Liigu sisu juurde

ELPL on kodanikualgatusel põhinev vabatahtlikke juriidilisi isikuid ühendav organisatsioon, mis lähtub oma tegevuses lasterikka pere vajadustest ja huvidest. Riigikogu koosseisu volituste lõppemisel jäävad Riigikogu liikmetest nõukogu liikmed nõukogusse Riigikogu uue koosseisu liikmete nõukogusse nimetamise otsuse jõustumiseni; 2 neli asjatundjat Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast, kelle volitused kestavad viis aastat.

Rahvusringhäälingu eesmärk Rahvusringhäälingu eesmärk on kaasa aidata Eesti Vabariigi põhiseadusega sätestatud Eesti riigi ülesannete täitmisele.

Kinnitatud üldkoosoleku otsusega ELPL on kodanikualgatusel põhinev vabatahtlikke juriidilisi isikuid ühendav organisatsioon, mis lähtub oma tegevuses lasterikka pere vajadustest ja huvidest. ELPLi põhieesmärgiks on lasterikaste perede väärtustamine ja kaitsmine.

Selleks loob Rahvusringhääling programme, toodab ja vahendab saateid ning korraldab teisi tegevusi, mis ükshaaval või kogumis: 1 toetavad eesti keele ja kultuuri arengut; 2 väärtustavad Eesti riigi ja eesti rahvuse kestmise tagatisi ning osutavad asjaoludele, mis võivad ohustada Eesti riigi ja eesti rahvuse püsimist; 3 aitavad kaasa Eesti ühiskonna sotsiaalse sidususe kasvule; 4 aitavad kaasa Eesti majandusliku heaolu ja konkurentsivõime kasvule; 5 aitavad kaasa demokraatliku riigikorralduse edendamisele; 6 selgitavad looduskeskkonna säästliku kasutamise ja jätkusuutliku arendamise vajadust; 7 väärtustavad perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit; 8 aitavad kaasa Eesti ajaloo ja kultuuri audiovisuaalsele jäädvustamisele; 9 tagavad igaühele vabaks eneseteostuseks vajaliku informatsiooni saamise.

Rahvusringhäälingu ülesanded 1 Käesoleva seaduse §-s 4 sätestatud eesmärkide saavutamiseks täidab Rahvusringhääling järgmisi avalikke ülesandeid: 1 toodab vähemalt kahte teleprogrammi ja nelja ööpäevaringset raadioprogrammi.

Mis suurus on koige suurem Meeste peenise suurused

Programmid peavad olema avalikkusele üldkasutatavate vahenditega kättesaadavad. Teleprogrammide originaalsaated peavad Rahvusringhäälingu võimaluste piires olema maksimaalselt kättesaadavad vaegkuuljatele; 2 teeb elektroonilise side võrkude kaudu mõistlikus mahus kättesaadavaks käesoleva lõike punktis 1 nimetatud programmid ning saadete arhiivi; 3 Rahvusringhäälingu nõukogu loal toodab muid meediateenuseid ja levitab nendega seotud tooteid; 4 salvestab eesti rahvuskultuuri ja Eesti ajaloo seisukohalt olulise sündmuse või teose ja tagab nende salvestiste säilimise; 5 tagab oma audiovisuaalsete arhivaalide kättesaadavuse seaduses sätestatud tingimustel.

Arhiivi kasutamine tulunduslikuks tegevuseks toimub Rahvusringhäälingu nõukogu kehtestatud korras; 6 levitab Eesti kultuuri ja ühiskonda tutvustavaid saateid ja meediateenuseid kogu maailmas; 7 vahendab maailmakultuuri parimaid saavutusi; 8 edastab saateid, mis Rahvusringhäälingu võimaluste piires vastavad kõigi rahvastikurühmade, sealhulgas vähemuste infovajadusele; 9 hoiab ja arendab Rahvusringhäälingu professionaalset loomingulist ning tehnilist taset; 10 tagab adekvaatse informatsiooni operatiivse edastamise elanikkonda või riiklust ohustavates olukordades; 11 kajastab oma uudistesaadetes ja teistes saadetes Eestis toimuvaid sündmusi võimalikult suurel määral.

TOP 5: Best Casio G Shock Watches For Men!

Rahvusringhäälingu programmid 1 Programmid ja meediateenused peavad vastama Rahvusringhäälingu eesmärkidele ja teenima avalikku huvi. Enne uudiste edastamist peab nende aluseks olevat informatsiooni mõistliku hoolega kontrollima. Fakt ja kommentaar peavad olema uudistesaates selgelt eristatud.

Mittetulundusühingute seadus (lühend - MTÜS)

Juhatus Juhatus teeb otsuseid koosolekutel või kirjalikult. Koosoleku kutsub kokku ELPL-i president vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

Kuidas suurendada Sex Dick harjutustega Mida utleb uroloogia liikme suurendamise kohta

Koosoleku kokkukutsumise võivad algatada juhatuse liikmed, kui selle poolt on vähemalt pool juhatuse koosseisust. Koosolekut juhatab ELPL-i president, tema puudumisel valib juhatus enda hulgast koosoleku juhataja.

Tavaline Guy liikme suurus Liliputovi liikme suurus

Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool juhatuse koosseisust. Juhatuse otsused langetatakse üldjuhul konsensusega või selle mittesaavutamisel lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab presidendi hääl. Koosolekud protokollitakse.

Eesti Rahvusringhäälingu seadus (lühend - ERHS)

Klubi liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse 30 kalendri-päeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Ühekordse sisseastumismaksu suuruse ja iga -aastase liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja liikmetele kinnitab juhatus.

Suitsetamise moju liikme suurusele Iga pereliikme sissetuleku summa

Liikmeisust klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Klubi liikmel on õigus avalduse alusel Klubist välja astuda.

Kuidas suurendada seksuaalfirma videoid Liikme aparatuur

Juhatuse liikme tasustamine 1 Kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti, võib juhatuse liikmele maksta tasu. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega. Juhatuse liikmel on tasude või muude hüvede vähendamise nõude esitamise korral õigus temaga sõlmitud leping ühekuulise etteteatamisega erakorraliselt üles öelda.

Juhatuse otsus 1 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema esindatuse nõuet.