Liigu sisu juurde

Oma ärksa meele, heade mõtete ja heatahtliku olekuga on ta väga hinnatud kaaslane. Et neid põhjalikult õpetada, mängisime mängu Viimane asi. Programmide koordinaatorite Eneken Juurmanni ja Triin Noorkõivu sõnul valiti külastuseks sihikindla juhtimisega koolid, kus on kiiresti ja edukalt viidud ellu muutusi ning õpilaste õpitulemused on väga head.

Ja kuidas poisid opivad oma liikme suurust

Kaja on kohusetundlik, heatahtlik ja empaatiline inimene. Aktiivse naiskodukaitsjana kaasab ta teisi naiskodukaitsjaid noorkotkaste väljaõppe läbi viimisesse. Kuna paljud tema rühma noored ei ela alevis ja iganädalaselt kokku tulla on keeruline, leiab ta lahendusi, kuidas noortele maksimaalselt vajalikud teadmised ja oskused edasi anda.

Romet Metssalu on noorkotkas Romet on valitud oma rühma salgapealikuks, olles tubli infovahendaja rühmapealiku ja liikmete vahel. Oma hoolsuse, abivalmiduse ja sõbralikkusega usaldatakse talle tihti nooremate liikmete juhendamine ning nendele tegevuste välja mõtlemine.

Ta on suurepärane organisatsiooni tutvustaja ning igati julge oma sõnas, mõttes ja teos. Andrei on noortega töötades julgustav, innustav, toetav ja empaatiline.

Viimane on kahtlemata üheks eduteguriks, mis on teinud temast armastatud noortejuhi nii noorte, teiste noortejuhtide kui ka lastevanemate silmis.

Väljaõpet üles ehitades saab ta tihtipeale ideid just noorte fantaasiamaailmast ja kogemustest. See on süvendanud noortes kindlust, et neil on võimalus ja oskust ise otsustada.

Ja kuidas poisid opivad oma liikme suurust

Rando Nõmm on noorkotkas Rando on hakkamist täis merenoorkotkas. Organisatsioonist saadud suurimad väärtused on tema jaoks head sõbrad, kogemused iseseisvaks eluks ja teadmised looduses hakkama saamiseks. Kaaslased iseloomustavad teda sõnadega: abivalmis, heatahtlik, töökas ja kõigiga arvestav. Antonina — imetlusväärne ja seiklushimuline noortejuht.

Tal on meeletult suur roll oma rühma poiste eludes. Ta näeb noores potentsiaali, annab neile võimaluse tegutseda ning järjekordne loov ja iseseisva mõtlemisega noorkotkas on sirgunud! Tema rühmast on välja kasvanud kindlameelsed noormehed ning jätkuvalt leiavad vahvad ja särasilmsed poisid Antonina juurde oma tee.

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava

Mihkel Eek on noorkotkas Mihklist sai noorkotkas tänu oma emale ja kahele vennale. Ta hindab organisatsioonist saadud kogemusi ning teadmisi riigikaitsest ja selle valdkonna võimalustest. Kogenud noorkotkana on ta suureks abiks oma rühmapealikule ürituste korraldamisel ja läbiviimisel.

Mariat tuntakse kui sihikindlat ja edukat noortejuhti.

Ja kuidas poisid opivad oma liikme suurust

Maria eestvedamisel teevad tema rühmad tihedat koostööd Kaitseliidu ja Naiskodukaitsega, et tekitada noortes huvi nendes organisatsioonides jätkamiseks. Maria käe all kasvavad noored on ühtehoidvad, lojaalsed ja edukad, kellele on loodud võimalused parima väljaõppe saamiseks. Sten-Ragnar Kaselaid on noorkotkas Sten-Ragnar on rühmakaaslastele suureks eeskujuks oma hea huumorisoone ja laia teadmistepagasiga. Juba praegu tegeleb ta innukalt endale järelkasvu koolitamisega.

Steni rühm usub, et oma nakatava entusiasmi ja lahke meele tõttu on ta ideaalne tuletooja.

Mairo teekond Noorte Kotkaste organisatsioonis algas juba Mairot tuntakse kui uljast eestvedajat ja uuenduste sisseviijat, kes on samal ajal pühendunud traditsioonide hoidja. Ta on hea kaaslane, edukas probleemide ennetaja ja pelga raskes olukorras käsi külge panna.

Ja kuidas poisid opivad oma liikme suurust

Reigo Joorits on noorkotkas Reigo on silmapaistev noorkotkas, kes täidab rühmapealiku abi kohuseid ja on usin koonduste läbiviija. Rühmakaaslased hindavad Reigot juhina ja eestvedajana väga kõrgelt.

  • Programmide koordinaatorite Eneken Juurmanni ja Triin Noorkõivu sõnul valiti külastuseks sihikindla juhtimisega koolid, kus on kiiresti ja edukalt viidud ellu muutusi ning õpilaste õpitulemused on väga head.
  • Logistikapataljon – Kaitsevägi
  • Riikliku õppekava lähtealus 1 Riikliku õppekava koostamisel ja arendamisel lähtutakse õigusaktidest, hariduspoliitilistest dokumentidest, teadusuuringutest, Eesti ja rahvusvahelistest koolikogemustest, rahvusvaheliste organisatsioonide hariduspoliitilistest dokumentidest ning soovitustest.

Kui kaaslased kisuvad tegevuses eri suundadesse, siis on Reigo see, kes nad ühisele teele suunab. Noorte naiste töö Küsimused on üks viis mõtisklemist innustada. Soovi korral kirjutage tahvlile mõned küsimused, millele õde Oscarsoni sõnum vastuse annab, nagu Kuidas võime kaasata noori naisi Issanda töösse?.

Paluge liikmetel uurida tema sõnumit, et leida vastuseid nendele küsimustele ja õpitut arutada.

Millised õnnistused tulevad, kui noori naisi teenimisse kaasata? Ehk võivad klassiliikmed jagada kogemusi, mis neil on olnud koos noorte naistega teenides. Meie arutelu põhjal, mille tegemiseks me inspiratsiooni tunneme? Dale G. Pereajaloo- ja templitöö: pitseerimine ja tervendamine Vanem Renlund rääkis Hesekieli nägemusest templist, millest voolas välja vesi vt Hesekiel —9.

Ehk võiks kvoorumi või Abiühingu liige joonistada tahvlile pildi sellest nägemusest. Kuidas on templi- ja pereajalootöö õnnistused nagu vesi Hesekieli nägemuses?

Õppimisvõimalused kutsealustele Toetuse väejuhatuse logistikapataljon pakub erialaseid koolitusi, mis tulevad kasuks tulevastele reservväelastele, kes tegutsevad logistika- transpordi- tehnika- ja toitlustusvaldkonnas. Pärast sõduri baaskursust logistikapataljonis algavate erialade valik sõltub, kas kutsealune tuleb kaitseväeteenistusse suvise eelkutsumisega või sügisese põhikutsumisega ning sellest, millised kursused tulenevalt Kaitseväe vajadustest konkreetsel aastal avatakse. Kui kutsealune alustab oma kaitseväeteenistust suvise eelkutsumisega, võib tal olla võimalik õppida autojuhi C- või E-kategooria, ohtlike ainete transportimine ja puksiirijuhtiminesidespetsialisti, parameediku või jaoülema kursustel. Õppimine nendel kursustel tähendab kokku kuulist kaitseväeteenistust.

Võite paluda klassiliikmetel jagada templi- ja pereajalootöö õnnistusi, mida nad on kogenud. Mida me võime teha, et pereajaloo- ja templitöö oleks regulaarsem osa meie elust?

Todd Christofferson. Mida me võime teha kindlustamaks, et me need eesmärgid saavutame? Abiühingus võite paluda kellelgi teha kokkuvõte Melkisedeki preesterluse kvoorumites toimunud muudatustest, mida vanem Christofferson kirjeldab. Õed võiksid seejärel leida nendes muudatustes toodud põhimõtted, mis seostuvad Abiühingu tööga.

Liikmed võivad samuti arutada nii vanemate kvoorumis kui Abiühingus, mida nad õppisid vend Goatesi loost ja kuidas see seostub nende tööga. Ronald A. Kuidas on preesterluse kvoorumid ja Abiühingud nagu kuninglik sõjavägi? Milliseid teisi õnnistusi me oleme saanud — või loodame saada — nende muudatuste rakendamise tulemusena?

Henry B. Inspireeritud teenimine President Eyring räägib kahest teenimise-teemalisest sakramendikoosoleku kõnest, mis talle muljet avaldasid. Soovi korral võite paluda pooltel kvoorumi või Abiühingu liikmetel lugeda 14aastase poisi sõnu ja teisel poolel lugu koduõpetajast. Kui nad loevad, võiksid liikmed mõtiskleda, millist nõu nad annaksid noorele mehele või noorele naisele, kes on äsja kedagi teenima määratud. Dallin H. Preesterluse väed Alustuseks võiksite kirjutada tahvlile president Oaksi sõnumi nelja osa alapealkirjad.

Seejärel paluge igal liikmel lugeda üks osa vaikselt läbi ja seejärel kirjutada tahvlile selle osa kohta kokkuvõttev lause. Seejärel võivad liikmed jagada, mida loetu neid tegema innustab. Kuidas paraneb meie teenimine preesterluse hoidjatena või Abiühingu õdedena, kui me rakendame õpetusi president Oaksi sõnumist? Russell M. Paluge oma kvoorumi või Abiühingu liikmetel leida näiteid, mida ta toob, ja arutada, kuidas need aitavad meil mõista, kuidas preesterlust saab kasutada nende perede ja teiste õnnistamiseks.

Milliseid kogemusi me võime jagada sellest, kuidas meid on preesterluse väega õnnistatud?

Kuidas panna lapsi oma ruume koristama

Reyna I. Aburto, Ühel meelel Õde Aburto sõnum annab teie kvoorumile või Abiühingule võimaluse hinnata, kui ühtsed te olete Issanda tööd tehes. Et aidata liikmetel seda teha, võite näidata pilte monarhliblikast, kuidas Päästja nefilasi külastas vt Evangeeliumi kunstiraamat, 82, 83, 84 ja Kiriku humanitaartööst vt LDS. Liikmed võivad uurida neid sõnumeid ja leida, kuidas õde Aburto kasutas neid näiteid, et õpetada ühtsena töötamise eesmärkidest ja õnnistustest. Et Tema Vaim oleks teiega Et suurendada meie soovi ja võimeid saada Püha Vaimu, jagab president Eyring mitut isiklikku kogemust ja annab täpset juhatust.

Pärast tema kogemuste ülevaatamist, milliseid sarnaseid mälestusi võivad teie kvoorumi või Abiühingu liikmed jagada sellest, kui Püha Vaim nende süda puudutas ja tõde kinnitas? Võtmesõnad, mida Muraste koolis rakendama hakkame, on iga õppija ja õpetaja personaalse arengu jälgimine, alustame ka teemapõhise õppe arutelusid.

Teise ja kolmanda pühapäeva koosolekud

Põltsamaa linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik Kadri Suni: John Turneri sisustatud koolituspäeva sõnumi võib lühidalt kokku võtta soovitusega koolijuhile: teadvusta oma rolli ja võta vastutus õpilaste arendamise eest. Londoni käigust jäi kõlama usk nii õpilaste kui ka õpetajate õppimisvõimesse. Alustavate koolijuhtide arenguprogrammis osalejad koos programmi koordinaatoritega enne sisenemist haridustehnoloogia messile BETT.

Õpilased, nende areng, looming, vajadused ja tunnustamine on väga oluline ning kõigile seinte peal kohe näha.

Logistikapataljon

Lisaks on inimesed tõeliselt pühendunud ning nende töö eesmärgistatud ja süsteemne. Tartu kristliku põhikooli õpetaja Toomas Adson: Edukaks ja õpilaste poolt armastatud kooliks on vaja visiooni, millest lähtuvalt tegutsevad nii juhtkond, õpetajad kui ka õpilased; eestvedamist leadershipmis algab targast ning visast koolijuhist, kes innustab kogu meeskonda visiooni saavutamiseks pingutama; ning ühtselt tegutsevat ja üksteist toetavat meeskonda, kes on valmis õppima ja arenema.

Haapsalu aselinnapea hariduse ja kultuuri valdkonnas Liina Põld: Nägin igal tasandil vastutuse võtmist, siirast soovi lapsi õpetada, toetada ja arendada. Nägin lahenduste otsimisele ja koostööle orienteeritud õpetamist, pidevat õpetaja arengule suunatud juhtimist. Nägin, et õpetajad ja koolijuhid päriselt hoolivad.

Kärdla ühisgümnaasiumi õpetaja ja inimeseõpetuse ühingu juhatuse esinaine Margit Kagadze: Õpetajad said regulaarselt kord nädalas kokku, et üksteist jõustada, koolitada jms. Eesti koolis tundub olevat õpetaja nii hõivatud ja aines ülekoormatud, et ei ole aega oma pedagoogilist meisterlikkust arendada. Võtmetegur on siin koolijuhi soositud keskkond ja sobiv töökorraldus koolis, mis võimaldaks õpetajatel koolipäevade ajal kokku tulla ja oma tegevust eesmärgistada — mõtestada.