Liigu sisu juurde

Kulukus — millega võrreldes? Teisisõnu: haigekassa juhtimisotsused piirduvad üldjuhul operatiivjuhtimisega. Kuidas selgitada ettevõtjale, et ettevõtluses kasutamiseks ei ole kõige mõistlikum osta mingit "isast kastikat", mis väiksest pereautost ilmselt kerge vaevaga üle sõidaks ja mis ei kvalifitseeru sõiduautokski, kui riigikogu liige Tanel Talve tegi seda sama ja veel kuluhüvitiste arvel? Kuidas hindate haigekassa enesehinnangut ülalpidamiskulude suurust? Välismaa Londonis viibiv ERR-i korrespondent Johannes Tralla ütles, et referendum on tekitanud lisaks aktsiaturgudele ka sisepoliitilise tormi Suurbritannias. Kuidas riigikontrolöri hinnangul need harmoneeruvad raviasutuste juhtide, arstide ja õdede palgatasemega, samuti aga haigekassa ressursside üldiste võimalustega?

Lugupeetud Riigikogu liikmed! Ma tahan kõigepealt tänada härra Männikut, kes puudutas oma arupärimises väga olulist teemade ringi.

Stock Foto mootmed ja liikmete vordlus

Kuna minule esitatud küsimused puudutavad suures osas haigekassa organite, juhatuse ja nõukogu vastutust, tahan enne küsimustele vastamist lühidalt käsitleda ravikindlustuse strateegiliste otsustuste ja nendega seotud vastutuse tasandeid. Olukorras, kus ravikulude maht aastas on Tosi, peavad järgnevad neli ravikindlustuse olulisemat otsust olema tasakaalus. Need otsused on: milliseid raviteenuseid pakutakse, millised on raviteenuste hinnad ja kaudselt sellega seotult ka meditsiinitöötajate palgad, millised on raviteenuste sisulise kvaliteedi minimaalsed nõuded ja millised on raviteenuste kättesaadavuse minimaalsed nõuded.

Nimetatud strateegilised otsused on praegu haigekassa mõjusfäärist väljaspool, osaliselt on nad sotsiaalministri, osaliselt Vabariigi Valitsuse pädevuses. Teisisõnu: haigekassa juhtimisotsused piirduvad üldjuhul operatiivjuhtimisega. Seega kindlustusele omane vastutuspõhimõte, et kindlustav organisatsioon tagab kokkulepitud makse eest kokkulepitud tingimustel, sealhulgas kokkulepitud tähtaja jooksul, ravi ja kannab oma ekslikest prognoosidest tuleneva kahju, haigekassa puhul ei kehti, kuna, kordan, ravitavad haigused otsustab valitsus, kulutatava rahasumma otsustab Riigikogu ja olulisemad kvaliteedinõuded ehk n-ö teenusstandardid on kehtestamata.

Inimeste meetod Suurenda peenise

Praegune nõukogu ei vastuta ka selle eest, kui inimene saab vale ravi. Pean kahjuks tõdema, et vastutus selle eest, et liikme suuruse kusimused igaühe õigus tervise kaitsele, ei ole päris selge.

Märkusena lisan, et meie seaduskeel ei armasta eriti liikme suuruse kusimused "vastutus" ja nii on ka haigekassa seaduse puhul. Järgnevalt vastan arupärija esitatud küsimustele ja, nagu härra Männik palus, loen nad ette. Kuna haigekassa nõukogul lasub Eesti Haigekassa seaduse § 22 lõike 1 kohaselt haigekassale tekitatud kahju hüvitamise kohustus, siis kuidas hindate nõukogu liikmete kogemust ja kompetentsi haiguste, raviasutuste, raviteenuste üle otsustamiseks ning maksumaksja miljardite kroonide jagamise otsustamiseks, samuti aga otsuste eest vastutamiseks, arvestades liikmete eriala ja ametit?

Kompetentsi Tosi on iseenesest võimalik, kuid see eeldab eraldi projekti, professionaalseid hindajaid, metoodikat, vastavaid protseduure jne. Küll aga märgin, et ma ei leidnud seadusest vastust küsimusele, mille eest haigekassa ja tema nõukogu vastutavad.

See on esmane eeldus ka kompetentsi hindamiseks. Nõukogul on terve hulk ülesandeid, mis eeldavad teadmisi tervishoiusüsteemist, kuid peamine ülesanne on järelevalve juhatuse igapäevaste finantsjuhtimisotsuste üle.

Süsteemi kulude, sealhulgas juhtimiskulude optimaalsuse hindamiseks ei pea nõukogu liige tingimata olema meditsiinilise haridusega. Samas puudub keeld, et nõukogu ei võiks kohustuste täitmisel kasutada erialaeksperte. Kuidas Teie hinnangul saavad nõukogu liikmed praktiliselt milliste näitajate, määrade, kriteeriumide alusel vastutada solidaarselt "seaduste ja haigekassa põhikirja nõuete rikkumise ja oma kohustuste täitmata jätmisega haigekassale süüliselt tekitatud kahju eest" Tosi Haigekassa seaduse § 22 lõige 1?

Kas see on nn tühi ning mitterealiseeruv säte?

See viimane on ehk olulisem. Haigekassa seaduse § 22 lõikes 1 sätestatus on peetud silmas eelkõige nõukogu liikmete varalist vastutust oma süüliste väärotsuste eest ja eraldi rõhutatud vastutuse solidaarsust.

Selle liikme suuruse kusimused realiseerumine on arvatavasti võimalik vaid väga tõsise juhtumi korral. Näiteks siis, kui Tosi aja jooksul ei korraldata nõukogu koosolekuid, mis omakorda takistab haigekassal normaalselt funktsioneerida. Edasi, rikkumise puhul tekib süü tõendamise küsimus. Kui konkreetsed kriteeriumid süü tuvastamiseks ja süüastmete määramiseks ei ole lahti kirjutatud, siis tuleb lähtuda teoorias tunnustatud üldistest seisukohtadest. Rikkumise olemasolu otsustatakse igal üksikjuhul eraldi.

Ammendavat rikkumiste loetelu oleks võimatu anda ja seetõttu on vastutus seotud nõukogu tööülesannete nende loetelu on seaduses toodud täitmata jätmisega. Nõukogu kui juriidilise isiku kollegiaalse organi vastutus on alati olnud vaieldav. Praktikas on selle realiseerumist raske ette kujutada, sest tavaliselt on süüdi konkreetne isik, mitte organ kui selline.

Juhin Riigikogu liikmete tähelepanu veel kord sellele, et sisuliselt saab haigekassa juhtide ainsa selge varalise vastutusena määratleda ebaõigete või põhjendamatute maksetega kaasnevaid kahjusid. Haigekassa põhikiri võeti Vabariigi Valitsuse liikme suuruse kusimused vastu 5.

Ilusad ja suured liikmete suurused

Kuidas hindate avaliku konkursi korraldust juhatuse esimehe kandidaadi leidmiseks haigekassa põhikirjas sätestatud korras, Eesti Haigekassa seaduse § 24 lõige 1? Millega võiks seletada vähest huvi selle ametikoha vastu? Seega ei olnudki haigekassa juhatuse esimehe konkurssi vaja käesoleva seaduse rakendamise etapil välja kuulutada.

  1. Peenise suurus poistes 12-aastane foto
  2. Mis voib peenise veidi suurendada
  3. Peenise suurus poiss 10 aastat
  4. Mehed liikmete suurustega
  5. Praegune kontrast mõjub inimestele mõnitavalt, kirjutab oma arvamusloos ajakirja MaksuMaksja õigustoimetaja Martin Huberg.
  6. Koera suurus Dick
  7. Milline tavaline liikme suurus umbermoot

Millised ametitasud ja lisatasud on nõukogu määranud oma liikmetele ja juhatusele? Kuidas riigikontrolöri hinnangul need harmoneeruvad raviasutuste juhtide, arstide ja õdede palgatasemega, samuti aga haigekassa ressursside üldiste võimalustega? Millise mulje see esimene samm sõltumatut majanduskontrolli ning mõõdutunnet, karskust ja kasinust taotlevale riigiorganile jätab?

Teismelise liikme suurus 14

Haigekassa seaduse § 21 alusel makstakse nõukogu liikmetele, kes ei kuulu nõukogusse ametikoha järgi või kes ei ole Riigikogu poolt määratud, nõukogu liikme kohustuste täitmise eest tasu valitsuse kehtestatud suuruses ja korras. Nõukogus töötamise eest makstakse ühekordses suuruses arvestuslikku kuutöötasu, mis arvutatakse vastavalt töötatud ajale, võttes aluseks valitsuse kehtestatud tunnipalga alammäära. Nimetatud tunnipalga alammäär on üheksa krooni ja 40 senti ning kuupalga alammäär krooni.

Kas olu mojutab liikme suurust

Haigekassa juhatuse liikmete tasustamise küsimus on seaduse kohaselt nõukogu pädevuses ning töötasu suurust pole piiratud. Juhatuse liikmete töötasu kinnitati haigekassa nõukogu Lisaks otsustab nõukogu isikutega ametilepingute sõlmimisel eraldi isikliku sõiduauto kasutamise kompenseerimise.

Tralla: küsimuse all pole üksnes Suurbritannia majanduse tulevik, vaid ka riigi suurus

Rääkides palgakorraldusest avalikus sektoris, tuleb öelda, et meil on ju tegelikult n-ö kaks avalikku sektorit, üks on valitsus ja hallatavad riigiasutused, Tosi töötajate tasustamine on Riigikogu poolt piiratud, teine aga hõlmab avalik-õiguslikke isikuid ja sihtasutusi, kelle Videoopetused liikme suurendamiseks piiranguid praktiliselt ei ole.

Mulle on jäänud mulje, et valitsussektori palgaregulatsioonid on üks olulisi n-ö teise avalikku sektorisse kuuluvate juriidiliste isikute tekkimise ja tekitamise katalüsaatoreid. Üldiselt liikme suuruse kusimused ma põhimõtet, et riik peab olema võimeline tööjõuturul konkureerima ka palkade osas, murelikuks teeb aga jätkuv suutmatus kujundada ja teostada tulemuslikku personalipoliitikat avalikus sektoris tervikuna.

Haigekassa juhatuse liikmete töötasu suurust kommenteerides olen arvamusel, et maksumaksjalt palka saavate isikute Tosi hüppeliseks tõusuks peaksid olema selged põhjendused.

Boonus: kõhklused ja küsimused - Tuleva

Praegu on peamiseks põhjenduseks toodud ravikindlustuse eelarve suurt mahtu. Seega pean ennatlikuks juhatuse liikmete palgatõusu sidumist ainuüksi haigekassa õigusliku staatuse muutumise ning ootamatult selgunud eelarve suure mahuga.

Kindlasti on selline otsus ebaõiglane otseselt valitsussektorisse kuuluvate juhtide suhtes. Rääkides arstide ja õdede ning haigekassa töötajate palgataseme erinevusest, pean vajalikuks märkida, et haigekassa ei määra arstide ja õdede töötasu. Praegu ei tee seda ka liikme suuruse kusimused. Ma ei ole väga veendunud selles, et niivõrd erineva töö puhul palgad peaksidki harmoneeruma. Kehtiva tervishoiukorralduse seaduse § 14 punkti 18 kohaselt on Sotsiaalministeeriumi ülesanne tervishoiutöötajate töö tasustamise aluste väljatöötamine ja kinnitamine.

Praegu on ministeerium tegelnud ainult palga määramisega riigi tervishoiuasutuste tippjuhtidele, kellega sõlmitakse töölepingud. Kas haigekassa juhatus on tähtaegselt esitanud nõukogule kinnitamiseks haigekassa Kui suured on eelarves ravikindlustuse kulud ja haigekassa ülalpidamise kulud summaliselt ja protsentuaalselt?

Boonus: kõhklused ja küsimused

Kuidas hindate haigekassa enesehinnangut ülalpidamiskulude suurust? Haiglate Nõukogu kinnitas haigekassa Tahan märkida, et ülalpidamiskulud ei koosne ainult töötasust ja majanduskuludest. Lisaks kuuluvad siia ka infotehnoloogia- ja arendus- ning hoolduskulud 13,2 miljonitravikindlustuse järelevalve ja teavitamise ning blankettide trükkimise kulud 10,2 miljonitfinantskulud 2,3 miljonit ning haigushüvitiste arveldamisega seotud kulud 1,7 miljonit.

Duuside suurendamine Liikmete ulevaated

Võrreldes Neid organeid varem Suurenenud odanismi liige ei olnud. Võrreldava süsteemi puudumise tõttu on mul raske kommenteerida nende numbrite sobivust või ebasobivust.

Kas Teie hinnangul Vabariigi Valitsus, haigekassa nõukogu ja juhatus on tänaseni suutnud täita kõiki problemaatilisest haigekassa seadusest tulenevaid ülesandeid täpselt ja tähtaegselt? Kui ei, siis miks ja milliseid?

Tõnu Pekk · See tekitas mõtlema panevat vastukaja. Sain palju tagasisidet inimestelt, kelles Laura mudel tekitas rõõmsa äratundmise, et oma isiklikule investeerimisportfellile tugeva aluse loomine on palju lihtsam kui nad ette kujutasid. Teistes tekitas Laura näide rea vastuväiteid ja küsimusi. Enne artikliseeria järgmiste peatükkidega edasi liikumist panen kirja mõtted, mis nendele mõeldes tekkisid.

Kuna Eesti Haigekassa seadus jõustus 1. Tänaseks on kõik seadusest tulenevad formaalsed ülesanded tähtaegselt täidetud.