokolli suhtes, kuni asjassepuutuv riik ei ole teinud avaldust seda õigust tunnustada või niisugust jurisdiktsiooni aktsepteerida käesoleva protokolli artiklite 1—5 suhtes.

Artikkel 8 Käesolev protokoll on allakirjutamiseks avatud konventsioonile allakirjutanud Euroopa Nõukogu liikemetele. See kuulub ratifitseerimisele, aktsepteerimisele või kinnitamisele.

Seeria 11 - Registreeritud müügiesindaja

Euroopa Nõukogu liikmesriik ei või käesolevat protokolli ratifitseerida, aktsepteerida või seda kinnitada, kui ta eelnevalt või samaaegselt ei ratifitseeri konventsiooni. Ratifitseerimis- aktsepteerimis- ja kinnitamisdokumendid antakse hoiule Euroopa Nõukogu Peasekretärile. Artikkel 9 1. Käesolev protokoll jõustub selle kuu esimesel päeval, mil täitub kaks kuud päevast, mil seitse Euroopa Nõukogu liikmesriiki on väljendanud oma nõusolekut olla protokolliga seotud vastavalt selle artikli 8 sätetele.

Iga liikmesriigi suhtes, kes hiljem väljendab oma nõusolekut olla sellega seotud, jõustub protokoll selle kuu esimesel päeval, mil täitub kaks kuud ratifitseerimis- aktsepteerimis- või kinnitamisdokumendi hoiuleandmise päevast.

Artikkel 10 Euroopa Nõukogu Peasekretär teeb kõigile Euroopa Nõukogu liikmesriikidele teatavaks: a iga allakirjutamise; b iga ratifitseerimis- aktsepteerimis- või kinnitamisdokumendi hoiuleandmise; c käesoleva protokolli jõustumispäevad vastavalt artiklitele 6 ja 9; d iga käesoleva protokolliga seotud muu akti, teadaande ja deklaratsiooni.

Selle tõenduseks on selleks täielikult volitatud isikud protokollile alla kirjutanud.

Sugu karikatuurid online agent valu naela suuruse liige mudelid positsiooni

Strasbourg'is inglise ja prantsuse keeles, mille mõlemad tekstid on võrdselt autentsed, ühes eksemplaris, mis antakse hoiule Euroopa Nõukogu arhiivi. Euroopa Nõukogu Peasekretär saadab tõendatud koopia igale Euroopa Nõukogu liikmesriigile.

Protokoll nr 9 Rooma, 6. Artikkel 2 Konventsiooni artikli 31 lõike 2 sõnastus on järgmine: «2.

Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon

Ettekanne saadetakse Ministrite Komiteele. See saadetakse samuti asjaosalistele riikidele ning kui see käsitleb artikli 25 järgi esitatud petitsiooni, ka petitsiooni esitajale. Asjaosalistel riikidel ja petitsiooni esitajal ei ole õigust seda avaldada.

The Great Gildersleeve: Gildy's Diet / Arrested as a Car Thief / A New Bed for Marjorie

Tingimusel, et asjassepuutuv Kõrge Lepinguosaline kui neid on üks või asjassepuutuvad Kõrged Lepinguosalised kui neid on rohkem kui üks on tunnustanud kohtu jurisdiktsiooni kohustuslikuna, või selle puudumisel asjassepuutuva Kõrge Lepinguosalise kui neid on ainult üks või asjassepuutuvate Kõrgete Lepinguosaliste kui neid on rohkem kui üks nõusolekul võib asja kohtule esitada: a komisjon; b Kõrge Lepinguosaline, kelle jurisdiktsiooni all väidetav ohver on; c Kõrge Lepinguosaline, kes on asja komisjonile esitanud; d Kõrge Lepinguosaline, kelle vastu on kaebus esitatud; e üksikisik, valitsusväline organisatsioon või üksikisikute grupp, kes on petitsiooni komisjonile esitanud.

Juhul kui asi on esitatud kohtule ainult lõike 1 punkti e järgi, suunatakse see kõigepealt kolmest kohtu liikmest koosnevale grupile. Selles grupis osaleb grupi ex officio liikmena kohtunik, kes on valitud Kõrgest Lepinguosalisest riigist, kelle vastu petitsioon on esitatud, või sellise kohtuniku puudumisel, selle maa valikul isik, kes osaleb kohtuniku funktsioonis.

Juhul kui petitsioon on suunatud rohkem kui ühe Kõrge Lepinguosalise vastu, suureneb grupi liikmete arv vastavalt. Kui asi ei tõstata tõsiseid konventsiooni tõlgendamise ja kohaldamisega seotud küsimusi ega nõua muul põhjusel kohtu tähelepanu, võib grupp ühehäälselt otsustada seda kohtule läbivaatamiseks mitte esitada.

Sel juhul otsustab Ministrite Komitee, vastavalt artikli 32 sätetele, kas oli tegu konventsiooni rikkumisega. Käesolev protokoll on allakirjutamiseks avatud konventsioonile allakirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriikidele, kes võivad oma nõusolekut seotud olla väljendada kas: a ratifitseerimise, vastuvõtmise või kinnitamise suhtes reservatsioonideta alla kirjutades; b ratifitseerimise, vastuvõtmise või kinnitamise suhtes alla kirjutades, millele järgneb ratifitseerimine, vastuvõtmine või kinnitamine.

Ratifitseerimis- aktsepteerimis- või kinnitamisdokumendid antakse hoiule Euroopa Nõukogu Peasekretärile. Käesolev protokoll jõustub selle kuu esimesel päeval, mil täitub kolm kuud päevast, Sex liikme suurus 11 kümme Euroopa Nõukogu liikmesriiki on väljendanud oma nõusolekut olla protokolliga seotud vastavalt selle artikli 6 sätetele.

Iga liikmesriigi suhtes, kes hiljem väljendab oma valmisolekut olla sellega seotud, jõustub protokoll selle kuu esimesel päeval, mil täitub kolm kuud allakirjutamisest või ratifitseerimis- aktsepteerimis- või kinnitamisdokumendi hoiuleandmisest. Artikkel 8 Euroopa Nõukogu Peasekretär teeb kõigile Euroopa Nõukogu liikmesriikidele teatavaks: a iga allakirjutamise; b iga ratifitseerimis- aktsepteerimis- või kinnitamisdokumendi hoiuleandmise; c käesoleva protokolli jõustumispäevad vastavalt artiklile 7; d iga muu Peenise suurus raagib protokolliga seotud akti, teadaande või deklaratsiooni.

Roomas inglise ja prantsuse keeles, mille mõlemad tekstid on võrdselt autentsed, ühes eksemplaris, mis antakse hoiule Euroopa Nõukogu arhiivi. Protokoll nr 10 Strasbourg, Roomas allakirjutatud «Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni» edaspidi konventsioon juurde kuuluvale protokollile allakirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriigid, arvestades, et on soovitav teha parandus konventsiooni artiklis 32, eesmärgiga vähendada selles sätestatud kahe-kolmandikulist häälteenamust, on kokku leppinud järgnevas: Konventsiooni artikli 32 lõikest 1 kustutatakse sõnad «kahe-kolmandikulise».

Käesolev protokoll on allakirjutamiseks avatud konventsioonile allakirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriikidele, kes võivad oma nõusolekut selle protokolliga seotud olla väljendada kas: a ratifitseerimise, vastuvõtmise või kinnitamise suhtes reservatsioonideta alla kirjutades; b ratifitseerimise, vastuvõtmise või kinnitamise suhtes alla kirjutades, millele järgneb ratifitseerimine, vastuvõtmine või kinnitamine.

Käesolev protokoll jõustub selle kuu esimesel päeval, mil täitub kolm kuud päevast, mil kõik konventsiooniosalised on Sex liikme suurus 11 oma nõusolekut olla protokolliga seotud vastavalt selle artikli 2 sätetele.

Artikkel 4 Euroopa Nõukogu Peasekretär teeb kõigile Euroopa Nõukogu liikmesriikidele teatavaks: a iga allakirjutamise; b iga ratifitseerimis- aktsepteerimis- või kinnitamisdokumendi hoiuleandmise; c käesoleva protokolli jõustumispäeva vastavalt artiklile 3; d iga muu käesoleva protokolliga seotud akti, teadaande või deklaratsiooni. Strasbsourg'is inglise ja prantsuse keeles, mille mõlemad tekstid on võrdselt autentsed, ühes eksemplaris, mis antakse hoiule Harjutus suurendamiseks liige Nõukogu arhiivi.

Protokoll nr 11 Strasbourg, Roomas allakirjutatud «Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni» edaspidi konventsioon juurde kuuluvale protokollile allakirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriigid, arvestades pakilist vajadust ümber korraldada konventsiooniga loodud kontrollmehhanismi, et säilitada ja parandada inimõiguste ja põhivabaduste kaitse efektiivsust peamiselt avalduste arvu kasvu ja Euroopa Nõukogu liikmeskonna suurenemist silmas pidades; arvestades, et seetõttu on vaja parandada konventsiooni mõningaid sätteid, pidades eriti silmas olemasoleva Euroopa Inimõiguste Komisjoni ja Euroopa Inimõiguste Kohtu asendamist uue pidevalt töötava kohtuga; pidades silmas resolutsiooni nr 1, mis on vastu võetud Euroopa Inimõiguste Kohus Artikkel 19 — Kohtu moodustamine Käesoleva konventsiooni ja selle juurde kuuluvate protokollidega Kõrgete Lepinguosaliste poolt endile võetud kohustuste täitmise tagamiseks luuakse Euroopa Inimõiguste Kohus edaspidi kohus.

Sex liikme suurus 11

See töötab alaliselt. Artikkel 20 — Kohtunike arv Kohtunike arv on võrdne Kõrgete Lepinguosaliste arvuga. Artikkel 21 — Ametikriteeriumid 1. Kohtunik peab olema kõrgete kõlbeliste omadustega ning kas kõrgesse juriidilisse ametisse nimetamiseks vajaliku kvalifikatsiooniga või tunnustatud kompetentsusega õigusasjatundja. Kohtunik osaleb kohtu töös enda nimel. Oma ametiajal ei tegele kohtunik asjadega, mis on kokkusobimatud tema sõltumatuse, erapooletuse või selle ameti nõuetega; kõik selle lõike kohaldamisest tulenevad küsimused lahendab kohus.

Artikkel 22 — Kohtunike valimine 1. Kohtu liikmed valib Parlamentaarne Assamblee igast Kõrgest Lepinguosalisest riigist häälteenamusega vastava Kõrge Lepinguosalise esitatud kolmeliikmelisest nimekirjast. Sama protseduuri järgitakse kohtu täiendamisel uute Kõrgete Lepinguosaliste vastuvõtmisel või vabanenud kohtade täitmisel. Nad ei pruugi pakkuda investeerimisnõustamist ega arvamusi. Nad ei tohi anda soovitusi. Nad ei tohi sisestada tellimusi börsi liikme enda nimel.

Kõrged Lepinguosalised kohustuvad täitma kohtu otsuseid igas asjas, milles nad on pooled. Artikkel 54 Kohtu otsus saadetakse Ministrite Komiteele, kes kontrollib selle täitmist. Artikkel 55 Kohus koostab endale reeglid ja määrab töökorra ise.

Nad ei tohi aktsepteerida ega avada uusi kontosid. Nad ei pruugi olemasolevaid kliente eelnevalt kvalifitseerida.

Sex liikme suurus 11

Nad ei tohi aktsepteerida munitsipaalväärtpaberite ega otsese osaluse programmide tellimusi. Nad ei pruugi saada otsest või kaudset hüvitist tehingute arvu või suuruse eest, mida nad töötlevad. Registreeritud müügiesindaja eelised Seeria 11 registreeritud müügiesindaja võib olla eriti väärtuslik hõivatud finantsnõustaja või finantsnõustaja meeskonnale, kes saab tema tegevusarhis klientidelt märkimisväärse hulga soovimatuid kaubandustavasid.

Registreeritud müügiesindaja puudused Registreeritud müügiesindaja, kelle suhtes kehtivad ülaltoodud piirangud, on puhas tellimuse vastuvõtja, kes ei saa nõustada ega nõustada.