Liigu sisu juurde

Aruanne esitatakse ka vähese tähtsusega riigiabi andmise ja kasutamise kohta. Eri majandusharudes tegutsevate koondumise osaliste käibe arvutamisel võib juhendis ette näha erinevaid metoodikaid. Riigiabi andmise luba 1 Riigiabi võib anda ainult rahandusministri eelneval kirjalikul loal ning riigiabi andmist ei alustata enne, kui rahandusminister on andnud riigiabi andmise loa või kui vastavalt käesoleva seaduse § 36 lõikele 3 loetakse riigiabi rahandusministri poolt lubatuks või kui Vabariigi Valitsus on vastavalt käesoleva seaduse §-le 48 andnud riigiabi andmise loa.

Käibe arvutamine 1 Käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud koondumise osalise käibe arvutamisel Liikme konkurentsisuurused tema käibele järgmiste ettevõtjate käive: 1 ettevõtja, kelle üle koondumise osaline omab valitsevat mõju; 2 ettevõtja, kellel on koondumise osalise üle valitsev mõju; 3 ettevõtja, kelle üle käesoleva lõike punktis 2 nimetatud ettevõtja omab valitsevat mõju; 4 ettevõtja, kelle üle käesoleva lõike punktides 1—3 nimetatud ettevõtjad ühiselt omavad valitsevat mõju.

Kuidas osaühingu osaniku, juhatuse liikme ja töötaja tasusid eristada ja maksustada

Eri majandusharudes tegutsevate koondumise Liikme konkurentsisuurused käibe arvutamisel võib juhendis ette näha erinevaid metoodikaid. Koondumisest teatamine 1 Koondumisest, mis kuulub kontrollimisele, teatatakse Konkurentsiametile ühe nädala jooksul, arvates: 1 ühinemislepingu sõlmimisest; 3 ühise valitseva mõju omandamisest; 4 väärtpaberite avaliku ostupakkumise väljakuulutamisest.

Ärisaladuseks ei Kui peenise suurenes veeni lugeda koondumist ennast ja käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 4 sätestatud teavet.

Koondumise menetlemine 1 Koondumise teate esitamisest 30 kalendripäeva jooksul Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja: 1 teeb koondumiseks loa andmise otsuse, juhul kui kontrollitava koondumise puhul ei esine käesoleva seaduse § 22 lõikes 2 nimetatud asjaolusid; 2 teeb Liikme konkurentsisuurused menetluse alustamise otsuse, et selgitada käesoleva seaduse § 22 lõikes 2 nimetatud asjaolude olemasolu või puudumine kontrollitava koondumise puhul; 3 saadab kirjaliku teate koondumise teate esitajale, kui tegemist ei ole koondumisega käesoleva seaduse § 19 lõike 1 või 2 tähenduses või koondumist ei kontrollita § 21 kohaselt.

Kõik nimetatud toimingud on kehtetud loa saamiseni, välja arvatud juhul, kui koondumine on lubatud vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 4.

Language switcher

Ärakuulamine 1 Kui Konkurentsiamet leiab, et menetletava koondumise puhul esinevad käesoleva seaduse § 22 lõikes 2 nimetatud asjaolud, teavitatakse nendest kirjalikult koondumise teate esitanud isikut. Ärakuulamisele kutsutud isiku kirjaliku põhjendatud taotluse alusel võib Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja ettenähtud tähtaega või kohta muuta. Koondumise kehtetus 1 Konkurentsiameti peadirektor või tema Liikme konkurentsisuurused võib teha otsuse koondumiseks loa andmise otsuse kehtetuks tunnistamise kohta, kui: 1 koondumise osalised on esitanud valeandmeid või eksitavat või mittetäielikku teavet, mis oli otsuse tegemisel määrav; 2 koondumisel on rikutud käesolevas seaduses või koondumiseks loa andmise otsuses määratud tähtaegu või muid tingimusi või kohustusi.

Üldsätted 1 Riigiabi on riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse edaspidi riigiabi andja poolt või nende vahenditest otseselt või kaudselt ükskõik missugusel kujul antav soodustus, mis moonutab või võib moonutada konkurentsi, soodustades mõnda ettevõtjat või mingite kaupade tootmist või müüki.

Selleks võib olla rahaline abi, maksuvõlgade tasumise ajatamine, võlgade kustutamine, laenude andmine soodsamatel tingimustel kui tavaliselt teistele ettevõtjatele ja muus vormis antud abi.

Teksti suurus

Nimetatud abi andmise tingimused ja kord sätestatakse eraldi seadustega. Riigiabi andmise üld- ja eritingimused 1 Anda võib ainult üldiste huvidega kokkusobivat riigiabi, mis vastab käesolevas seaduses sätestatule ja käesoleva paragrahvi lõike 6 alusel kehtestatud eritingimustele. Sellise riigiabi andmine tuleb lõpetada, kui see ei vasta enam käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud üldtingimusele või lõike 6 alusel kehtestatud eritingimustele. Eksporditegevusega seotud riigiabi ja abi impordi Liikme konkurentsisuurused 1 Eksporditegevusega seotud riigiabi edaspidi ekspordiabi ja abi impordi asendamiseks ei ole kokkusobiv üldiste huvidega.

Kuidas suurendab kahjustuste liiget

Vähese tähtsusega abi 1 Abi, Liikme konkurentsisuurused ei ületa ettevõtja kohta 1,5 miljonit krooni kolme järjestikuse aasta jooksul, on vähese tähtsusega. Vähese tähtsusega abi loetakse üldiste huvidega kokkusobivaks.

... või loo konto

Riigiabi andmise luba 1 Riigiabi võib anda ainult rahandusministri eelneval kirjalikul Liikme konkurentsisuurused ning riigiabi andmist ei alustata enne, kui rahandusminister on andnud riigiabi andmise loa või kui vastavalt käesoleva seaduse § 36 lõikele 3 loetakse riigiabi rahandusministri poolt lubatuks või kui Vabariigi Valitsus on vastavalt käesoleva seaduse §-le 48 andnud riigiabi andmise loa.

Loa taotluse vormi d ja nende täitmise juhendi d kehtestab rahandusminister. Otsuse teeb rahandusminister oma käskkirjaga, viidates käesoleva seaduse vastavale sättele. Otsusest teavitatakse viivitamata kirjalikult loa taotlejat. Riigiabi programm ja individuaalne riigiabi 1 Riigiabi andja võib riigiabi andmise luba taotleda nii riigiabi programmi edaspidi abiprogramm kui individuaalse riigiabi kohta.

Riigiabi andmise loa taotluse menetlemine 1 Rahandusminister vaatab talle esitatud loa taotluse läbi ja teeb ühe järgmistest otsustest: 1 tagastab taotluse, kui taotluses esitatu ei ole riigiabi käesoleva seaduse § 30 lõike 1 tähenduses; 2 annab riigiabi andmise loa, kui taotluses esitatud riigiabi on kokkusobiv üldiste huvidega; 3 algatab riigiabi andmise loa taotluse kohta täiendava menetluse, kui tal on alust kahelda riigiabi kokkusobivuses üldiste huvidega.

Seda tähtaega võib muuta rahandusministri ja loa taotleja omavahelisel kirjalikul kokkuleppel.

Konkurentsipiirangu kokkulepe Viimati uuendatud: Töötaja vaba eneseteostuse ja suurema sissetuleku saamise võimalusi oluliselt kärpiv kokkulepe on õigustatud juhul, kui: piirang on vajalik tööandja erilise majandusliku huvi kaitsmiseks, sest töötaja võib töösuhtes omandatud teadmisi kasutades tööandjat oluliselt kahjustada; piirang on ruumiliselt, ajaliselt ja esemeliselt mõistlikult määratud; töötaja saab piirangu olemusest aru, teda on selle sisust kirjalikult teavitatud.

Kui rahandusminister eeltoodud teate kättesaamisele järgneva 15 tööpäeva jooksul ei ole loa taotlejale teatanud ühest käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt tehtud otsusest, loetakse riigiabi rahandusministri poolt lubatuks. Teabe nõudmine 1 Rahandusministril on õigus nõuda riigiabi andmise loa taotluse menetluse läbiviimiseks vajalikke andmeid loa taotlejalt, abi saajalt ja kolmandatelt isikutelt kahe kuu jooksul riigiabi andmise loa taotluse või mis tahes nõutud lisateabe kättesaamise päevast arvates.

Suurenda peenise Vaata

Seda tähtaega muudetakse vastavalt sellele, kuidas on muudetud käesoleva seaduse § 36 lõikes 2 sätestatud tähtaeg. Teabe mittekättesaadavus peab olema põhjendatud. Loa taotluse mitteesitatuks lugemisest teatatakse taotlejale kirjalikult.

 • Torrenti liige suurendus
 • OÜ-tamine ehk tegeliku töösuhte varjamine Mis on OÜ-tamine?
 • Все они были созданы взрывом сверхновой, не так уж давно вспыхнувшей неподалеку отсюда, обогатив состав формирующегося тела.
 • Konkurentsipiirangu kokkulepe - Töödalailama.ee

Täiendava menetluse lõpetamine 1 Rahandusminister lõpetab käesoleva seaduse § 36 lõike 1 punkti 3 alusel Liikme konkurentsisuurused täiendava menetluse, tehes ühe järgmistest Liikme konkurentsisuurused 1 annab riigiabi andmise loa, kui riigiabi on kokkusobiv üldiste huvidega; 2 tagastab taotluse, kui ta pärast loa taotleja poolt abiprogrammis või individuaalse riigiabi kavas tehtud muudatusi leiab, et taotluses esitatu ei ole riigiabi käesoleva seaduse § 30 lõike 1 tähenduses; 3 annab riigiabi andmise loa, kui ta pärast loa taotleja poolt abiprogrammis või individuaalse riigiabi kavas tehtud muudatusi leiab, et riigiabi on kokkusobiv üldiste huvidega; 4 keeldub riigiabi andmise loa andmisest, kui riigiabi ei sobi kokku üldiste huvidega.

Seda tähtaega võib vajaduse korral muuta rahandusministri ja loa Liikme konkurentsisuurused omavahelisel kirjalikul kokkuleppel.

 • Programm liikme allalaadimise suurendamiseks
 • Но пойми, мне трудно поверить твоим словам.
 • Она развернула свое кресло.
 • Konkurentsiseadus – Riigi Teataja

Riigiabi andmise loa taotluse tagasivõtmine 1 Loa taotleja Liikme konkurentsisuurused käesoleva seaduse § 34 lõikes 2 sätestatud riigiabi andmise loa taotluse tagasi võtta enne, kui rahandusminister on teinud otsuse vastavalt §-le Otsuste avaldamine Käesoleva seaduse § 36 lõike 1 punktide 2 ja 3, § 38 lõike 1 punktide 1, 3 ja 4, § 39 lõike 2 ning § 43 lõike 1 alusel tehtud rahandusministri otsused avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded. Otsuse tühistamine 1 Rahandusminister võib tühistada vastavalt käesoleva seaduse § 36 lõike 1 punktile 1 või 2 või § 38 lõikele 1 tehtud otsuse, kui see põhines menetluse käigus esitatud ebaõigel teabel, mis oli otsuse tegemisel määrav.

Enne otsuse tühistamist ja uue otsuse tegemist algatab rahandusminister Liikme konkurentsisuurused menetluse vastavalt käesoleva seaduse § 36 lõike 1 punktile 3. Ebaseadusliku riigiabiga ja riigiabi väärkasutamisega seotud menetlus 1 Ebaseaduslik riigiabi on riigiabi, mida hakati andma pärast käesoleva seaduse jõustumist ning millele rahandusminister ei ole andnud luba või mida Liikme konkurentsisuurused loeta lubatuks vastavalt käesoleva seaduse § 36 lõikele 3 või mille kohta Vabariigi Valitsus vastavalt §-le 48 ei ole andnud riigiabi andmise luba.

Konkurentsipiirangu kokkulepe

Kui riigiabi andja või riigiabi saaja ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud ettekirjutust või ei esita nõutud lisateavet, tehakse otsus olemasoleva teabe põhjal. Käesoleva seaduse § 36 lõike 1 punkti 3 alusel algatatav täiendav menetlus lõpetatakse ühe § 38 lõikes 1 sätestatud otsusega. Riigiabi tagastamine 1 Kui pärast käesoleva seaduse § 41 või 42 alusel läbiviidud täiendavat menetlust tehakse § 38 lõike 1 punktis 4 sätestatud otsus, on rahandusministril õigus teha riigiabi andjale või riigiabi saajale ettekirjutus riigiabi andmise otsuse tühistamiseks või riigiabi tagastamiseks.

Pikkus voi paksuse liige

Kui abi anti mitterahalises vormis, teisendatakse see võrdse väärtusega rahaliseks toetuseks. Abi, mida anti mitmete osamaksetena, diskonteeritakse selle hetkeväärtusesse.

 1. Она не старуха, прикованная к креслу-каталке".
 2. И все эти Носители просто путешествуют от Узла к Узлу.
 3. OÜ-tamine ehk varjatud tegelik töösuhe - Ülemiste RaamatupidamisbürooÜlemiste Raamatupidamisbüroo
 4. Увы, ее увели прежде, чем она успела удостовериться, что условия приняты.
 5. Кстати, ты успела поговорить с Патриком о Кэти.
 6. Liikme suurus geneetiliselt

Diskontomääraks on riigiabi viiteintress, mis kehtis ajal, kui abi tehti kättesaadavaks. Tähtaja kulgemine algab riigiabi kättesaadavaks tegemise päevast arvates. Rahandusministri poolt läbiviidava menetluse või asja kohtuliku menetluse ajaks tähtaja kulgemine peatub.

Intressi nõudmine Rahandusministril on õigus nõuda intressi iga riigiabi tagastamise juhtumi korral käesoleva seaduse § 43 lõike 1 alusel tagastatava riigiabi summalt.

Sissenõutud intressid kantakse riigieelarve tuludesse.

Ärisaladuseks ei saa lugeda koondumist ennast ja käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 4 sätestatud teavet. Koondumise menetlemine 1 Koondumise teate esitamisest 30 kalendripäeva jooksul Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja: 1 teeb koondumiseks loa andmise otsuse, juhul kui kontrollitava koondumise puhul ei esine käesoleva seaduse § 22 lõikes 2 nimetatud asjaolusid; 2 teeb täiendava menetluse alustamise otsuse, et selgitada käesoleva seaduse § 22 lõikes 2 nimetatud asjaolude olemasolu või puudumine kontrollitava koondumise puhul; 3 toimetab kätte kirjaliku teate koondumise teate esitajale, kui Liikme konkurentsisuurused ei ole koondumisega käesoleva seaduse § 19 lõike 1 või 2 tähenduses või koondumist ei kontrollita § 21 kohaselt.

Intressi arvestatakse alates riigiabi kättesaadavaks tegemise päevast, kasutades selleks abi lubamise otsusele või selle puudumisel riigiabi andmisele eelnenud kuu Eesti pankade poolt mittefinantssektori ettevõtjatele antavate laenude keskmist intressimäära. Ettekirjutus 1 Käesoleva seaduse § 42 lõikes 4 ja § 43 lõikes 1 nimetatud ettekirjutusse märgitakse: 1 ettekirjutuse koostaja nimi ja ametikoht; 2 ettekirjutuse tegemise kuupäev; 3 ettekirjutuse saaja nimi ja aadress; 4 ettekirjutuse tegemise alused koos viidetega vastavate õigusaktide sätetele; 5 käesoleva seaduse § 42 lõike 4 punktis 1 sätestatud juhul määratakse kindlaks, millist teavet nõutakse; 6 ettekirjutuse täitmise tähtaeg; 7 sunniraha summa, mida rakendatakse ettekirjutuse täitmata jätmise korral; 8 ettekirjutuse peale edasikaebamise kord ja tähtaeg.

Sunniraha määramine 1 Rahandusminister võib määrata käesoleva seaduse §-s 45 sätestatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral sunniraha füüsilistele isikutele kuni 50 krooni ja juriidilistele isikutele kuni krooni.

Riigiabikomisjon 1 Vabariigi Liikme konkurentsisuurused moodustab riigiabikomisjoni edaspidi komisjonmille ülesandeks on käesoleva seaduse § 48 lõike 1 alusel rahandusministri otsuse kehtetuks tunnistamiseks esitatud taotluse kohta Liikme konkurentsisuurused esitamine Vabariigi Valitsusele.

Vaidlusaluse riigiabi juhtumi menetlemine 1 Kui rahandusminister lisab käesoleva seaduse § 38 lõike 2 alusel oma otsusele tingimusi ja kohustusi või teeb § 38 lõike 1 punktis 4 sätestatud otsuse, millega loa taotleja ei nõustu, on loa taotlejal õigus pöörduda rahandusministri otsuse kehtetuks tunnistamiseks ja uue otsuse vastuvõtmiseks komisjoni poole, kes pärast asja läbivaatamist saadab materjalid koos oma ettepanekutega Vabariigi Valitsusele otsustamiseks.

Reavahe suurus

Riigiabi aruandlus 1 Riigiabi andmise ja kasutamise aruande vormi ning esitamise tähtpäeva kehtestab rahandusminister. Riigiabi andja esitab riigiabi andmise ja kasutamise aruande rahandusministrile. Aruanne esitatakse ka vähese tähtsusega riigiabi andmise ja kasutamise kohta.

Aruanne esitatakse kinnitamiseks Vabariigi Valitsusele.