Liigu sisu juurde

Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust. Üldkoosolek määrab omakorda siis nõukogu.

Üldkoosoleku pädevusse kuuluvad suuremad, mitte-igapäevased otsused — näiteks aastaaruande kinnitamine, juhatuse määramine, põhikirja muutmine, osakapitali muutmine jne. Ühe osanikuga väikeses ettevõttes on küsimus vaid selles, kuidas täpselt mingit paberit nimetama peaks, mitme osanikuga ettevõttes tuleks otsustuspädevustel hoolega silma peal hoida. Kunagi ei tea, millal võib kellelgi osanikul näiteks rahalisi probleeme tekkida. Parem, kui suhted on selged ja fikseeritud, riske ja emotsioone on vähem.

Igaks juhuks märgin, et aktsiaseltsides peab lisaks olema nõukogu, osaühingul võib soovi korral samuti olla. Nõukogu on vajalik peamiselt siis, kui aktsionäride arv on suur ja tegemist on peamiselt passiivsete finantsinvestoritega, kes ei soovi strateegilise juhtimisega tegeleda ja on selle töö nõukogule delegeerinud.

Ettevõtte asutamine aktsiaselts, osaühingmittetulundusühingu asutamine Osaühing OÜ Osaühing on äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital.

Kui nõukogu on olemas, siis juhatuse määramine jääb nõukogu pädevusse. Üldkoosolek määrab omakorda siis nõukogu. Hääleõigus üldkoosolekul sõltub osaluse suurusest.

 1. Kuidas suurendada liikme munn, kui masturbating
 2. Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi.
 3. Massaaz liikmete suurendamiseks
 4. Äriseadustik – Riigi Teataja

Põhikirjas saab ülaltoodud reegleid veidi muuta, piire saab tõsta ainult ülespoole, allapoole mitte. Näide Osaühingu osakapital on eurot, Jüri maksis asutamisel eurot ja Mari eurot.

Ettevõtte asutamine (aktsiaselts, osaühing), mittetulundusühingu asutamine

Mari tegeleb ettevõtte igapäevase tööga ja on ka ettevõtte juhataja ehk ainus juhatuse liigeJüri on panustanud ettevõttesse ainult rahaliselt. Sul on ainult õigus osaleda üldkoosolekul ja saada dividende vastavalt oma osaluse suurusele, juhul kui üldkoosolek otsustab dividende jagada.

Lisandub õigus nõuda üldkoosoleku kokkukutsumist, huvipakkuvate küsimuste arutamist üldkoosolekul ning erikontrolli määramist.

Mitu suurust on liige

Lisandub võimalus blokeerida ebaproportsionaalne osakapitali suurendamine. Vt täpsemalt allpool. Lisandub võimalus blokeerida ebasobivad olulised otsused, eeskätt põhikirja ja osakapitali muutmised.

Saad ainuisikuliselt vastu võtta tavalisemad üldkoosoleku otsused — juhatuse valimine, majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamine.

Juhatuse liikme tasustamine 1 Kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti, võib juhatuse liikmele maksta tasu. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.

Suuremad otsused tuleb vähemusosanikuga kooskõlastada. Võimalus ainuisikuliselt vastu võtta praktiliselt kõik otsused, sh muuta põhikirja, suurendada osakapitali — aga ainult proportsionaalselt osalustele.

Äriseadustik

Dividendide jaotamine Osanike õigused sisaldavad ka dividendide saamise õigust. Dividende makstakse võrdeliselt osaluse suurusega, kui põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti. Põhikirjas peab olema märgitud juhatuse ja nõukogu liikmete arv, mis võib olla väljendatud kindla suurusena või ülem- ja alammäärana ning vajaduse korral juhatuse liikmete esindusõiguse erisused.

Nõukogu kinnitab vastava isiku nõusoleku alusel isiku juhatuse liikmeks. Juhatusel võib olla üks liige juhataja või mitu liiget. Juhatuse liige valitakse tähtajatult, kui põhikirjas ei ole tähtaega ette nähtud.

Mittetulundusühingute seadus (lühend - MTÜS)

Juhatuse liikme ametiaja pikendamist ei või otsustada varem kui üks aasta enne ametiaja kavandatavat möödumist ja pikemaks ajaks, kui on seaduses või põhikirjas ettenähtud ametiaja ülemmäär.

Äriregistrisse kantud juhatuse liikme ametiaja pikendamise otsus tuleb esitada viivitamata äriregistri pidajale. Nõukogul on õigus juhatuse liige põhjusest sõltumata tagasi kutsuda ning temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule. Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust. Põhikirjaga võib juhatuse esimehe määramise õiguse anda nõukogule.

Juhatuse liige ei või olla nõukogu liige ega isik, kelle suhtes kohus on kohaldanud juhatuse liikmena tegutsemise keeldu, samuti isik, kellel on keelatud tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb aktsiaselts, või kellel on keelatud olla juhatuse liige seaduse või kohtulahendi alusel.

Aktsiaselts

Põhikirjaga võib ette näha muid isikuid, kes ei või olla juhatuse liikmeteks. Juhatuse liige ei või nõukogu nõusolekuta: 1 olla füüsilisest isikust ettevõtjaks aktsiaseltsi tegevusalal; 2 olla aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik; 3 olla aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtimisorgani liige, välja arvatud siis, kui tegemist on ühte kontserni kuuluvate äriühingutega.

Mitu suurust on liige

Nõukogu liige peab olema teovõimeline füüsiline isik, kuid ei pea olema aktsionär. Nõukogu liige ei või olla isik, kelle suhtes on kohus kohaldanud nõukogu liikmena esinemise või ettevõtluskeeldu. Samuti ei või nõukogu liige olla isik, kellel on keelatud tegutseda alal, mida aktsiaselts esindab.

Nõukogu liikmeid valib ja kutsub tagasi üldkoosolek.

Ettevõtte osanike õigused – Millised ja kuidas?

Nõukogu valib ka enda seast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Nõukogu peab korraldama ka koosolekuid, mis ei tohi toimuda harvem kui kord kolme kuu jooksul.

 • Ettevõtte osanike õigused — Millised ja kuidas?
 • Mittetulundusühingute seadus – Riigi Teataja
 • Mis on maailma keskmine liikme suurus
 • Ma suurendasin oma liiget ilma meditsiinita
 • Üldkoosolekul võib hääletada elektrooniliselt või posti teel, kui see on põhikirjas ette nähtud.
 • Mis Nonsense suurendada liige
 • Suurendage liiget voi vajalikku

Juhatus juhindub nõukogu seaduslikest korraldustest ning peab vähemalt kord nelja kuu jooksul esitama ülevaate aktsiaseltsi majandustegevusest. Juhatusel on kohustus viivitamatult teavitada olukorrast, kui aktsiaseltsi majandus oluliselt halveneb.

Mitu suurust on liige

Maksejõuetuse korral peab juhatus esitama kohtule pankrotiavalduse hiljemalt 20 päeva jooksul alates maksejõuetuse ilmnemisest. Kõikide tehingute tegemisel võib aktsiaseltsi esindada iga juhatuse liige, kui põhikirjas pole ette nähtud teisiti.

Mitu suurust on liige

Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik, kuid ei pea olema aktsionär.