Liigu sisu juurde

Meretöölepingu erakorraline ülesütlemine laevapere liikme poolt 1 Lisaks töölepingu seaduse §-s 91 sätestatule võib laevapere liige meretöölepingu erakorraliselt üles öelda eelkõige käesoleva seaduse § 18 lõikes 1 nimetatud asjaoludel. Haldusülesande täitmise üle teeb riiklikku järelevalvet Veeteede Amet, kes võtab viivitamata meetmed haldusülesande täitmise tagamiseks, kui haldusleping lõpetatakse või kui esineb muu põhjus, mis takistab volitatud klassifikatsiooniühingul haldusülesande täitmist. Töötuskindlustushüvitise miinimumsuuruse arvutamise põhimõtted ei muutunud, kuid suurem hüvitis töötuks olemise alguses tagab inimestele suurema asendussissetuleku abil sujuvama ja kergema ülemineku töötu staatusesse. Töö- ja puhkeaja arvestus 1 Kapten või muu pädev isik peab laevapere liikme töö- ja puhkeaja arvestust. Kojusõidu transport 1 Laevapere liikme kojusõit korraldatakse mõlema poole huvisid arvestades kõige mõistlikumal viisil, eelistatult õhutransporti kasutades. Riigi õigused ja kohustused laevapere liikme kojusõidu korraldamisel 1 Riik korraldab laevapere liikme tasuta kojusõidu käesoleva seaduse §-s 56 nimetatud sihtkohta, kui: 1 reeder ei korraldanud laevapere liikme kojusõitu käesoleva seaduse §-s 55 sätestatud korras või 2 laevapere liikme kojusõidu kulusid ei hüvitatud käesoleva seaduse §-s 59 sätestatud tagatise realiseerimise kaudu.

Andres Jaadla, Keskerakond Rakvere linn 2.

Suurenenud liige ajutine

Juri Gotmans, erakondlik kuuluvus puudub Võru linn 3. Mihkel Juhkami, Isamaa Rakvere linn ; 4. Liidu tootjad, importijad ja eksportijad, neid esindavad ühendused ning ekspordiriikide esindajad võivad taotleda teavet ajutise tollimaksu kavandatava kehtestamise kohta.

Suurenenud liige ajutine

Sellise teabe taotlus esitatakse kirjalikult algatamisteates kindlaks määratud tähtaja jooksul. Ajutist töötamist võimaldatakse eelkõige seetõttu, et töötutel oli seni ebapiisav sotsiaalne kaitse — näiteks elas Ajutine töötamine Edaspidi võimaldatakse ajutist töötamist ehk nn tööampsude tegemist töötuna arvelolijatele selliselt, et nad võivad töötada töölepingu või töövõtu- käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel või olla ka avalikus teenistuses, kuid seda vaid juhul, kui lepingu ühekordne kestus ei ületa kaheksat päeva.

Ajutine töötamine

Näiteks kui töötu teeb tööampse septembrist kuni septembrinisiis järgmised tööampsud võib ta teha alles septembris Igapäevane puhkeaeg Kokkulepe, mille kohaselt jääb laevapere liikmele tunnise ajavahemiku jooksul vähem kui kümme tundi puhkeaega, on tühine.

Puhkeaja võib jagada tunnise ajavahemiku jooksul kaheks osaks tingimusel, et ühe osa kestus on vähemalt kuus järjestikust tundi.

Suurenenud liige ajutine

Puhkeaeg nädalas 1 Kokkulepe, mille kohaselt laevapere liikmele jääb seitsmepäevase ajavahemiku jooksul vähem kui 84 tundi puhkeaega, on tühine. Puhkeaeg nädalas hõlmab käesoleva seaduse §-s 48 nimetatud igapäevast puhkeaega.

SCP-507 Reluctant Dimension Hopper - object class safe - Humanoid / extradimensional SCP

Töö- ja puhkeaja arvestus 1 Kapten või muu pädev isik peab laevapere liikme töö- ja puhkeaja arvestust. Laevapere liikmel on õigus saada arvestusdokumendi koopia, mille kinnitavad kapten või muu pädev isik ja laevapere liige.

Kristel Tiits Grant Thornton Baltic, juhtiv õigusnõustaja Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muudatustega luuakse ajutise töötamise ehk teisisõnu tööampsude tegemise võimalus registreeritud töötuse ajal, lisaks suurendatakse töötutoetust ning töötuskindlustushüvitist.

Kojusõidu korraldamine puhkuse andmisel 1 Kui laev asub väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi, korraldab reeder puhkuse andmisel laevapere liikme kojusõidu Eesti Vabariiki ja pärast puhkuse lõppu tagasisõidu laevale käesoleva peatüki 6. Laevapere liikme õigus puhkusele pärast kuuekuulist katkestuseta töötamist 1 Laevapere liikmel on õigus saada puhkust pärast kuuekuulist katkestuseta töötamist samal laeval või sama reederi laeval.

Puhkuse andmise kohustust ei teki sadamas, kuhu laev siseneb punkerdamiseks, haige või vigastatud isiku kaldale viimiseks või mõne muu ettenägematu sündmuse tõttu ja kust laevapere liikme kojusaatmine ei ole mõistlikult korraldatav.

Puhkuste ajakava erisus Reeder on kohustatud koostama puhkuste ajakava iga kalendriaasta kohta, kui puhkuste ajakava koostamine on laeva töökorraldust arvestades mõistlik ja võimalik. Reederi kohustused Reeder on lisaks töölepingu seaduse §-s 28 sätestatule eelkõige kohustatud: 1 tagama kaptenile vajalike vahendite olemasolu seadusega ning kollektiiv- ja meretöölepinguga ettenähtud kohustuste täitmiseks; 2 tagama ohutud töö- ja elamistingimused ning tervisekaitsenõuete järgimise laeval; 3 tutvustama laevapere liikmele tema töölevõtmisel ja töötamise ajal tuleohutus- tööohutus- töötervishoiu- ja keskkonnakaitsenõudeid ning reederi kehtestatud töökorralduse reegleid laeval; 4 tagama omal kulul laevapere liikmele töö tegemiseks vajaliku töö- eri- ja ametiriietuse ning isikukaitsevahendid; 5 andma laevapere liikmele andmeid arvutatud ja makstud või maksmisele kuuluva eelmise kuu töötasu kohta, sealhulgas vajaduse korral raha vahetuskursi kohta, kui ei ole kokku lepitud teisiti; 6 täitma teisi seadusega ning kollektiiv- või meretöölepinguga ettenähtud kohustusi.

  • Euroopa Regioonide Komitee (CdR)
  • Komitee administratsioon Nagu teistelgi institutsioonidel nii on ka CdR-l Peasekretariaat ning kabinet.
  • Seaduse reguleerimisala Käesolev seadus reguleerib töötamist laeval, meretöösuhteid, laeval töötavate isikute töövahendust, riigi ülesandeid meretöö valdkonna korraldamisel, järelevalvet meretöösuhete üle ja vastutust seaduse nõuete rikkumise eest.
  • Meretöö seadus – Riigi Teataja
  • Vaadake meeste liikmete suurust

Töötasu maksmise viisi erisus 1 Töötasu maksmisega seotud mõistlikud kulud kannab reeder. Kalalaevade puhul kehtib nimetatud kohustus laeval, mille kogumahutavus on või enam.

Kapteni õigus suurendada laevapere liikme töökoormust 1 Kaptenil on õigus suurendada laevapere liikme töökoormust, kui ettenägematu sündmuse tõttu väheneb reisi kestel töövõimeliste laevapere liikmete arv.

Suurenenud liige ajutine

Laevapere liikme sõit laeva asukohta ja meretöölepingu sõlmimise kohta 1 Kui laevapere liige asub meretöölepingu kehtivuse ajal tööle või katkestab töö laeval, mis ei asu meretöölepingu sõlmimise kohas, korraldab reeder omal kulul laevapere liikme sõidu laeva asukohta või meretöölepingu sõlmimise kohta ning tagab sõidu ajal laevapere liikme toitlustamise ja majutuse. Laevapere liikme teavitamine töökorraldusest 1 Laeval, välja arvatud sisevetes või kohalikus rannasõidus sõitval laeval, peavad laevapere liikmele olema kättesaadavad: 1 iga ametikoha kohta vähemalt töötamise ajakava merel ja sadamas; 2 teave minimaalse puhkeaja kohta; 3 teave kojusõidu korralduse kohta; 4 laevapere liikme kaebuse esitamise ja menetlemise kord laeval; 5 koopia tema meretöölepingust ja kollektiivlepingutest; 6 meretöösuhet reguleerivad õigusaktid, sealhulgas Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsioon ja kalalaeval Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kalandustöö konventsioon.

Suurenenud liige ajutine

Kui laeva töökeel ei ole eesti keel, on reeder kohustatud esitama teabe ka laeva töökeeles. Ametiriietus 1 Õigus kanda ametiriietust on laeva juhtkonna liikmel.

Ajutiste komisjonide liikmete ning ametnike töötasu ja komisjonide majanduskulud

Ametiriietuse kandmise korra töökohustuste täitmise ajal kehtestab reeder. Toitlustamine 1 Kapten korraldab reederi kulul laevaperele toidu varumise ja laevapere liikmete korrapärase toitlustamise laeval. Kapten korraldab laeva toidu- ja joogiveevarude üle arvestuse pidamise laeva logiraamatus.

Majutus 1 Reeder tagab laevapere liikme majutuse laeval oleku ajal.

Edaspidi suurem töötuskindlustushüvitis

Töötervishoiu- ja tööohutusnõuded 1 Reeder tagab laevapere liikmele ohutud ja tervislikud töökeskkonnatingimused ning rakendab meetmeid õnnetuste ärahoidmiseks kooskõlas töötervishoiu ja tööohutuse seadusega. Laeval korraldab laevapere liikme töötervishoiu- ja tööohutusalase juhendamise kapten.

Haigele või vigastatud laevapere liikmele meditsiiniabi andmine 1 Reeder või kapten korraldab merereisi ajal haigestunud või vigastatud laevapere liikmele meditsiiniabi andmise laeval. Reederi lisakohustused laevapere liikme haiguse või vigastuse korral 1 Reeder kannab haigele või vigastatud laevapere liikmele laevas või tervishoiuteenuse osutaja juures meditsiiniabi andmisega seotud kulud, sealhulgas toidu- ja majutuskulud. Reeder ei ole kohustatud kulusid hüvitama, kui laevapere liikme ravikulud kannab kolmas isik õigusaktides või lepingus sätestatud alustel ja korras. Tagasisõidukulud haiguse või vigastuse korral 1 Reeder kannab haiguse või vigastuse tõttu tervishoiuteenuse osutaja juurde ravile saadetud laevapere liikme laevale tagasisõidu kulud, sealhulgas toidu- ja majutuskulud tagasisõidu ajal.

Laeva merekõlblikkuse kontroll laevapere liikme nõudel 1 Kapten pöördub laeva merekõlblikkuse kontrollimiseks Veeteede Ameti poole, kui üle poole laevapere liikmetest nõuab kaptenilt laeva merekõlblikkuse kontrollimist või kui seda nõuab vanemtüürimees või vanemmehaanik tema vastutusel oleva laevaosa või varustusega seoses.

Laevapere liikme tervisekontrolli ja laeval meditsiiniabi andmise nõuded 1 Reeder tagab laevapere liikmele meditsiiniabi andmise laeval.

Suurenenud liige ajutine

Teenuse osutamist rahastatakse riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu. Haigele või vigastatud laevapere liikmele meditsiiniabi andmine 1 Reeder või kapten korraldab merereisi ajal haigestunud või vigastatud laevapere liikmele meditsiiniabi andmise laeval.

Vastus kirjale laekus Ajutiste komisjonide liikmete ning ametnike töötasu: Riigikogu ajutise komisjoni esimees ja aseesimees on võrdsustatud töö tasustamisel alalise komisjoni ja fraktsiooni esimehe ja aseesimehega, vastavalt koef. Jooksva kvartali palgaarvestuse aluseks on eelmise kvartali keskmine palk.

Näiteks