Liigu sisu juurde

Tiit Tammsaar 3. Lisatud abieluvaraleping. Eesti Ühispank — arvelduskonto. Mida sa ootad? Hannes Võrno 3. Eesti Ühispank krooni.

RTL76, Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid esitasid ametiisikud korruptsioonivastase seaduse RT I16, ; 87, ;25, paragrahvi 14 lõike 2 alusel deklaratsiooni hoidjale — Riigikogu Deklaratsioonid avaldatakse seaduse paragrahvi 15 lõike 2 alusel seaduse lisana kinnitatud ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni vormi järgi.

Seda strateegiat on Liikmete mootmed Zodiaci markidel nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu. Samuti peaks olema tagatud avatud juurdepääs teaduspublikatsioonidele. Esitati mitu täiendussoovitust, mis käsitlesid peamiselt riiklike programmide täiendava integratsiooni ja toimingute tulemuslikkuse täiustamise vajadust, et sõlmida lepingud lühema aja jooksul ning tagada menetluste suurem läbipaistvus.

Liikmete mootmed Zodiaci markidel

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib projektikonkursse algatada hiljemalt Esiteks struktuuripõhine eesmärk suurendada riiklike teadusuuringute programmide rahastamise valdkonnas sünkroonimist ja kooskõlastamist, mis on liikmesriikide poolt Euroopa teadusruumi saavutamise jaoks keskse tähtsusega asjaolu. Teiseks sisupõhine eesmärk toetada teadus- ja arendustegevuses osalevaid VKEsid, kes tegelevad riikidevaheliste teadusuuringute ja innovatsiooni projektidega.

Liikmete mootmed Zodiaci markidel

Vältida tuleks topeltauditeid ning ebaproportsionaalset dokumenteerimist ja aruandlust. Auditite läbiviimisel tuleks vajaduse korral võtta arvesse siseriiklike programmide eripära.

Arvustused

Kõnealuse ülemmäära piires peaks liidu osalus olema paindlik, moodustades vähemalt ühe kolmandiku, kuid mitte rohkem kui poole osalevate riikide osalusest, et tagada rahastamiskõlblike projektide nõudluse jaoks kriitilise massi saavutamine, suure finantsvõimenduse saavutamine ning osalevate riikide riiklike teadusuuringute programmide parem integratsioon.

Eureka sekretariaat on Eureka sekretariaadi roll hõlmab lisaks Eurostarsi rakendamisele muid ülesandeid; sekretariaat tegutseb samal ajal Eureka algatuse sekretariaadina ja sellel on väljaspool Eurostarsi Eureka projektide haldamisega seotud oma juhtorganid.

Liikmete mootmed Zodiaci markidel

Euroopa Liit, keda esindab Euroopa Komisjon, on Eureka algatuse asutajaliige ja Eureka sekretariaadi ühenduse täisliige.

Projektitaotlusi peaksid pärast projektikonkursse Eureka sekretariaadi vastutusel kesktasandil hindama sõltumatud väliseksperdid.

Liikmete mootmed Zodiaci markidel

Projektide paremusjärjestus peaks olema osalevatele riikidele liidu rahalisest osalusest ja osalevate riikide osalusest rahaliste vahendite jaotamise puhul siduv.

Tegevuste ühise kindlaksmääramise ja rakendamise kaudu tuleks saavutada parem teaduslik integratsioon, mis peaks tagama valitud projektide tipptaseme ning suure mõju.

What is Zodiac's 340-Character Cipher? 2018 ACA Presentation

Juhtimise integratsiooni kaudu tuleks tagada toimingute kvaliteedi ning programmi aruandluskohusluse täiendav parandamine. See tuleks saavutada riiklike rahastamiseeskirjade järkjärgulise ühtlustamise teel. Nimetatud õigused tuleks sätestada liidu ja Eureka sekretariaadi vahel sõlmitavas delegeerimislepingus.

Kui riik vastab käesoleva otsuse artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud tingimusele, käsitatakse teda käesoleva otsuse kohaldamisel osaleva riigina.

Navigeerimismenüü

Neid Eureka liikmeid või assotsieerunud riike, kes vastavad artikli 6 lõike 1 punktis c sätestatud tingimusele, käsitatakse käesoleva otsuse kohaldamisel partnerriikidena. Artikkel 5 Liidu rahaline osalus 1. Liidu osalus on lõikes 1 sätestatud summat ületamata võrdväärne vähemalt ühe kolmandikuga osalevate riikide osalusest, nagu on osutatud artikli 7 lõike 1 punktis a. See hõlmab tegevuskulusid, sealhulgas projektitaotluste hindamise kulusid, ja halduskulusid.

Kirjutage oma ülevaade

Artikkel 6 1. Artikkel 7 1. Artikkel 8 Osalemis- ja levitamiseeskirjad 1. Artikkel 9 1.

Liikmete mootmed Zodiaci markidel

Artikkel 10 Liidu ja Eureka sekretariaadi vahelised lepingud 1. Artikkel 11 Liidu rahalise osaluse lõpetamine, vähendamine või peatamine 1. Artikkel 12 Järelauditid 1.

Liikmete mootmed Zodiaci markidel

Komisjon võib otsustada, et ta teostab 1 osutatud auditid ise. Artikkel 13 Liidu finantshuvide kaitse 1. Eureka sekretariaat annab komisjoni töötajatele ja muudele selle volitatud isikutele ning samuti kontrollikojale juurdepääsu oma objektidele ja territooriumile ning kogu teabele, sealhulgas elektroonilises vormis teabele, mis on auditite tegemiseks vajalik.

RTL75, Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid esitasid ametiisikud korruptsioonivastase seaduse RT I16, ; 87, ;25, ;58, ;53, ; 63, ;18, § 14 lõike 2 alusel Riigikogu erikomisjonile. Deklaratsioonid avaldatakse seaduse § 15 lõike 2 alusel seaduse lisana kinnitatud ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni vormi järgi: I Üldandmed 2. Ametipalga aste ja ametipalk. Kinnisvara kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad, deklareeritakse ka pooleliolevad ehitused, ühis- ja kaasomandiks oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osa selles : otstarve, asukoha maakond, linn, kinnistuspiirkond, kinnistu number.

Käesoleva otsuse rakendamise tulemuseks olevad lepingud, toetuslepingud ja toetusotsused sisaldavad sätteid, mis annavad komisjonile, kontrollikojale, OLAFile ja Eureka sekretariaadile volitused kõnealuseid auditeid ja uurimisi kooskõlas oma vastava pädevusega läbi viia. Artikkel 14 Teabe edastamine 1. Komisjoni taotlusel saadab Eureka sekretariaat artiklis 15 osutatud aruannete koostamiseks Liikmete mootmed Zodiaci markidel mis tahes teabe.

Saada sõbrale

Komisjon lisab käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud teabe artiklis 15 osutatud aruannetesse. Artikkel 15 Hindamine 1. Komisjon viib Seejärel koostab komisjon selle hindamise kohta aruande, milles on esitatud hindamise järeldused ja komisjoni tähelepanekud. Komisjon saadab selle aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt Komisjon koostab kõnealuse hindamise kohta aruande, mis sisaldab selle hindamise tulemusi.

Account Options

Komisjon esitab kõnealuse aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Artikkel 16 Käesolev Millised on teismelise liikme normaalsed suurused jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Meil on olnud ka üldine ülevaade voorude ja võistluste plaani väljatöötamisest. Statsionaarne sodiaagis, nagu me seda teame, esindab kaksteist suurt korraldust, loojat, võimu või jõudu kosmose kaudu, mida juhivad suured intelligentsused, mille kaudu ja mille kaudu kosmiline aine muundatakse maailmade ja olendite süsteemideks, mida olendid planeetide poolt eksisteerivad. Ketid, haritud ja arenenud läbi märkide esindatud rasside ja kes kannavad edasi saavutusi või täidavad enesega määratud kohustusi, mida nende intelligentsuse aste suunab, või minna ümber ratta. Need viimased toimivad meie ahela inimtegevuses olevatel globudelitel. Nendest suurtest käskudest on läbinud kõik kogemused, mida neil oli võimalik saada allpool ilmingujoont ja neil on vähe pistmist tavalise inimkonna vahel.

Artikkel 17 Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele. Brüssel,