Liigu sisu juurde

Samuti saab põhikirjaga ette näha, et ühistu võib surnud liikme asemele võtta liikmeks ühe või mitu pärijat. Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust. Aktsionärile makstakse osa kasumist dividend vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele või arvestuslikule väärtusele. Osa üleminek pärijale Osa läheb osaniku surma korral üle tema pärijatele, kui seaduses või põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti. Seltsi uute aktsiate märkimine toimub SIA Alta Capital Partners poolt või isiku poolt, kellele on viimase poolt aktsiate märkimise õigus üle antud ajavahemikul 9. Põhikirjaga võib ette näha, et eri liiki aktsiatest tulenevad erinevad õigused kasumi jaotamisel.

NCTD rongirong COASTER tähistab 25. veebruaril 27 teenistusaastat

Üldkoosolek on kokku kutsutud Seltsi juhatuse poolt vastavalt äriseadustiku § lõikele 2. Alljärgnevalt on esitatud PTA Grupp AS korralise üldkoosoleku päevkord koos arutlusele tulevate küsimustega ning Seltsi nõukogu ettepanekutega äriseadustiku § lg 5. Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord, mis on kinnitatud Seltsi nõukogu poolt, on järgmine: 1. Protseduuriküsimused; 2.

Kaasamistoetuste projektikonkurss jaguneb kolmeks valdkonnaks: 1. Antud valdkonna raames saavad projekte esitada kodanikuühiskonna organisatsioonid, kes soovivad teavitada avalikkust Euroopa Liidust, Euroopa Parlamendi rollist ja selle demokraatlikest väärtustest ning toetada demokraatlikku kaasatust. Plaanitavad projektid peaksid pakkuma osalevatele inimestele ja organisatsioonidele võimalust arutada liikmesriikides ELiga seotud teemasid ja julgustama osalejaid liituma together. Toetuse määr siseeriikliku või vähem kui 5 liikmesriigi osalusega projektidele on kuni

Aktsiakapitali suurendamine ning aktsionäride eesõiguse välistamine uute aktsiate märkimisel; 4. Audiitori valimine ja audiitori tasustamiskorra määramine; 5. Toimingud seoses Seltsi aktsiate võimaliku noteerimisega Varssavi börsil Seltsi nõukogu on teinud aktsionäride üldkoosolekule järgmised ettepanekud otsuste vastuvõtmiseks aktsionäride üldkoosolekul: 1.

Keskkonnake Valga valla lasteaedades Posted on Lubage esitleda — maailma parim taaskasutusspets Keskkonnake! Keskkonnateadlikkuse festivali Loodus on raames tuleb kõigisse Valga valla lasteaedadesse külla Keskkonnakese programm.

Kinnitamisele kuuluva Seltsi Aktsiakapitali suurendamine ning aktsionäride eesõiguse välistamine uute aktsiate märkimisel Suurendage liiget voi vajalikku juhatus valmistab ette Seltsi aktsiate noteerimist Varssavi börsil ning Seltsi aktsiate pakkumist Poola Vabariigis.

Sellega seoses plaanitakse Seltsi kapitali suurendamist pakkumise korraldamiseks ja läbiviimiseks.

Suurendage liiget voi vajalikku

Aktsiakapitali suurendamine toimub 2 kahe miljoni viiekümne kahe tuhande kaheksasaja kahe uue Seltsi lihtaktsia A-aktsia, nimiväärtus 10 Eesti krooni aktsia kohta väljalaskmisega, mille tulemusena suurendatakse aktsiakapitali 20 kahekümne miljoni viiesaja kahekümne kaheksa tuhande kahekümne Eesti krooni võrra.

Aktsiakapitali suurendamise tulemusel on uueks aktsiakapitali suuruseks nelisada miljonit Eesti krooni. Seltsi aktsiakapitali suurendamisel antakse uute Seltsi lihtaktsiate märkimise eesõigus üksnes Seltsi praegusele enamusaktsionärile SIA Alta Capital Partners´ile ning välistatakse olemasolevate aktsionäride eesõigus uusi aktsiaid märkida.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmete ja Rahandusministeeriumi poole Eesti Ehitusettevõtjate Liit soovib oma liikmete ja kogu Eesti ehitussektori nimel juhtida avaliku pöördumisega võimukandjate ja avalikkuse tähelepanu ehitussektoriga seotud võtmeküsimustele eriolukorras ning vajadusele tagada valdkonna jätkusuutlikkus pikemas perspektiivis. Pöördume Teie poole 1. Paljudes majandusharudes on COVID pandeemia mõjul töö otsa lõppenud või muutunud võimatuks ning ettevõtted on olnud sunnitud töötajaid koondama. Näeme ehitussektoris võimalust nii tänases eriolukorras kui sellele järgneval taastumisperioodil turgutada Eesti majandust ning tagada sissetulek ja kindlustunne suurele hulgale eestimaalastele.

Vajadus anda aktsiate märkimise õigus SIA Alta Capital Partners´ile ning välistada Seltsi teiste aktsionäride eesõigus uute aktsiate märkimisel on tingitud vajadusest alustada aktsiate avaliku pakkumise korraldamist Poola Vabariigis. SIA Alta Capital Partners'le on tagatud muuhulgas võimalus äriseadustiku alusel märkija õiguste ja kohustuste üleandmiseks kolmandatele isikutele või aktsiate märkimise eesõiguse võõrandamine ning üle andmine kolmandatele isikutele, kes aktsiate avalikku pakkumist Poola Vabariigis korraldavad või teostavad.

Seltsi uute aktsiate märkimine toimub SIA Alta Capital Partners poolt või isiku poolt, kellele on viimase poolt aktsiate märkimise õigus üle antud ajavahemikul 9.

  • NCTD rong COASTER tähistab veebruaril aastast teenistust - Põhja maakonna transiidipiirkond
  • Lisaks aitab Claudius Õigusbüroo leida lahendusi muudes Teile olulistes küsimustes.

Seltsi juhatusele antakse õigus pikendada märkimise aega või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud.

Aktsiakapitali suurendamine toimub rahaliste sissemaksete tegemisega ning uute aktsiate eest tasutakse aktsia nimiväärtus s.

Uute aktsiate tegelik väljalaskehind kujuneb võimaliku pakkumise käigus.

Suurendage liiget voi vajalikku

Aktsia nimiväärtus s. Lähtudes eeltoodust teeb Seltsi nõukogu PTA Grupp AS aktsionäridele Seltsi aktsiakapitali suurendamiseks ettepaneku võtta vastu järgmised otsused: 1 Suurendada PTA Grupp AS aktsiakapitali uute aktsiate väljalaskmise teel ning lasta välja 2 kaks miljonit viiskümmend kaks tuhat kaheksasada kaks uut PTA Grupp AS lihtaktsiat nimiväärtusega kümme 10 Eesti krooni aktsia kohta, mille tulemusena suurendatakse aktsiakapitali 20 kahekümne miljoni viiesaja kahekümne kaheksa tuhande kahekümne Eesti krooni võrra.

Suurendage liiget voi vajalikku

Aktsiakapitali suurendamise tulemusel on uueks aktsiakapitali suuruseks nelisada miljonit Eesti krooni v. SIA Alta Capital Partners võib muuhulgas äriseadustiku § alusel üle anda märkija õigused ja kohustused kolmandale isikule või võõrandada äriseadustiku § lg 11 alusel aktsiate märkimise eesõiguse kolmandatele isikule samadel tingimustel kui aktsia.

Class of the Titans - Trojan Horse (S1E6)

Anda käesolevaga Seltsi juhatusele õiguse pikendada märkimise aega või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud. Juhatus võib nimetatud õigusi teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu ÄS § lg 3. Uute aktsiate märkimisel tasutakse aktsia nimiväärtus s.

Äriseadustik (lühend - ÄS)

Rahalised sissemaksed peavad olema üle kantud Seltsi arveldusarvele hiljemalt märkimisperioodi lõpuks, s. Juhul, kui Seltsi juhatus otsustab pikendada märkimise aega lähtuvalt ÄS § lõikest 3, pikeneb rahalise sissemakse Seltsile ülekandmise tähtaeg kuni märkimisaja lõpuni. Toimingud seoses Seltsi aktsiate võimaliku noteerimisega Varssavi börsil Seltsi nõukogu on teinud Seltsi aktsionäridele ettepaneku võtta vastu järgmised otsused seoses Seltsi juhatuse volitamisega toimingute läbiviimiseks, et korraldada aktsiate avalik pakkumine, et teha Poolas aktsiate ja õigustega aktsiatele noteerimiseks ja kauplemisele lubamiseks toimingud saavutamaks aktsiatega kauplemine reguleeritud turul, et registreerida aktsiad ning õigused aktsiatele Poola väärtpaberite keskdepositooriumis the National Depository for Securitieset volitada Seltsi juhatust sõlmima leping Poola väärtpaberite keskdepositooriumiga the National Depository for Securities ning sõlmima lepinguid pakkumise garanteerimiseks underwriting agreements.

Vajadus aktsionäride üldkoosoleku otsuse järgi vastavas küsimuses on tingitud Poola seadusandluse eripärast.

Seltsi juhatus kasutab ülaltoodud otsustest tulenevaid volitusi üksnes juhul, kui Selts juhatus võtab vastu otsuse Varssavi börsil Suurendage liiget voi vajalikku kohta.

  1. Rainer Ramjalg, Author at ETO - MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon
  2. Äriseadustik – Riigi Teataja
  3. Ettevõtja Ettevõtja käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kellele kaupade müük või teenuste osutamine on püsiv tegevus, ning käesolevas seaduses sätestatud äriühing.
  4. Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
  5. Николь, ты сама врач.
  6. Закричала она пронзительным голосом.
  7. А теперь с тобой все в порядке.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab Koosolekul osalemiseks palume juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmel on äriregistri registrikaardi ärakiri, volitatud esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos äriregistri registrikaardi ärakirjaga.

Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument ning esindajal lisaks ka volikiri.

Suurendage liiget voi vajalikku