Liigu sisu juurde

Puudumisel spetsiaalselt pakutud ruumide korterelamu korterelamu juhatuse koosolekute eluasemeühing, nagu tundub, selliste kohtumiste koht kokkuleppel liikmete partnerluse saab valida näiteks ruumi kuuluv Omandiõigusele ühele juhatuse liikmele, sealhulgas selle esimehele. Nüüd on järelevalve omavalitsusorganite tegevuse üle elamufondi tegevuse valdkonnas prokuratuuri kontrolli all. Üsna tihti ei ole partnerluse valitud esimees võimalik ja mõnikord soovib peamist töökohast lahkuda ja täielikult pühendada ennast headeks tegudeks. Isikud omandavad korterelamu ruumid, kus Hoa on loodud, on õigus saada partnerluse liikmeks pärast nende omandiõiguse omamist.

Kuna tegemist on sisuliselt töötajale töö eest makstava tasuga, siis tuleb edaspidi tööandjal välislähetuse päevaraha maksmisel maksuvaba piirmäära ületav osa deklareerida ja maksustada sarnaselt palgatuluga TSD lisa 1, koodid 10— Grow Finance'i blogi. Millal peab juhatuse liige tasuma töötuskindlustusmakset?

  • Seadmed, et suurendada liikme kodus
  • Suurenda Sugu liige
  • Liikme suurused nii olulised
  • HOA esimehe õigused ja kohustused
  • Folk oiguskaitsevahendid liikme pikkuse suurendamiseks

Juhatuse liikmega sõlmiti kolmeaastane teenistusleping. Nõukogu otsusega kutsuti ennetähtaegselt tagasi juhatuse liikme kohalt finantsdirektor Sulev Luiga.

Juhatuse tasustamine Juhatuse liikmete ülesanded on fikseeritud iga juhatuse liikmega sõlmitud teenistuslepingus. Juhatuse liikmele. Juhatuse koosolek by Uku on Juhatuse liikmete tasustamine Artikkel 1 : Juhtpõhimõtted. Parlamendiliige teavitab. Teine oluline asjaolu on vaidlus juhatuse liikmete vahel, kohtul on õigus määrata juhatuse asndusliige vaidluse lõppemiseni, et ühistu igapäevane esindusõigus ja majandustegevus oleks tagatud.

Kuidas õigesti maksta palka snt-s ja kuidas maksta makse

Juhatuse liikmete või põhikirja vahetamine registris Organisatsiooni juhatuse liikmete kustutamiseks registrikaardilt või sinna uute kandmiseks tuleb mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile n-ö äriregister, ehk asutusena maakohtu registriosakond esitada avaldus, millele kirjutavad alla kõik uued juhatuse liikmed, kinnitades sellega oma nõusolekut vastutust kanda.

Peenis laienemine Syntol Juhatuse esimehe valimine. Uute liikmete vastuvõtt. Uute liikmete lisandumine tulevikus. Tuleb märkida, et HOA on juriidiline isik, mistõttu tuleb kõik põhikirja muudatused registreerida.

Järeldus HOA esimees on kodanik, kes vastutab põhikirja sätete rakendamise tagamise eest. Siiski peab ta ise oma ülesandeid täitma rangelt lepingu ja ametijuhendi järgi. HOA reegli haldamine on üsna raske.

HOA juhatuse liikmetele tasu summa Suurendage liiget ja hinda

Esimehe ametikohal peab olema tugevad närvid, sest tema tegevuse käigus peab ta kohtuma erinevate inimestega ning kuulama palju kaebusi ja kaebusi. Lisaks on vaja, et ta mõistaks tehnilisi küsimusi.

Lõppude lõpuks vastutab ta insenerisüsteemide nõuetekohase toimimise eest. Esimees peaks suutma tuvastada vigu, ühendada spetsialistid viivitamatult nende kõrvaldamisega. Ümberkorraldamist, seadmete paigaldamist korterites, võimsamate seadmete asendamist ja muud tööd tuleks koordineerida mitte ainult naabritega, vaid ka esimeesega.

Ta vastutab ühise vara ohutuse eest, tagades elanike turvalisuse.

HOA juhatuse liikmetele tasu summa Meeste Dicki taiuslikud mootmed

Esimees võtab enamik otsuseid sõltumatult. Siiski ei välistata olukordi, kui probleemi lahendamine võib nõuda kõigi omanike nõusolekut. Näiteks peaksid paranduse tegemise suuruse suurendamise küsimuse otsustama kõik üürnikud koos. Summa suurendamise otstarbekus peaks olema majanduslikult põhjendatud. Kui omanikud nõustuvad vähendama mahaarvamise summat, peaksid nad oma investeeringutest nägema reaalset tulemust.

Selleks nähakse HOA põhikirjas ette esimehe kohustus anda igal aastal aru raha kulutamisest. See tähendab, et juhatuse esimees peab teadma raamatupidamise aluseid, suutma töötada esmaste dokumentidega, protsessiga ja kajastama informatsiooni.

Muude küsimuste lahendused aktsepteeritakse enama häälte häälteenamusega üldkoosolekul osalevate häälte koguarvustvõi nende esindajad. HOA liikmete üldkoosolekut korraldab partnerluse juhatuse esimees või tema asetäitja juhatuse esimees.

HOA juhatuse liikmetele tasu summa Liige suurendab tohusat tehnikat

Nende puudumise korral korraldab üldkoosolek üks partnerluse juhatuse liiget. Hoa harta võib pakkuda hääletamine uuringus kirjalikultvõi hääletamine partnerluse liikmete rühmadessõltuvalt tüübist elamu- või mitte-elamuruumides kuuluvad sellele korterelate elamu ja lahendatud küsimusi Art. Sellel on õigus teha otsuseid partnerluse tegevuse kõigi küsimuste kohta, välja arvatud korterelamu omanike üldkoosoleku ainupädevusega seotud küsimused, mis on seotud korterelamude ja üldkoosoleku üldkoosoleku pädevusega.

HOA liikmed. Hoa juhatus valitakse partnerluse liikmete partnerluse üldkoosolekul partnerluse hartaga kehtestatud ajavahemiku jooksul, kuid mitte rohkem kui kaks aastat. Ta valib oma koosseisu partnerluse esimehe. Pardal vastutav üldkoosolekul partnerluse liikmete. Hoa juhatuse koosolekud kutsuvad esimeest kokku partnerluse hartaga kehtestatud tähtaegu.

Hoa juhatuse õigused. Kaks sammu enne pankrotti või kes on süüdi? Juhatajal on sellised kohustused

Kohtumine juhatuse tunnustavad abikõlblikud osalemisel enamik tema liikmeid. Otsus Hoa juhatuse väljastatakse protokoll. See tagab juhatuse otsuste täitmise, on õigus anda kõigile juhiseid ja korraldusi ametnikud Partnerlus, mille täitmine on nende jaoks vajalik. Juhatuse esimees tegutseb HOA nimel ilma advokaadiõiguseta, allkirjastab maksedokumendid ja teeb tehinguid, mis vastavalt õigusaktidele ei nõua partnerluse harta kohustuslikke heakskiitu partnerluse juhatuse poolt.

Üldkoosolek oma liikmete, arendab ja teeb heakskiidu üldkoosolekul partnerluse liikmete sisekorraeeskirjade töötajate, mille kohustused hõlmavad teenust korterelamu, määrus nende tööjõu eest Art. Kehtib ka Hoa kehade arvu kohta audit komisjoni audiitor mis on vastavalt Art. See ei pruugi hõlmata parlamendiliikmeid partnerluse. Auditi komisjon valib selle selle koostisest. Audit komisjoni audiitor Hoa täidab järgmist vASTUTUSED: 1 viib läbi mitte vähem kui üks kord aastaspartnerluse finantstegevuse parandused; 2 esindab partnerluse liikmete üldkoosolekut partnerluse asjaomase aasta tulude ja kulude hinnangu andmise ja finantstegevuse aruande ja kohustuslike maksete ja sissemaksete suuruse kohta; 3 aruanded üldkoosolekule partnerluse liikmete oma tegevusest.

Hoa omand võib olla vallasvara, samuti kinnisvara sees või väljaspool korterelamu. Tuleb moodustada Hoa HOA juhatuse liikmetele tasu summa üldkogu otsuse põhjal partnerluses erifondidtulevad eesmärgi eesmärgile. HOA juhatusel on õigus ühing käsutada ühingu poolt vastavalt finantsplaan partnerlus. HOA liikmete üldkoosoleku otsuse põhjal kasutatakse partnerluse majandustegevuse tulu kogukulude eest või saadetakse partnerluse hartas ette nähtud eesmärgil kulutatud erifondide eest.

Artikkel Liikmelisus eluasemeomanike partnerluses tuleneb korterelamu ruumide omanikult eluaseme omanike partnerlusse sisenemise taotluse alusel. Kui korterelamu on loonud eluasemeomanike assotsiatsiooni poolt, on sellel täiskogul asuvatel asuvatel isikutel õigus saada partnerluse liikmeks, kui neil on õigus oma omandiõigusele.

Liikmelisus eluaseme omanike partnerluse lõpetatakse alates partnerli liikmete väljumise taotluse esitamisest või partnerluse liikme omandiõiguse lõpetamise hetkest korterihoonete ruumidesse.

Peamised funktsioonid

Liikmelisus eluaseme omanike partnerluses, mis on loodud ruumide omanikud kahes või enamas korterelamutes, lõpetatakse kõikidest nendest, kes on ruumide omanike partnerluse liikmed ühes korterelamutes Ruumi omanikuühingu assotsiatsiooni assotsiatsiooni parlamendiliikmete väljumise hetk, mille partnerluse lõpetamine partnerluse liikme liikmete lõpetamine, mis on samas majas asuvate ruumide omanikud, on vähem kui Viis protsenti häältest alates selle maja omanike häälte koguarvust.

Pärast liikmelisuse lõpetamist partnerluses on selle täiskogu ruumide omanikud kohustatud valima ja rakendama ühe eespool nimetatud haldusmeetodite artikli artiklis Eluasemeomanike liikmete õigused, mitte korterelamu omanike omanike partnerluse liikmed Föderaalseadusega Partnerluse harta, et edasi kaevata kohtumenetluses partnerlusorganite lahendamiseks.

Korterelamute eluasemeomanike assotsiatsiooni liikmed ja korterelamute omanike mitteliikmed on õigus nõuda nõuete partnerluseks osutatavate teenuste kvaliteedi ja või töö kvaliteedi osas. Eluasemeomanike asutused Eluasemeomanike asutused on partnerluse liikmete üldkoosolek, partnerluse juhatus. Eluasemeomanike partnerluse üldkoosolek 1. Korraliomanike liikmete üldkoosolek on partnerluse kõrgeim filiaal ja tegutseb partnerluse hartas ettenähtud viisil. Partnerlusorganisatsiooni liikmete üldkoosoleku pädevus hõlmab järgmist: 1 muudatusettepanekud partnerluse harta või partnerluse harta heakskiitmise uue väljaandega; Lõige 1 muudetud föderaalseadusega Partnerluse liikmete üldkoosoleku omanike partnerluse harta partnerluse üldkoosoleku pädevusse lisaks käesoleva artikli 2.

Homeowners'i liikmete üldkoosoleku teade eluasemeomanike üldkoosolekust saadetakse kirjalikult näoga, mille algatusel üldkoosolek kokku kutsutakse ja antakse iga partnerluse liikmele kättesaamisel või Mail registreeritud kirjaga või muul viisil partnerluse liikmete või partnerluse harta otsusega.

Posts navigation

Teade saadetakse hiljemalt kümme päeva enne üldkogu kuupäeva. Muudetud föderaalseadusega Käesoleva koodeksi artiklite sätteid kohaldatakse korpuse omanike liikmete üldkoosoleku korraldamise korra suhtes, kui käesolevas jaos ei ole sätestatud teisiti. Eluasemete elamuomanike üldkoosoleku teates kutsutakse kokku isiku kohta teavet isiku kohta, kelle algatusel kokku kutsutakse üldkoosoleku üldkoosoleku, koha ja aja päevakorda. Peaassamblee päevakord.

Homeowners'i liikmete üldkoosolekul eluasemeomanikele ei ole õigust teha küsimusi, mis ei kuulu päevakorras. Partnerluse omanike liikmete üldkoosoleku mõjuvõimu suurendamine on kehtestatud käesoleva seadustiku artikli 45 kohaselt ja partnerluse harta. Elamuomanike liikmete üldkoosolek on pädev, kui partnerluse või nende esindajate liikmeid, kellel on partnerluse liikmete koguarvust rohkem kui viiskümmend protsendiõigust.

Eluasemeomanike üldkoosoleku otsused käesoleva seadustiku pädevusega seotud küsimustes käesoleva seadustiku artikli 14 lõike 2 punkti 2, 6 ja 7 kohaselt on võetud üldkoosoleku pädevusse. Otsused muude küsimuste kohta aktsepteeritakse häälteenamusega partnerluse või nende esindajate üldkoosolekul osalevate häälteenamuse koguarvust. Otsus üldkoosoleku liikmete omanike eluasemeomanike saab aktsepteerida läbiviimisel puudutav hääletamine artiklis 47 ja 48 Käesoleva seadustiku.

Käesoleva seadustiku artikli osa punktis 2. Elamisomanike juhatus 1. Korpuse omanike tarvikute haldamist teostab partnerluse juhatus. Elamuomanike nõukogul on õigus teha otsuseid kogu partnerluse tegevuse kohta, välja arvatud korterelamute omanike üldkoosoleku üldkoosoleku ainupädevusega seotud küsimused ja üldkoosoleku pädevus eluasemeomanike liikmetest.

Artikkel: liikmete tasustamine Juhatuse Hoa

Korpuse omanike partnerluse nõukogu valitakse partnerluse liikmete hulgast partnerluse liikmete üldkoosolekul partnerluse hartaga kehtestatud ajavahemiku jooksul, kuid mitte rohkem kui kaks aastat. Euroopa eluaseme omanike partnerluse nõukogu otsustab partnerluse esimehe koosseisust, kui partnerluse esimehe valimine ei ole seotud partnerluse liikmete üldkoosoleku pädevusega partnerlus.

Korraliomanike liikme eluaseme liikme liige ei saa olla isik, kellega partnerlus on sõlminud korterelamu lepingu või organisatsiooni kontoris positsiooni, millega partnerlus lõpetas kindlaksmääratud lepingu; partnerluse auditi komisjoni audiitori liige. Eluasemeomanike Liidu juhatuse liige ei saa oma tegevust partnerluses osaleda koostöös partnerluses töölepingsamuti usaldada, usaldada teist isikut või teisiti selle peale, et täita oma partnerluse liikme ülesannete täitmist.

Eluasemeühing on partnerluse täitevorgan, kes on vastutav partnerluse liikmete üldkoosolekul.

HOA juhatuse liikmetele tasu summa Peenise suurusega foto

Kohtuistungil Assotsiatsiooni eluasemeomanikud kutsub esimees kokku kehtestatud perioodide poolt kehtestatud harta partnerluse. Eluasemeomanike partnerluse nõukogu pädevalt otsuste tegemiseks, kui partnerluse nõukogu koosolekul on vähemalt viiskümmend protsenti partnerluse nõukogu liikmete koguarvust.

Otsused pardal partnerluse tehakse lihthääletuste häälte koguarvust liikmete liikmete juhatuse liikmete koosolekul, kui suurem hulk hääli vastuvõtmiseks selliste otsuste ei ole ette nähtud partnerluse harta. Partnerluse nõukogu otsused väljastavad partnerluse nõukogu koosoleku protokolli ja allkirjastab partnerluse nõukogu esimees, partnerluse nõukogu istungi sekretär.

Majaomanike ühingu juhtorganid on seltsingu liikmete üldkoosolek, seltsingu juhatus. Kommentaar kunstile. Võttes arvesse art.

Eluasemeomanike nõukogu vastutus Eluaseme partnerluse omanike juhatuse ülesannete hulka kuuluvad: 1 partnerluse harta teostatavuse kaalutluse ja nõuete täitmine; 2 partnerluse liikmete õigeaegse tegemise kontroll kehtestatud kohustuslikud maksed ja sissemaksed; 3 partnerluse ja finantsaruandluse aruannete asjakohase aasta tulude ja kulude hindamise koostamine, pakkudes neile heakskiitmiseks partnerluse liikmete üldkoosolekut; 4 korterelamu haldamine või nende haldamise lepingute sõlmimine; 5 töötajate palkamine korterelamute teenindamiseks ja vallandamise teenindamiseks; 6 sõlmimise lepingud ühise vara hooldamiseks, käitamiseks ja parandamiseks korterelamuses; 7 partnerluse, büroo töö, raamatupidamise ja raamatupidamise aruandluse liikmete registri säilitamine; Muudetud föderaalseadusega FZ N FZ sätted ei tähenda töölepingu sõlmimist ühingu juhatuse esimehega.

Puudusid tõendid töölepingu sõlmimise kohta SNT juhatuse esimehega.

Seega on õiged kohtu järeldused, et SNT ja tema juhatuse esimehe vahelised õigussuhted on antud juhul tsiviilolemused täpsemalt vt Udmurdi Vabariigi ülemkohtu Esimees väidab, et töötasu suurus peaks olema vähemalt piirkonna töötasu alammäär, olenemata tema tehtud töö mahust ja ajast. On see nii? Nii et vastavalt Vene Föderatsiooni tööseadustiku artiklile Miinimumpalga kehtestamine ei või töötaja kuupalk, kes on sel perioodil töötanud täielikult tööaja normi ja täitnud tööstandardid tööülesandedmiinimumpalgast madalam.

Seega, kui SNT ja SNT juhatuse esimees sõlmivad töölepingu selliseid suhteid praktiseeritakse eelkõige siis, kui esimees ei ole SNT liigepeaks tema palk olema tõepoolest vähemalt miinimumpalk.

Kui SNT ja juhatuse esimehe suhe vormistatakse mitte tööjõuna, vaid kuidagi teisiti, võib osutatavate teenuste või tehtud töö eest makstava tasu suurus olla ükskõik milline ja see määratakse kindlaks poolte kokkuleppel. Nii et föderaalseaduses 66 pole sõna "esimehe palk" Kuid seadus annab võimaluse maksta ühingu juhatusele rahalist tasu üldkoosoleku otsusega art.

Föderaalseaduse 66 kohaselt on palka võimalik maksta ainult isikutele, kes on sõlminud SNT-ga töölepingu föderaalseaduse 66 artikli 16 punkt 4 hartas ettenähtud korras. Samal ajal, kui räägime palgast, peab üldkoosoleku kinnitatud kulude kalkulatsiooni raames olema juhatuse esimehe kinnitatud personali tabel. SNT-ga sõlmitud GPC lepingute tsiviilõigus alusel tööd tegevate üksikisikute jaoks on võimalik tasuda ka teatud tüüpi tööde või teenuste eest üldkoosoleku kinnitatud hinnangu alusel.

Seetõttu tunnustatakse kohtupraktikas SNT järgmisi töötasu kohustusi: - palgatöötajatele palga maksmise kohta üldkoosoleku kinnitatud personali tabeli alusel. Üksikute juristide, näiteks HOA juhatuse liikmetele tasu summa ja Kresnikova föderaalseaduse 66 artiklite kaupa kommentaaride autorid süsteemne viga, kes väidavad, et juhatuse esimehe ja SNT vahel saab luua töösuhteid, on SNT juhatuse esimehe kui ainsa täidesaatva organi arusaam, mida ta EI OLE.

Ta juhib kollegiaalset täitevorganit - nõukogu, kuid samal ajal ei ole tal juhatuse koosolekutel otsustavat häält, kuna juhatuse otsused tehakse vastavalt juhatuse liikmete LIHTNE häälteenamusega, seega Nimi soltub liikme suurusest SNT juhatuse esimehel erinevalt JSC näiteks panga juhatuse esimehest õigust blokeerida juhatuse otsuseid, vaid tal on õigus vastuvõetud otsus vaid edasi kaevata.

Hoa õiguslik seisund. Partnerluse omanike liikmete õiguslik seisund

Erinevalt Art. Föderaalseadus 66 ei määra juhatuse esimeest ainsa täidesaatva organina. SNT juhtorganite struktuuri on kirjeldatud föderaalseaduses 66 ja see on ammendav. See tähendab, et SNT-s ei saa moodustada muid juhtorganeid, mida seadus ei sätesta. Lisaks määratletakse selles esimehe pädevus ja täpsustatakse konkreetselt, millised dokumendid määravad kindlaks juhatuse esimehe volitused - föderaalne seadus 66 ja SNT põhikiri. Juhatuse esimehe volitused on üsna kasinad ega tähenda ainukesi juhtimisülesandeid.

Kommentaar kunstile. 144 LCD raadiosagedust

Nende rakendamine ei muuda juhatuse esimeest ainsaks täidesaatevaks organiks, vaid võimaldab tal tegutseda SNT nimel SNT spetsiaalselt volitatud liikmena, kelle tegevuse kaudu saab SNT seaduse alusel omandada kodanikuõigusi ja võtta endale tsiviilkohustusi. Juhi õiguslik seisund, nimelt tema õigused ja kohustused, tuleks registreerida kas lepingus tsiviilõiguse kokkuleppe sõlmimisel või töölepingus ja töökirjelduses.

Ülaltoodud lepingute sõlmimisel jääb kommunaalteenuste töövõtja HOA-le, mistõttu juhitud õiguste ja kohustuste ulatus peitub HOA haldusjuhtimise tasandil, samuti teenuse valdkonnas korterelamu ühise vara hooldus ja remont. HOA juhtimine sõltuvalt usalduse astmest saab usaldada näiteks järgmised funktsioonid: Töövõtjate valik korterelamu ühise omandi hooldamiseks ja parandamiseks koos asutusega lepingu sõlmimiseks, võib Hoa juhatus lahkuda, kuid võib usaldada ka juht ; Lepingute sõlmimine kommunaalteenuste osutamiseks; Muude lepingute sõlmimine HOA nimel; Töötajate rentimine ja vallandamine; Korterelamu säilitamise, hoolduse ja remondi töö järelevalve teostamise jälgimise rakendamine; Esindavad HOA huve riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse huvides; HOA sissetulekute ja kulude hinnangute koostamine aastaks; HOA juhatuse finantsaruande koostamine Hoa liikmete üldkoosoleku omanikele; Koostoimeid Hoa omanike ja liikmetega Hoa töö kohta; Võla taastumine enne Hoa omanikud ruumide maja ja teised.

Soovi korral saab haldajat õnnistada ka õiguse kõrvaldada Hoa sularaha väljavõtmine pärast advokaadi ja panganduse dokumentatsiooni volitusi.

Lemmik Postitused

Vahepeal võib Hoa juhatus ja juhatuse esimees sellised olulised volitused jätta. Kuidas suhtlema Hoa ja juht. Kokkuvõttes kaaluge võimalike Hoa ja Hoa kontrolli interaktsiooni mudeleid. Sees esimene mudel Juhtkond teostab juhtimise ja hoolduse ja remondiga - töötajate täistööajaga töötajad. Peamine puudus selle skeemi on vaja säilitada arvukad riigi töötajate püsiva palga. Selline skeem on leitud ja õigustab ennast suurtes partnerlustes, mis ühendavad mitmeid korterelamute elamukompleksid.

Teine mudel: Juhtkond teostab juht ja hooldus- ja remont - töövõtjad lepingute alusel Hoa. Sõltumata valitud mudeli järgi soovitab Hoa töö juhtkonna kohalolekul vastutava isiku olemasolu mitmefaktori maja haldamise eest, mis täidab omanike ja omanike huvide huvide haldamist ja püsivalt tegutsevat asutust. Juhi tegevuse kontrollimine. Peamine probleem valiku valikuga meie arvates on see, et üks HOA ei saa alati pakkuda kvalifitseeritud tasu tasu vastavalt tema taotlusele, enamasti osa juhid meile ühendada tööd mitmes Hoasis.

Manager on üksikisik.

  • Hollywoodi tahtede liikmete mootmed
  • Mis on poisi liikme suurus 12 aasta jooksul
  • Ettevalmistused liikme pea suurendamiseks
  • HOA juhtimisorganisatsiooniga seotud teenused. Mis vahe on Postituste vahel juhataja HOA ja esimehe
  • Massaaz video suurendamiseks video suurendamiseks

Ta peab omama kogemusi juhtimise valdkonnas, on kõrgharidus Tehnilise eriala järgi on seikluslik, energiline. See positsioon tähendab materiaalset vastutust.

HOA juhatuse liikmetele tasu summa 20 cm photo liige

Maja registreerimine võib olla isik, kes ei ela teenindatud majas. Peamised tingimused - kõrge kvalifikatsioon ja võime hallata täistööajaga töötajaidpartnerlus. Juhid ei saa muutuda üksikettevõtja Kas juriidilise isiku esindaja. Majapidaja rakendab juhtimise tööd, mis puudutab mitmekorruselise hoone hoolt.