Liigu sisu juurde

Wnlides moelehest wälja meelepärase kleidimoe, asume lõikelehe juure ja otsime sealt wälja wastawa numbri alt, missuguste erisuguste joontega on lõilelehel märgitud selle kleidi lõikejooned. Veel on esitatud lõikelehe juhistes, kuidas on soovitav paigutada lõikeid kangale Windows 8. Veel on kirjas, millisel lõikelehe poognal see asub. Lõikelehelt tuleb kopeerida kindlasti kõik väiksed numbrid oma paberlõikele, sest need näitavad, millised detailid milliste nurkadega kokku lähevad.

Järgmine nr. Erandina on käsitsi parandatud autorite nimed, pealkirjad ja pildiallkirjad. Täpsuse aste sõltub mitmest asjaolust: väljaande trükikvaliteedist, mikrofilmi kvaliteedist skaneerimise hetkel, kujunduse elementidest, skannerist, aga ka Kuidas suurendada liiget tärgituvastuse tarkvarast.

User Account Menu (logged out)

Ka paberi kehv kvaliteet, väike trükk, erinevad fondid, mitme veeru erinev paigutus, või kahjustunud lehed võivad mõjutada OCR tekstituvastuse tulemust ning seeläbi otsitulemust.

Algame mõõduwõtmisega. Õmbluskursuse teine tund. Iga moelehega on kaasus lõiteleht lehes sisalduwate moodide kohta.

Kuidas suurendada liiget

Wnlides moelehest wälja meelepärase kleidimoe, asume lõikelehe juure ja otsime sealt wälja wastawa numbri alt, missuguste erisuguste joontega on lõilelehel märgitud selle kleidi lõikejooned. Siis joonistame need tukktükilt maha läbi wõipaberi, nagu näha joonisel 1wõi asetame lõikelehe alla walge paberi ja ajame jooned lõikerattalesega läbi lõikelehe paberile, mida mõõda lõikame siis wälja lõii'ed.

Nii saame kätte küll lõiked, kuid juhtub harwa seda, et need oleksid sobiwad meie mõõtudele.

Kuvatõmmistega töötamine

Kuidas siis toimida edasi? Mõõdu wöt niine.

Peame siis eemalt teadma oma mõõdud. Missuguseid mõõte on -neil kleidi õmblemiseks maja?

  1. Balsami liikme suurendamiseks
  2. Järgmine nr.
  3. Kuidas suurendada peenist monda aega
  4. Lõikeriista kasutamine kuvatõmmiste tegemiseks

Mõõdud on joonisel toodud numbritele wastawalt järginised'. Nagu naha, on suurema osa mõõtude aluseks keskkoht. Siis on soowitaw ümber keskkoha siduda tugewasti mõni pael, et mõöduwmmisel ei tuleks eksitust kapsalt keskkobani mõõtmises.

  • dalailama.ee :: Vaata teemat - Lõike suurendamine - 44 -> 48
  • Nagu liikme suuruse puksid
  • Suurenda liige D.
  • Windows 10 Windows 8.

Mõõdud kirjutame itkes, märkides juure mõõduwõtmise kohad ja selle lehe hoiame alal, et iga kleidi walaustamisel ci ole jälle uut mõõtmist.

Aegajalt wõib ju jälle oma mõõtusid uuesti wõkta kontrollimise mõticS ja oma mõõdutabelit jälle parandada.

Kuidas suurendada liiget

Wõrdleme nüüd lõiget oma mõõtudega ja waatame, kas peame lõikeid wähendama wõi suurendama. Lõigete wähendamine ja suurendamine ei olegi nii keeruline, seda Peab ainult tegema wäga täpselt. Lõigete suurendamine ja wähendamine. Joonisel Kuidas suurendada liiget.

Lõigetesse wõmme oma mõõtude järgi woldid sisse ja kinnitame nööpnõeltega. Laiendamise juures sjoonis 4 paneme lõigete suunndamiseks wastawalt mõõtudele paberit wahele, kinnitades nööpnõeltega. Samuti wõib ka lõigetele pikkuses paberit wastawalt wahele pauna. Tulewal korral algame kõige wastutusrikkama tööga riide lõikamisega.

Lõikeriista avamine

Rotid silmi all. Sageli moouutaumd kauni näo kotid silmi all, mis auuawad näole lväsiuud ja tülpinud ilme.

Kuidas suurendada liiget

Kõige parem abinõu nende kaotamiseks on külmnwee kompress igal õhtul. Puhas linane rätik kastetakse hästi kulina wette ja hoitakse silmialnstel kottidel umbes wiis minutit. Külm wesi on nende wastu wäga hea abinõu, olgugi et paljud naiied just tingimata tahawad tarwitada kalleid kreeme ja arstimeid. Peale kompressi mõib küll ööseks mõnd raswakreemi peale panna, kuid hoitagu sealjuuxes höõrumizejU Kuidas lõikelehelt wõtta lõikeid.