Liigu sisu juurde

Revisjonikomisjon Kui Aktsiaseltsi mistahes juhtimis- või kontrollorgani liige s.

Seltsi varasid kasutatakse tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks; 7.

Üldkoosolek 7. Üldkoosolek on Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.

Seltsi varasid kasutab ja käsutab juhatus vastavalt üldkoosolekul kinnitatud eelarvele. Selts vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. IV Liikmed 8. Seltsi liikmeks võib olla vähemalt 16 aastane Eesti Vabariigi või välisriigi füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab Seltsi põhikirja ja aitab kaasa selle eesmärkide saavutamisele. Seltsil on tegev- au- toetaja- ja noorliikmed. Seltsi tegevliikmed on isikud, kes aitavad oma tegevusega kaasa Seltsi eesmärkide täitmisele.

Tegevliikmele antakse liikmekaart. Seltsi liikmeks võetakse füüsilise või juriidilise isiku kirjaliku sooviavalduse põhjal. Seltsi liikmeks saamise otsustab avalduse põhjal seltsi juhatus.

Seltsi varasid kasutatakse tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks; 7. Seltsi varasid kasutab ja käsutab juhatus vastavalt üldkoosolekul kinnitatud eelarvele. Selts vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. IV Liikmed 8.

ERM-i kirjasaatjad saavad tegevliikmeteks ERM-i esildise alusel ja kinnitatakse Seltsi liikmeteks juhatuse otsuse alusel. Seltsi tegevliikmed maksavad iga-aastast liikmemaksu üldkoosoleku poolt kindlaks määratud suuruses. Erandjuhtudel võib juhatus liikmeid liikmemaksu tasumisest vabastada. ERM-i kirjasaatjatest tegevliikmed ja noorliikmed on liikmemaksust vabastatud.

  • Liikme suurenenud veenid
  • Dokumendid | Eesti Rahva Muuseum

Õpilaste, üliõpilaste ja pensionäride liikmemaksu suuruse esitab seltsi juhatus üldkoosolekule kinnitamiseks. Seltsi sisseastumismaksu suuruse määrab üldkoosolek.

Vaga suur liikme suurus Muut liikmete suurused

Seltsi toetajaliikmeks saab kirjaliku avalduse alusel füüsiline või juriidiline isik, kes toetab Seltsi annetusega vähemalt kehtiva liikmemaksu kümnekordses väärtuses ja tunnistab Seltsi põhikirja.

Toetajaliikme staatus kehtib üks aasta.

Kuidas osaühingu osaniku, juhatuse liikme ja töötaja tasusid eristada ja maksustada

Toetajaliikmete nimekiri avaldatakse Seltsi väljaannetes. Seltsi auliikmeks valib üldkoosolek juhatuse ettepanekul isikuid, kellel on erilisi teeneid rahvakultuuri uurimisel ja tutvustamisel ning kelle tegevus Seltsis on olnud silmapaistev. Auliikmele annab Selts sellekohase tunnistuse.

Auliikmed on vabastatud liikmemaksust. Seltsi tegevliikmel on õigus valida ja olla valitud Seltsi juht- ja kontrollorganeisse ja võtta hääleõigusega osa Seltsi üldkoosolekust.

Vaga suur liikme suurus kes tegi liikme suurenemise

Kõigil Seltsi liikmetel on õigus osa võtta kõigist Seltsi üritustest, avaldada oma kirjutisi Seltsi väljaannetes. Noorliikmeil on õigus osa võtta Seltsi tegevusest, tegevliikmeks saavad nad aasta vanustena.

Vaga suur liikme suurus Poissi seksi suuruse liikmeks

Seltsi liige on kohustatud täitma Seltsi põhikirja ja osa võtma seltsi tegevusest. Seltsi liige arvatakse juhatuse otsusega liikmeskonna hulgast välja omal soovil kirjaliku avalduse alusel majandusaasta lõpul, milliseks ajaks peab olema tasutud ka jooksva Mis suurendab liikme kasvu liikmemaks, või liikme poolt põhikirja sätete täitmata jätmise või Vaga suur liikme suurus olulisel määral kahjustamise tõttu.

Sa oled siin

Seltsist väljaarvatud liikmele saadetakse väljaarvamise otsus ja selle põhjused kirjalikult ühe kuu jooksul otsuse tegemise päevast. Liikmel on õigus juhatuse poolt tehtud väljaarvamisotsus anda otsustamiseks üldkoosolekule.

Vaga suur liikme suurus Kuidas saab liikme suurust vahendada

Üldkoosolek võib väljaarvamise otsuse väljaarvatud liikme avalduse alusel kehtetuks tunnistada. Liikme surma korral kustutatakse liige nimekirjast juhatuse otsusega.

Teksti suurus

V Seltsi üldkoosolek Seltsi kõrgeim organ on üldkoosolek, mis toimub vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib Seltsi tegevust juhatus. Üldkoosoleku aeg, koht ja päevakord tehakse liikmeile kirjalikult teatavaks vähemalt seitse päeva enne üldkoosolekut.

  1. Pumba liikme suurendamiseks
  2. Ideaalne liikmete suurus
  3. Põhikiri | Riigi Kinnisvara

Üldkoosolek teeb otsuseid lihthäälteenamusega, välja arvatud põhikirja muutmine ja kinnitamine ning Seltsi tegevuse lõpetamine, mis otsustatakse koosolijate vähemalt ¾ häälteeenamusega. Üldkoosolekut juhatab Seltsi Vaga suur liikme suurus esimees, aseesimees või juhatuse liige, välja arvatud juhatuse ja revisjonikomisjoni valimise protseduur, mida juhatab koosoleku poolt valitud juhatusse mittekuuluv liige.

Üldkoosoleku pädevus Üldkoosoleku pädevusse kuulub: Seltsi põhikirja muutmine, s. Igal aastal toimub seltsi üldkoosolek, kus juhatus esitab tegevusaruande.

Seltsi tegevuse lõpetamise ja reorganiseerimisega seotud küsimused; Seltsi tegevuse juhtimiseks nelja- kuni seitsmeliikmelise juhatuse valimine; Juhatus On otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest, nende seas esimees või üks aseesimees.

Otsustab küsimusi lihthäälteenamusega. Juhatuse liikmetel on õigus esindada Seltsi kõikides õigustoimingutes.

Уэйкфилд.

Revisjonikomisjon Revisjonikomisjon on Seltsi kontrollorgan, kes valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. Revisjonikomisjonis on kolm 3 liiget. Revisjonikomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe, kes korraldab revisjonikomisjoni tööd.

Revisjonikomisjon viib läbi Seltsi majandusaasta tegevuse revideerimise, koostab revisjoniaruande ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks. Revisjonikomisjoni liikmetel on õigus ja kohustus kontrollida ühingu vara, arvelduskontosid, raamatupidamise dokumente ning nõuda juhatuselt selgitusi ja muud abi oma ülesannete täitmiseks.

Revisjonikomisjoni liikmetel on õigus osa võtta juhatuse koosolekutest hääleõiguseta. VI Seltsi tegevuse lõpetamine.

  • Androloogi liikme suurus
  • Riigikogu liikme ligi eurost pensioni saab inimest | Eesti | ERR