Liigu sisu juurde

Pärast likvideerimise lõppemist esitavad likvideerijad avalduse Ühistu kustutamiseks äriregistrist. Fikseerimaks kella löömise aega. Väljaastunud liikme varalised õigused ja kohustused lõpevad majandusaasta viimasel päeval, kui väljaastumisavaldus on esitatud vähemalt kaks kuud enne majandusaasta lõppu. Juhatuse liige valitakse 5 viieks aastaks. Koosoleku kutsed koos lisamaterjalidega tuleb toimetada nõukogu liikmetele vähemalt nädal enne koosolekut. Liikme võib vaatamata põhikirjaga ettenähtule arvata välja mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige seaduse või põhikirja nõuete oluline rikkumine, üldkoosoleku, juhatuse või nõukogu otsuste oluline täitmata jätmine, samuti ühistu maine või huvide oluline kahjustamine.

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK

Juhatus saadab viieteistkümne 15 päeva jooksul Aktsiakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmisest kirjaliku teate Aktsiakapitali uue suuruse kohta Seltsile teada olevatele võlausaldajatele, kellel olid nõuded Seltsi vastu enne Aktsiakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmist ning avaldab teate ametlikus väljaandes Ametlikud teadaanded.

Teates kutsutakse võlausaldajaid esitama oma nõuded kahe 2 kuu jooksul teate avaldamisest. Muuta seltsi põhikirja punkti 4 järgmiselt: 4.

Aktsiad 4. Iga Aktsia nimiväärtus on kümme 10 krooni. Lihtaktsia annab aktsionärile õiguse osaleda Seltsi aktsionäride üldkoosolekutel ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Põhikirjas ettenähtud õigused.

Mis suuruse liige haal

Lihtaktsia annab tema omanikule Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ühe 1 hääle. Eelisaktsia annab aktsionärile õiguse osaleda Seltsi aktsionäride üldkoosolekul hääleõigusega punktis 5. Muuta põhikirja punkti 5.

Mis suuruse liige haal

Nõukogul on kolm 3 kuni seitse 7 liiget. Seltsi juhatuse liikmel on keelatud osa võtta hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Seltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti juhul kui otsustatakse tehingu tegemist Seltsi ja juriidilise isiku vahel, milles sellisel juhatuse liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus.

Tulundusühistuseadus (lühend - TÜS)

Lauri Kustaa Äimä on nõukogu uus liige. Härra Äimä on Kaima Capital Oy tegevdirektor.

Mis suuruse liige haal

Kuni Lauri Kustaa Äimä ei oma Baltika aktsiaid. Põhikirja muutmine - Muuta AS Baltika põhikirja järgmiselt: Muuta seltsi põhikirja punkti 2 järgmiselt: 2. Muuta seltsi põhikirja punkti 3.

  • Suurenda Dick Vidio
  • Kuidas kusitlust suurendada
  • Parima peenise mootmed

Seltsi nõukogul on Juhatus saadab viieteistkümne 15 päeva jooksul Aktsiakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmisest kirjaliku teate Aktsiakapitali uue suuruse kohta Seltsile teada olevatele võlausaldajatele, kellel olid nõuded Seltsi vastu enne Aktsiakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmist ning avaldab teate ametlikus väljaandes Ametlikud teadaanded.

Teates kutsutakse võlausaldajaid esitama oma nõuded kahe 2 kuu jooksul teate avaldamisest.

Constitution

Muuta seltsi põhikirja punkti 4 järgmiselt: 4. Aktsiad 4. Katses mõõdeti kahuri tulistamisel helilaine hilinemisaega eri kaugustel võrreldes nähtava plahvatusega kahuritorus. Biot kasutas katses m pikkust raudtoru. Mõõtes õhus ja metallis levinud lainete vahelist viiteaega, järeldas Biot, et metallis levib helilaine mitu korda kiiremini kui õhus.

Alljärgnevalt on esitatud erakorralise üldkoosoleku päevakord koos Seltsi nõukogu ettepanekutega: Jagunemiskava heakskiitmine Seltsi nõukogu on teinud üldkoosolekule ettepaneku kiita juhatuse poolt Põhikirja muutmine Seltsi nõukogu on teinud üldkoosolekule ettepaneku muuta Seltsi põhikirja ja kinnitada põhikiri uues redaktsioonis.

Nõukogu annab juhatusele korraldusi Ühistu juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on vajalik Ühistu nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb: Lisaks põhikirja punktis Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 1 üks kord 4 nelja kuu jooksul.

Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled nõukogu liikmed. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nõukogul on õigus otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud korras, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. Juhatus on ühistu juhtimisorgan, mis koosneb 3 kolmest kuni 5 viiest liikmest.

Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatuse liige valitakse 5 viieks aastaks.

Mis suuruse liige haal

Juhatuse pädevusse kuulub: Ühistu esindamine ja juhtimine; Ühistu majandusaasta aruande ja eelarve koostamine ning selle esitamine nõukogule kinnitamiseks; Ühistu vara ja rahaliste vahendite kasutamise kontrollimine ja raamatupidamise korraldamine; Ühistu nimel lepingute sõlmimine; Üldkoosoleku kokkukutsumine; Ühistut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

Oma tegevuses peab juhatus kinni pidama Ühistu põhikirjast ning üldkoosoleku ja nõukogu otsustest. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha üksnes nõukogu nõusolekul. Juhatus peab koosolekuid vastavalt vajadusele.

Mis suuruse liige haal

Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled juhatuse liikmed.