Liigu sisu juurde

Eksporttegevus on edukas endiselt lähiturgudel. Suurettevõtteid ja enam töötajat leidub rohkem Põhja- ja Kesk-Euroopas ning vähem Lõuna-Euroopas. Maapiirkondade jaoks on keskmise suurusega ettevõtete eelisarendamine seetõttu eriti oluline, sest nende arv on maapiirkondades üle Euroopa pigem kahanevas trendis samal ajal kui keskmise suurusega ettevõtted annavad majanduses töökohtade pakkumises just kõige suuremat lisandväärtust.

Keskmise suurusega uuring

Nende arv oli Statistikaameti andmetel VKEdest kõige enam on mikroettevõtteid kuni 9 töötajatnende osakaal on viimastel aastatel kasvanud ja ulatus VKEde poolt loodud lisandväärtus moodustas Tootlikkus on VKEdes keskmiselt mõnevõrra madalam Keskmise suurusega uuring suurettevõtetes, kus tööviljakus hõivatu kohta oli 23,8 tuhat eurot.

VKEdes varieerus see näitaja 14,6 tuhandest eurost mikroettevõtetes kuni 23,6 tuhande euroni keskmistes ettevõtetes.

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused

Ettevõtjate ootused tuleviku müügitulu osas on võrreldes varasemate aastatega mõnevõrra positiivsemad. VKEde peamised arengusuundumused Teostatud uuringu tulemustele tuginedes võib tõdeda, et väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengut mõjutavad tegurid on väga tihedalt seotud majanduse üldise arengu ja probleemidega.

  1. Saada Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete VKEd areng avaldab märkimisväärselt mõju kogu majanduse arengule.
  2. Video massaaz suurendamiseks munn
  3. Ричард постоянно напоминал им, что рассчитывает получить рюкзак и ждет встречи с Накамурой.
  4. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete paiknemine ja arengusuundumused Euroopas | ESPON Eesti
  5. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused | Praxis

Ettevõtjate hinnangul pärsivad nende tegevust üldises majandusolukorrast tulenevad probleemid, nagu suur maksukoormus, turu leidmine, arvete maksmatajätmine klientide poolt ja finantsvahendite kättesaadavus, veidi vähemal määralolukord tööturul.

Üldise nõrgenenud finantskeskkonna taustal on järjest enam neid ettevõtjaid, kes vajaks ettevõtte äritegevuse arendamiseks lisarahastamist.

Uuring: väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes on hõivatud 79 protsenti töötajatest

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted kasutavad peamiselt finantssektori teenuseid — liisingut ja pangalaene. Senisest rohkem on aga kasvanud laenuvõtmine perekonnalt ja sõpradelt, seda kasutavad lisarahastuse allikana peamiselt mikroettevõtted ja FIEd.

Keskmise suurusega uuring

Ettevõtted soetavad pangalaenu eest esmajoonespõhivara. Eelmiste uuringutega võrreldes on kasvanud nende hulk, kes katavad pangalaenude abil oma tegevuskulusid, neid on VKEdest ligikaudu veerand.

See käitumine võib olla seotud majanduskriisi järgse turu likviidsusprobleemidega ning pikas plaanis nõrgestab see märgatavalt ettevõtete jätkusuutlikkust.

HANKED Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete paiknemine ja arengusuundumused Euroopas Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete käekäik avaldab märkimisväärselt mõju regiooni majanduse arengule.

Murettekitav on ettevõtjate suhtumine koostöösse teiste ettevõtete ja ettevõtteväliste investoritega. Nii nagu ka varasematel aastatel on tahe ettevõtete vahel koostöö teha vähene ja peamise takistusena tuuakse välja soov säilitada sõltumatus. Millised tavalised liikmesuurused kolmandik on neid ettevõtjaid, kes leiab, et praegune kapitaliseeritus ei ole piisav selleks, et tagada ettevõtte jätkusuutlik areng.

Samas ei nähta koostöös võimalust ka oma äritegevuse arendamiseks ja ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks. Lisaks peljatakse, et investori kaasamine tekitab liigseid nõudeid ja kohustusi.

Vahepealkiri (H2)

Ligikaudu veerand ettevõtjatest pole nõus Keskmise suurusega uuring kasumit jagama. Tööturu olukord on küll ettevõtja jaoks mõnevõrra paranenud, kuid ettevõtjate sõnul on endiselt raske leida tippspetsialiste ja kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste, mis on oluliseks arengutakistuseks.

Keskmise suurusega uuring

Tippspetsialisti leidmist pidas raskeks Majanduskriisiaegse nõudluse alanemise taustal on vähenenud ekspordiga tegelevate VKEde osakaal, samas need kes ekspordivad, tunnevad ennast kindlamalt ja on suutnud viimastel aastatel ekspordikäibe osakaalu müügituludes kasvatada.

Ekspordiga tegelevad peamiselt ettevõtted, kus töötajate arv on enam kui 10 ning tegevusaladest on esikohal töötlev tööstus.

Enam on eksportööre välisosalusega ettevõtete seas. Eksporttegevus on edukas endiselt lähiturgudel. Läti roll kaubanduspartnerina on suurem teenustesektoris. Ka Neid ettevõtteid, kes eksportis veel lähiminevikus, aga on tänaseks eksportimise lõpetanud, on kõikides Eesti piirkondades.

Ettevõtjate valmisolek lähiajal toodete ja teenuste ekspordiga alustamiseks on madal, seda eriti teenuste sektoris.

konverents: \

Oma tugevaimaks küljeks loevad VKEd häid suhteid klientide ja püsiklientidega. Seda on nimetanud kolme tugevaima omaduse seas ligi pool ettevõtetest. Samuti peetakse senisest paremaks paindlikkust klientide vajadustele reageerimisel, harvem nimetatakse tugevusteks pakutava teenuse või toote head kvaliteeti, oma nišile keskendumist ja madalamat hinda.

Teavitus küpsiste kohta

Eesti ettevõtjad on endiselt suhteliselt enesekindlad ja nii nagu varasematel aastatel loevad välisturgudel peamiseks konkurentsieelisteks toodete ja teenuste kõrget kvaliteeti. Endiselt saame kasutada ära odavat sisendite hinda. Võrreldes varasemate aastatega tunnetavad ettevõtjad, et Eesti soodne logistiline asend ja ilmselt ka viimastel aastatel oluliselt arenenud taristu, on andnud võimaluse pakkuda kiiret tarneaega, mis onkujunenud oluliseks konkurentsieeliseks välisturgudel.

Ettevõtjaid takistab eksporttegevust edasi edendama vähene teadlikkus välisturgude klientide maitse-eelistustest, samuti kõrgemad kütusehinnad, mis kasvatavadtranspordikulusid ja millest on otseselt sõltuvuses ka minek kaugematele sihtturgudele. Kuigi tööturu olukord on tööjõupakkumise poolest leevenenud, Keskmise suurusega uuring ettevõtjad endiselt suureks takistuseks kvalifitseeritud spetsialistide nappust kohalikul tööjõuturul.

Keskmise suurusega uuring

Pakutavate riiklike ettevõtluse toetusmeetmetega on ettevõtjad üldiselt kursis, aastast aastasse onmuutumatult valitsenud trend, et toetustest on teadlikumad töötleva tööstuse ja majutus- teenustega seotud tegevusalade esindajad ja pigem keskmise suurusega ettevõtted. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumuste uuringut on läbi viidud alates aastastiga kolme aasta järel.

Keskmise suurusega uuring

Käesoleva, järjekorras neljanda, uuringu käigus küsitleti ligi ettevõtjat, eesmärgiga koguda hinnanguid ning analüüsida VKEde arengut mõjutavaid tegureid, võrrelda neid suuruse, tegevusala, asukoha ja peamiste majandusnäitajate lõikes ning kõrvutada tulemusi varasemate aastate uuringutega.

Uuring andmete kogumine toimus veebipõhise ankeetküsitluse abil. Valimibaasi koostamisel ja hilisemal tulemuste analüüsimisel võeti arvesse ettevõtete suurust töötajate arvu järgipõhitegevusala ja asukohta. Küsitluse sihtrühm moodustati sekundaar- ja tertsiaarsektoris tegutsevatest ettevõtetest.