Liigu sisu juurde

Diskretsiooni- ehk kaalutlusnorm tuleb sõnastada selliselt, et normi adressaadil oleks selge, et on õigus diskretsiooniks. Traditsiooniliselt nimetatakse asjaolude kirjeldust õigusnormi kehtimise jaoks õigusnormi hüpoteesiks. Rakendusüksus kaasab hindamisse kolmanda eksperdi. Kuigi nii konstateeriva, kohustava kui ka õigustava sõnastusega sätted tähistavad üldjuhul õigusnormi imperatiivsust, ei tohi sõnastuse valik olla juhuslik. Näiteks lõiked 1- 6 suurusnumbritega 36 kuni 44 leiad poognalt F.

Määrus kehtestatakse perioodi — struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel. Mõisted 1 Noortegarantii tugisüsteem on juhtumikorralduse mudel, milles on kindlaks määratud tegevuste kogum ja järjestus, millest juhtumikorraldaja lähtub abivajavate noorte leidmisel, nendega kontakteerumisel ja neile abi osutamisel.

Toetuse andmise eesmärk ja tulemus Toetuse andmise Mis on liige ja kuidas suurendada on soodustada väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööle asumist ja tööturul püsimist.

Võimaluse korral tuleb vältida eitust. Arvud üks kuni kümme, kui neid kasutatakse põhi- või järgarvudena, tuleb kirjutada üldjuhul sõnadega, arve alates 11 numbritega. Kellaaega väljendatakse numbritega. Vanusepiiride märkimisel kasutatakse ühtlaselt kas numbreid või sõnu. Murdarv ja selle tuletis kirjutatakse tekstis sõnadega, näiteks neljaviiendikuline häälteenamus.

Toetatakse teenuste osutamist lähtuvalt sihtrühma tööle asumise takistustest. Rakendusüksus ja rakendusasutus Meetme rakendusasutus on Sotsiaalministeerium edaspidi rakendusasutus.

Please Enable JavaScript

Meetme rakendusüksuse ülesandeid täidab Sihtasutus Innove edaspidi rakendusüksus. Vaiete menetleja Rakendusüksuse otsuse või toimingu vaide menetleja on rakendusüksus.

Country without borders - Taavi Kotka - TEDxTartu

Toetatavad tegevused 1 Toetust antakse projektile, mille tegevus panustab käesoleva määruse §-s 3 nimetatud tulemuse saavutamisse ja mille raames viiakse ellu mittetöötavale ja mitteõppivale: 1 16—aastasele noorele tegevusi konkurentsivõime suurendamiseks ja tööle aitamiseks; 2 ebasoodsamas olukorras olevale 16—aastasele noorele tegevusi rahvusvahelise tööpraktika pakkumiseks; 3 vähemalt kuus kuud töötuna või mitteaktiivsena olnud inimesele Mis on liige ja kuidas suurendada konkurentsivõime, sealhulgas digipädevuse suurendamiseks ja tööle aitamiseks; 4 inimesele tegevusi kutseharidus- rakenduskõrgharidus- või bakalaureuseõppes osalemise toetamiseks, kui inimene asub õppima õppekava alusel, mis valmistab ette töötamist valdkonna põhikutsealal.

Kutseala valiku piirang ei kehti inimesele, kes tervise tõttu ei saa oma senist tööd jätkata ning seetõttu asub õppima õppekaval, mis toetab tema edasist töötamist.

Kulude abikõlblikkus 1 Kulu on abikõlblik, kui see on põhjendatud, tekib vastavalt Vabariigi Valitsuse 1. Projekti kaudseteks kuludeks loetakse ühendmääruse § 9 lõikes 5 nimetatud projekti üldkulud ja lõikes 6 nimetatud tegevuste tegemisel tekkivad kulud.

Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused – Riigi Teataja

Kui mootorsõidukit kasutatakse ka muudeks kui projekti tegevuste elluviimise eesmärgil tehtud sõitudeks, on abikõlblik ainult proportsionaalselt projekti rakendamiseks tehtud osa rendi- või liisinguesemele tehtud kulutustest. Proportsiooni arvestuse põhimõtted tuleb eelnevalt rakendusüksusega kooskõlastada. Maksimaalne hüvitatav rendi- või liisingueseme rendi- või liisingumakse kalendrikuus kokku on eurot koos käibemaksuga.

Abikõlblik on hüvitis vastavalt tegelikule kulule kütusekulu tõendava dokumendi ja kalkulatsiooni esitamisel või vastavalt asutuses kehtestatud isikliku sõiduvahendi kasutamise tingimustele ja kulule kilomeetri kohta, kuid kõige rohkem maksustamisele mittekuuluva piirmäära ulatuses.

Juhendamistasu päevamäär on kaheksakordne töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär tunnis.

Mis on liige ja kuidas suurendada

Ühe tööpraktika juhendaja kohta võib olla kuni neli juhendatavat. Vabatahtliku tervisekindlustuse kulu on abikõlblik rahvusvahelise tööpraktika perioodi jooksul. Lepingus sätestatakse praktika minimaalne ja maksimaalne kestus päevas ning kinnitatakse töötingimuste vastavuse tagamise kohustus riigisisestele ja Euroopa Liidu õigusaktidele; 3 tegevust on võimalik ellu viia ainult Euroopa Liidu liikmesriigis. Välisriigis lapsehoiuteenuse kasutamise korral käesoleva lõike esimeses lauses sätestatud tegevusloa piirang ei kohaldu.

Töötasu makstakse proportsionaalselt töötatud aja eest; 2 psühholoogilise ja sotsiaalpedagoogilise nõustamise pakkumine. Ühe mentori kohta võib olla kuni neli juhendatavat.

Kui mentor on projekti raames ka tööpraktika juhendaja, võib ühe mentori kohta mõlema tegevuse peale kokku olla kuni neli juhendatavat; 4 projektis osalejale võib mentorteenust osutada ainult individuaalselt. Stipendiumi makstakse tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 35 alusel kehtestatud määras. Stipendiumi maksmise aluseks on osavõtugraafik. Täiskilomeetritest erinevad vahemaad ümardatakse täiskilomeetriteks.

Vahemaad alla meetri ei arvestata ning vahemaa meetrit ja üle selle ümardatakse kilomeetrini. Rakendusüksusel on õigus arvata kulu mitteabikõlblikuks, kui kulu ei olnud sihtotstarbeline või oli põhjendamatult suur. Abikõlblikkuse periood 1 Meetme tegevuse abikõlblikkuse periood on Toetuse osakaal ja piirsumma 1 Toetuse vähim summa on 50 eurot ja suurim summa eurot projekti kohta.

Määrus kehtestatakse perioodi — struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel. Mõisted 1 Noortegarantii tugisüsteem on juhtumikorralduse mudel, milles on kindlaks määratud tegevuste kogum ja järjestus, millest juhtumikorraldaja lähtub abivajavate noorte leidmisel, nendega kontakteerumisel ja neile abi osutamisel. Toetuse andmise eesmärk ja tulemus Toetuse andmise eesmärk on soodustada väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööle asumist ja tööturul püsimist.

Nõuded taotlejale ja partnerile 1 Taotleja ja partner võib olla: 1 juriidiline isik; 2 valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus, välja arvatud asutus, mis on käesoleva määruse §-s 1 nimetatud prioriteetse suuna raames saanud toetust ministri käskkirja alusel; 3 kohaliku omavalitsuse üksus.

Taotleja kohustused Taotlejale kohalduvad perioodi — struktuuritoetuse seaduse edaspidi struktuuritoetuse seadus § 21 lõike 2 punktides 1, 2, 4 ja 5 sätestatud kohustused.

Taotlusvooru avamine 1 Rakendusasutus esitab rakendusüksusele taotlusvooru ajakava ja eelarve ning taotlusvormil, seirearuande vormil ja partneri kinnituskirjas kajastatavad andmed. Kui taotlusvoor kuulutatakse välja konkreetse tegevuse või piirkonna kohta, peab taotlusvooru väljakuulutamise teade sisaldama ka vastavat teavet.

Toetuse taotlemise tähtaeg ja taotluse esitamise viis 1 Taotleja esitab toetuse saamiseks rakendusüksusele taotluse hiljemalt voorulise taotlemise väljakuulutamise teates sätestatud tähtpäevaks ja jooksva taotlemise korral jooksvalt kuni taotlusvooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid hiljemalt väljakuulutamise teates sätestatud tähtpäevaks struktuuritoetuse e-keskkonna vahendusel.

Taotluse menetlemine 1 Kui taotlust ei esitata tähtajaks, jäetakse taotlus tähtaega ennistamata otsusega vastu võtmata struktuuritoetuse seaduse § 21 lõike 3 alusel. Taotluse menetlemise aega võib põhjendatud juhtudel pikendada käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhul kuni kümme tööpäeva. Seejuures näitab rakendusüksus, millised asjaolud vajavad täiendavat selgitamist, täiendamist või lisainformatsiooni.

Kui puudus kõrvaldatakse, loetakse puudusega seotud nõue täidetuks.

Mis on liige ja kuidas suurendada

Taotleja, partneri ja taotluse nõuetele vastavaks tunnistamine 1 Rakendusüksus tunnistab taotleja ja partneri vastavaks juhul, kui nad vastavad käesoleva määruse §-s 10 sätestatud nõuetele. Taotluste hindamine, valikukriteeriumid ja valiku kord 1 Taotluste hindamist korraldab rakendusüksus. Ekspert ei või olla isik, kes on jõustunud kohtuotsuse alusel süüdi mõistetud ametialases süüteos või karistusseadustiku §, või alusel ning kelle karistusandmeid ei ole karistusregistri seaduse alusel kustutatud ja arhiivi kantud.

Ekspertide valimise korraldab rakendusüksus ja ekspertide nimekirja kinnitab rakendusasutus.

Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused

Kui ekspert on seotud vähemalt ühe taotlusvooru esitatud projekti ettevalmistamisega või toetuse taotlejaga või projekti partneriga, kohustub ta viivitamata teavitama rakendusüksust huvide konfliktist ning taandama ennast taotlusvooru projektide hindamisest. Huvide konflikti korral valib rakendusüksus projekti hindama teise sama valdkonna eksperdi.

  1. 2. jagu. Seaduseelnõu keel, vormistus ja ülesehitus | Justiitsministeerium
  2. Lõigete võtmine lõikelehelt
  3. Vaga suur liikme suurus

Rakendusüksus kaasab hindamisse kolmanda eksperdi. Kui kolm eksperti jõuavad konsensusele, allkirjastavad nad hindamislehe. Kui konsensust ei saavutata, hindab iga ekspert taotlust eraldi ning rakendusüksus arvutab kõigi kolme hindamislehe alusel projekti keskmise hindamistulemuse. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine 1 Voorulise taotlemise korral kuuluvad rahuldamisele paremusjärjestuses suurima punktisumma saanud taotlused, mille hindamistulemus on vähemalt 22 punkti ning mille rahastamise summa ei ületa vastavas taotlusvoorus välja kuulutatud rahastamise eelarvet.

Ülejäänud taotluste suhtes tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus. Kui selliste taotluste Suurenda 2 nadalat, mille hindamistulemus on vähemalt 22 punkti, on suurem kui eelarve vabade vahendite jääk, eelistatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

Mis on liige ja kuidas suurendada

Taotluse kohta tehtud otsuses võib jätta märkimata taotluses sisalduva teabe ja sellele viidata, kui teave võetakse otsustamisel arvesse taotluses esitatud sõnastuses. Taotluse osaline rahuldamine 1 Taotluse võib osaliselt rahuldada vastavalt taotluste menetlemise määruse § 9 lõikes 1 sätestatule ja juhul, kui: 1 toetust on osaliselt taotletud sellistele tegevustele või selliste kulude katteks, mis ei ole abikõlblikud või projekti eesmärkide, tulemuste või väljundite seisukohast põhjendatud; 2 projekti eesmärgid, tulemused või väljundid on saavutatavad ka väiksemas mahus, kui on taotletud.

Kui taotleja ei ole rakendusüksuse ettepanekuga nõus, teeb rakendusüksus taotluse rahuldamata jätmise otsuse. Taotluse rahuldamise otsuse muutmine 1 Taotluse rahuldamise otsust Mis on liige ja kuidas suurendada rakendusüksuse algatusel või toetuse saaja sellekohase kirjaliku avalduse alusel taotluste menetlemise määruse §-des 10 ja 11 sätestatud tingimustel ja korras.

Mis on liige ja kuidas suurendada

Muudatus kooskõlastatakse eelnevalt rakendusüksusega kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamine 1 Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse osaliselt või täielikult kehtetuks vastavalt struktuuritoetuse seaduse § 22 lõikele 3 või sama seaduse § 47 lõikele 3.

Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine 1 Toetuse saaja esitab rakendusüksusele projekti elluviimise kohta aruande struktuuritoetuse e-keskkonna kaudu vähemalt üks kord aastas vastavalt toetuse taotluse rahuldamise otsusele. Toetuse taotluse rahuldamise otsuses võib ette näha sagedasema aruande esitamise korra.

Projekti vahe- ja lõpparuandes edaspidi seirearuanne peab olema kajastatud vähemalt järgmine teave: 1 toetuse taotlemise otsuses sätestatud projekti andmed; 2 projekti aruandlusperiood kumulatiivselt; 3 ülevaade projekti tegevuste elluviimisest kumulatiivselt; 4 väljund- ja tulemusnäitajate täitmine kumulatiivselt; 5 hinnang projekti tulemuslikkusele ja püstitatud eesmärkide saavutamisele; 6 projekti mõju läbivatele teemadele; 7 toetuse saaja hinnang partnerluse toimimisele, kui projekti tegevuste elluviimisesse on kaasatud partner või koostööpartner.

Rakendusüksus kinnitab projekti seirearuande viie tööpäeva jooksul nõuetekohase aruande esitamisest. Toetuse maksmise tingimused 1 Toetuse maksmisel lähtutakse struktuuritoetuse seaduse §-dest 28 ja 29, ühendmääruse §-dest 11—15 ja 18 ning käesolevas määruses ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud maksete tegemise täpsustavatest tingimustest ja korrast.

Esimese väljamakse taotluse võib esitada koos väljamaksete prognoosiga. Järgneva eelarveaasta väljamaksete prognoosi esitab toetuse saaja rakendusüksusele jooksva aasta Kui riigiasutusest toetuse saaja makstud abikõlblike kulude maksumus on riigihanke piirmääraga võrdne või ületab seda, esitatakse maksetaotlus üks kord kuus.

Ühendmääruse § 18 lõike 1 punktis 1 nimetatud ettemaksete tegemisel ei maksta ettemaksena välja viimast viit protsenti määratud toetusest.

Mis on liige ja kuidas suurendada

Kui puudus kõrvaldatakse või kohustus või nõue täidetakse määratud tähtaja jooksul, loetakse, et maksetaotlus on esitatud puudusteta ja kohustus või nõue on täidetud. Toetuse saaja ja partneri õigused 1 Toetuse saajal ja partneril on õigus saada rakendusüksuselt informatsiooni ja nõuandeid, mis on seotud õigusaktides sätestatud nõuete ja toetuse saaja kohustustega. Rakendusüksuse kohustused Rakendusüksus on kohustatud täitma struktuuritoetuse seaduse § 8 lõikes 2 sätestatud kohustusi.

Finantskorrektsioonid 1 Finantskorrektsiooni otsus tehakse ja toetus nõutakse tagasi vastavalt struktuuritoetuse seaduse §-des 45—47 ja ühendmääruse §-des 21—23 sätestatule. Toetuse tagasimaksmist võib ajatada ühendmääruse §-s 24 sätestatud tingimustel. Riina Sikkut.