Liigu sisu juurde

Kas riketsiateks nimetatakse ainult ühte perekonda või laiemat rühma? Kliima soojenemine avab uusi mereteid ning võimaldab keskkonda kahjustaval viisil nafta- ja gaasivarusid kasutada. Need riigid asuvad vahetult seal kõrval ning meil tuleb igal juhul luua ja parandada sidemeid nendega selle poliitikavaldkonna raames, mida me praegu kavatseme edasi arendada.

José Manuel Barroso, komisjoni president. Annaksin kõigepealt edasi oma tänusõnad eesistujariik Hispaaniale. Eesistujariik Hispaania on täitnud Euroopa Liidu jaoks erakorralisel hetkel väga olulise ülesande. Ma usun, et on õiglane tunnustada kriisi ajal nende pühendumist ja usku Euroopasse. Ma tahan minister López Garrido kaudu edastada Hispaania valitsusele oma siirad tänusõnad tema asjakohase panuse eest meie ühisesse Euroopa projekti, eriti viimasel kuuel kuul.

Tahaksin enne homme toimuvat Euroopa Ülemkogu kohtumist osutada mõnedele õppetundidele viimastest kuudest ning visandada suuna, mida Euroopa Liit minu veendumuse kohaselt järgima peaks.

Me oleme viimastel kuudel võtnud vastu otsuseid, mida me vaid mõni kuu tagasi ei oleks suutnud ette kujutadagi. Me suutsime taas leida oma majandusliku vastuse, et rahuldada meie kõige pakilisemad vajadused viisil, mis järgib meie hinnatud põhimõtteid: solidaarsus ja vastutus.

Niipalju kui saate toesti liikme suurendada

Nii saame toetada oma kaaseurooplasi Kreekas mehhanismi abil, mis sisaldab vajalikke reegleid ja kohustusi. See võttis aega, kuid süsteem on nüüd paigas.

Nii süsteem ise kui ka Euroopa Liit on tõestanud oma tõhusust. Lisaks oleme olnud edukad ka euroga seotud kriisile reageerimisel. Väga lühikese ajaga tehti suuri jõupingutusi — midagi, millesarnast ei leia tervest maailmast. Tänu sellisele Euroopa mehhanismile ja Euroopa võimalustele, mille maksumus on kokku miljardit eurot lisaks IMFi eraldatud miljardile eurole, oleme taganud, et suudame vastu seista mis tahes raskustele, mida oma teel kohata võime.

See oli pea ees tundmatus kohas vette hüppamine, kuid Euroopa Liit on teinud kõik vajaliku, et leida Arutelu liikme paksuse arutelu finantsstabiilsusega seotud ohtudele.

Ja ehkki need, kellele meeldib pasundada Euroopa probleemidest, ei pruugi nõustuda, on reaalsus selline: kui on vaja tegutseda, kui on olemas liikmesriikide poliitiline tahe, siis suudame väljakutsetele vastata.

Big Dick Suurenda

Me ei ole piirdunud ainult lühiajalise stabiliseerimisega. Oleme algatanud kaugeleulatuva eelarve ning majanduse järelevalve konsolideerimise ja moderniseerimise programmi. Ma loodan, et Euroopa Ülemkogu toetab komisjoni ettepanekuid eelarvedistsipliini ja makromajandusliku järelevalve tõhustamise kohta, mida on arutatud eesistuja Van Rompuy juhitud töökonnas.

Oleme alustanud oma Euroopa Teiste sõnadega muudame oma majandust dünaamilisemaks, kasutades lisaks stabiilsus- ja konsolideerimispingutusele näiteks digitaalset tegevuskava. Me püüdleme selles suunas, et kujundada kasvu põlvkonda ja vältida aastakümneid kestvaid võlgasid.

Harjutused liikme suurendamiseks on reaalsed

Tegelikult on hiljutine finantskriis Euroopa Liidu potentsiaalset kasvu rängalt mõjutanud, nii et praegu ongi esiplaanile kerkinud majanduskasvu küsimus. Kasv on vastus, kuid see ei tähenda igasugust kasvu. Meil on vaja arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu.

Kui tahame, Video suuruse liige majanduskasv tegelikkuseks saaks, siis on meil vaja eelarve konsolideerimist ja struktuurireformi.

Ilma tõsiste jõupingutusteta selles valdkonnas ei taastu ilmselt usaldus ning ilma usalduseta ei kasva majandus. Nii et tegelikult on meil praegu võimalus minna oma majanduspoliitilistes püüdlustes kaugemale. Peame edasi liikuma mitmel rindel korraga ning see ongi kõige olulisem õppetund kriisist väljumise kohta.

Kui vaatame rahaliidu probleeme, siis peaks tulemus olema tegelikult selline, et me ei naaseks oma rahaliidu juurde, vaid liiguks oma rahaliiduga edasi. See on oluline punkt. Meil on vaja tõelisi jõupingutusi, et luua Euroopas majandusliit.

Navigeerimismenüü

Sel põhjusel on meil holistiline lähenemisviis, mis kombineerib endas mitut vahendit: loomulikult eelarve konsolideerimist ja struktuurireformi, kuid ka majanduskasvu. Just seetõttu on Euroopa Aga see ei ole kogu kava. Kava on kasvu kohta, kuid selles käsitletakse ka struktuurireforme, finantsreformi ja uut majandusjuhtimist Euroopas. Eile oli mul infotunni ajal võimalik arutada majandusjuhtimise teemat. Ma ei lasku detailidesse, kuid tahan öelda, et oleme võtnud kohustuse kasutada seda võimalust, et Arutelu liikme paksuse arutelu tasandil majandusjuhtimist tõhustada.

Homme toimuval Euroopal Ülemkogul tuleks anda rahvale märku selle kohta, et meil on tänu Euroopa Tulemused on need, millesse peame investeerima ja mille nimel koostööd tegema aasta aasta järel. Komisjon täidab oma rolli täies ulatuses, kasutades ära Liikme suurus piltides lepingus ettenähtud võimalusi, ja ma ootan põnevusega selle detailsemat käsitlust Euroopa Parlamendi arutelus.

Inimesed peavad nägema ka seda, et tegelikult tegeletakse finantsturgude korrastamisega ja et lubadustest peetakse kinni. Peame enne suve saabumist jõudma kokkuleppele finantsjärelevalve osas, et viia oma kavatsused ellu, ning meil on vaja Euroopa Ülemkogult selget märki selle kohta, et komisjoni esitatavad ettepanekud finantsturgude reguleerimise kohta võetakse vastu enne Oluline on, et finantsreformi hoog ei vaibuks.

Peame demonstreerima ka seda, et kriis ei ole varjutanud meie pühendumust saavutada aastatuhande arengueesmärgid ega meie meelekindlust minna edasi kliimamuutusega seotud küsimustega.

Kuidas suurendada oma liikme suurust folk oiguskaitsevahendite abil

Parlament on komisjoni auahnet Euroopa lähenemisviisi täielikult toetanud. Euroopa mängis võtmerolli üleilmses kriisile reageerimise kujundamises. See oli EL, kes ärgitas G20 saamaks majanduse taastamise globaalseks foorumiks.

Nüüd on vaja, et Toronto tippkohtumine annaks jumet sõnumile, mille elluviimisele G20 Arutelu liikme paksuse arutelu pühendunud. See ei tähenda seda, et meie kõigi ees oleksid samad väljakutsed, ega seda, et peame ühtemoodi reageerima, vaid seda, mida kõik teame: nimelt, et kodus valitsevaid probleeme ei saa Arutelu liikme paksuse arutelu lahendada ilma rahvusvahelisel tasandil kollektiivse sekkumiseta.

Oma kirjas Euroopa Ülemkogule selgitasin, mis peaksid olema Toronto kolm põhiteemat. Esiteks tuleb leppida kokku kriisist väljumise ühistes põhimõtetes eelarve konsolideerimise kontekstis. Oleme Euroopa tasandil seda juba teinud, kuid globaalne käsitlus aitaks paljudel maailma majandustel sama probleemi lahendada. Teiseks tuleb kogu maailmas töötada uute kasvuallikate kujundamise nimel, mis on see, mida Euroopas propageerime.

Kõik maailma suurriigid peavad andma oma osa, et saavutada kokkulepitud eesmärk, milleks on tugev, tasakaalustatud ja jätkusuutlik kasv.

Mine navigeerimisribale Mine otsikasti Aitäh huvitava ja selge artikli eest! See oli väga hästi struktureeritud, kirjutatud arusaadavalt ja loogiliselt ning vastas seetõttu täielikult entsüklopeedilise stiili nõudmistele. Artikli elemendid olid olemas ja artikkel oli ka piisavalt pikk.

Kasvuväljavaadete optimeerimiseks on hädavajalik globaalne koordineerimine. Sellekohane tungiv sõnum tõstaks kogu maailmas enesekindlust. Peame samuti peale käima üleilmse finantsreformi ja finantsturgude korrastamise tegevuskavaga. See tähendab, et parandada on vaja nii pangakapitali kvantiteeti kui ka kvaliteeti ning hoida ära üleliigset võimendusefekti, tõhustada järelevalve ja kriisiohje korda, tagada rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite lähenemine ning suurendada tuletisinstrumentide turgude läbipaistvust.

Meist ei tohiks jääda muljet, nagu loobuksime reformidest või selle tagamisest, et finantssektor ja sellega seotud isikud on täielikult kaasatud sellistesse jõupingutustesse.

Sellel põhjusel kutsun ma jätkuvalt üles kehtestama pangamaksu kehtestamiseks ühist raamistikku globaalsel tasandil. Oleks õiglane, kui finantssektor, mille vastutustundetu käitumine käivitas kriisi, annaks oma panuse kriisi lahendamisesse.

Nagu ma varemgi olen öelnud, olen ma isiklikult veendunud, et peame välja töötama finantstehingute või -tegevuse maksu.

Arutelu:Rickettsia

Olukord on tõsine ja tegelikult äärmiselt probleemiderikas. Kärbitakse palku, töötus on jätkuvalt väga suur, surve inimestele, eriti kõige haavatavamas olukorras olevatele inimestele on tugev. Peame Euroopa Ülemkogul ja G20 kohtumisel näitama, et Euroopa on üks osa lahendusest.

Kordan veel, et me näeme, et kriis võib kiirendada otsuste langetamist, sest sellega paljastub poliitiline tahe. Vaid mõned aastad või isegi mõned kuud tagasi võimatuna tundunud lahendused on nüüd võimalikud. Euroopa ülesehitamise ajalugu meenutab meile, et just kriisiaegadel on võimalik Euroopa projektiga edasi liikuda.

Harjutuse ulevaateid liige

Reaalsus on see, et praegu on liikmesriigid valmis nõustuma ettepanekutega, mis vaid mõni aasta tagasi, isegi mõni kuu tagasi olid lihtsalt vastuvõetamatud, ja ma võin teile selle kohta esitada mitmeid konkreetseid näiteid.

Nõnda siis, kui peame kinni lubadusest rääkida oma kodanikele tõtt, teha koostööd liikmesriikidega ning selgitada, et vajame Euroopat rohkem kui iialgi varem, siis minu arvates võib kriisist saada see platvorm, millelt Euroopa saaks ühiselt reageerida ja muutuda tugevamaks Euroopaks.

Ma ei tea, mis sellega teha. Kas Riketsia on perekonna nimi?

Mäng ei ole loomulikult veel läbi. Praegu on väga haprad ajad ja seetõttu sooviksin tänada parlamenti vankumatu toetuse eest ühenduse meetodi tõhustamisele. Ma sooviksin eriti tänada parlamendi peamisi poliitilisi jõudusid, kes tõusid püsti ja kinnitasid, et vajame rohkem kui kunagi varem Euroopa lähenemisviisi ja ühenduse meetodi tõhustamist. Meil on refleksid, mis teinekord aitavad meil probleemide ilmnemisel leida uusi institutsioone ja struktuure, kuid tegelikkus on selline, et ühenduse meetod on ajaproovile vastu pidanud, sest see on palju kohanemisvõimelisem kui mõned meist arvavad.

05.03.19 - Mati Alaverilt ja Andrus Veerpalult võetakse treenerilitsents

Ma usun, et eurooplased ootavad meilt sisule keskendumist. Nad ei Arutelu liikme paksuse arutelu enam lahkarvamusi tekitavaid arutelusid institutsioonide ja protsesside üle. Nad tahavad tulemusi.

Seda ootab meilt ka muu maailm. Tegelikult on praegu aeg, mil meie, eurooplased, turg ja globaalne kogukond paluvad Euroopat, et see oleks paremini koordineeritud ja ülesehitatud, et saavutada suuremat lähenemist ja ühtsust.

Ma arvan, et peame seetõttu tegutsema meie olemasolevate institutsioonide kaudu ja kasutama nende potentsiaali täielikult ära. Siin täiskogul on korduvalt rõhutatud komisjoni keskset rolli. Jah, komisjon on tõepoolest Euroopa majandusvalitsus valdkondades, milles talle on asutamislepingutega pädevus antud. Komisjon, mis on Euroopa Parlamendi ees täielikult aruandekohustuslik, teostab seda rolli koostöös Euroopa Ülemkogu ja Ministrite Nõukoguga vastavalt igaühe pädevusele.

Me ei räägi ainult Euroopa Liidu pädevustest.

José Manuel Barroso, komisjoni president. Annaksin kõigepealt edasi oma tänusõnad eesistujariik Hispaaniale. Eesistujariik Hispaania on täitnud Euroopa Liidu jaoks erakorralisel hetkel väga olulise ülesande. Ma usun, et on õiglane tunnustada kriisi ajal nende pühendumist ja usku Euroopasse.

Vajame ka paremat koordineerimist liikmesriikide pädevuses olevates küsimustes. Just sellises koostöövaimus saame aidata liikmesriikidel edasi liikuda. Teeme selle selgeks: küsimus ei ole Brüsseli võimukombitsates. Tegemist ei ole uue vooruga arutelus võimude jagunemise üle. Euroopa Liit teeb seda täies kooskõlas ühenduse meetodiga ja Euroopa reaktsiooni tõhustades.

Võite olla kindlad, et komisjon täidab oma kohustused täiel määral. Me teeme oma tööd.

  • Suurenenud liige hoimude
  • Järgmine päevakorrapunkt on liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus ELi Arktika-poliitika kohta.
  • Arutelu:Rickettsia – Vikipeedia
  • Video opetused Kuidas suumida liikmeke

Me loodame parlamendi otsustavale panusele ja toetusele.