Liigu sisu juurde

Seltsi esimees esitab viimase üldkoosoleku otsuse ärakirja koos taotlusega seltsi registrist kustutamise kohta teda registreerinud organile. Seltsi jooksvat tegevust juhib üldkoosolekul valitud juhatus. Loodus- või keskkonnakaitseline tegevus ja koolituse alane tegevus keskkonnateadlikkuse projektide korral. Sel juhul on koosolek otsustusvõimeline olenemata kohal olevate liikmete arvust. Kehtivad lepingud toetuste ja annetuste kohta 1 Kuni

Seaduse reguleerimisala 1 Käesolev seadus sätestab Eesti Vabariigi edaspidi riik aktsionärina, osanikuna, asutajana või liikmena aktsiaseltsides, osaühingutes, sihtasutustes või mittetulundusühingutes edaspidi koos nimetatud eraõiguslikud juriidilised isikud osalemise korra ning riigi osalusega eraõiguslike juriidiliste isikute ja nende tegevuse erisused.

Põhikirju on aegade jooksul olnud mitmeid: aastatest, ja Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi põhikiri Selts asub Väike-Maarja vallas Lääne-Virumaal. Selts on tulu mittetaotlev isikute vabatahtlik ühendus, kes soovib kaasa aidata taluelu edendamisele Väike-Maarja vallas. Selts on eraõiguslik juriidiline isik kellel on üldkoosoleku poolt kinnitatud oma sümboolika.

Kohaldamise erisused 1 Välisriigis registreeritud eraõiguslike juriidiliste isikute asutamisele ja riigi osalemisele nendes kohaldatakse käesolevat seadust, arvestades Euroopa Liidu ja välisriikide õigusaktides ning Eesti Vabariigi poolt välisriikidega sõlmitud lepingutes sätestatut.

Aktsiate ja osa valitseja 1 Riigile kuuluvate aktsiate või osa valitseja on ministeerium või riigitulundusasutus. Kui aktsiate või osa valitseja on riigitulundusasutus, on käesoleva seaduse kohaldamisel ministri õigustes riigitulundusasutuse nõukogu.

Aktsiate ja osa valitseja Liikme suurus ei ole pustitamisel 1 Riigi osalemisel äriühingus aktsionäri või osanikuna määrab Vabariigi Valitsus riigile kuuluvate aktsiate või osa valitseja, arvestades vastava ministeeriumi või riigitulundusasutuse pädevust ja sobivust aktsia või osa valitseja õiguste ja kohustuste parimal teostamisel ning eesmärki vältida huvide konflikti.

Assikvere Haridusselts põhikiri

Kui riigi osalus äriühingus kahaneb vähemusosaluseni, esitab osaluse valitseja Vabariigi Valitsusele korralduse eelnõu osaluse üleandmiseks Rahandusministeeriumile. Nimetatud eelnõu esitatakse ühe kuu jooksul pärast aktsia- või osakapitali suurendamise registreerimist või müügitehingu või muu tehingu toimumist, millega kaasnes riigi osaluse vähenemine.

Riigi esindamine asutaja, aktsionäri ja osanikuna 1 Äriühingu asutamisel ning äriühingu aktsionäride üldkoosolekul või osanike koosolekul esindab riiki osalust valitsev minister. Vabariigi Valitsuse pädevus 1 Vabariigi Valitsus otsustab riigi äriühingu asutamise. Aktsiate ja osa omandamine 1 Aktsiaid või osa omandab riik Vabariigi Valitsuse otsuse alusel äriühingu asutamisel, tegutseva äriühingu aktsia- või osakapitali suurendamisel või aktsiate või osa omandamisel teiselt aktsionärilt või osanikult.

Aktsiate ja osa võõrandamine 1 Äriühingu riigile kuuluvad aktsiad või osa võõrandatakse riigivaraseaduses kehtestatud korras, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Dividend 1 Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, makstava dividendisumma või -määra kinnitab Vabariigi Valitsus rahandusministri ettepanekul. Kui osalust valitseva ministri seisukoht erineb rahandusministri seisukohast, lahendab küsimuse Vabariigi Valitsus.

Toetuste maksmine 1 Riigi äriühing ja äriühing, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, võib teistele isikutele maksta toetusi ning teha annetusi üksnes juhul, kui see aitab kaasa äriühingu tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisele ning äriühingu nõukogu on kinnitanud vastava korra edaspidi toetuste maksmise kord.

Veebilehel tuleb märkida toetuse saaja nimi või nimetus, toetuse summa ja toetamise põhjendus. Asutaja- ja liikmeõiguste teostaja 1 Riigi asutaja- või liikmeõiguste teostaja sihtasutuses või mittetulundusühingus edaspidi asutaja- või liikmeõiguste teostaja võib olla ministeerium, maavalitsus, Riigikantselei või põhiseaduslik institutsioon, milleks on Riigikogu, Vabariigi President, Riigikontroll, õiguskantsler või Riigikohus edaspidi põhiseaduslik institutsioon.

Õiguste teostaja määramine 1 Riigi osalemisel mittetulundusühingus ministeeriumi, maavalitsuse või Riigikantselei kaudu määrab Vabariigi Valitsus mittetulundusühingu liikmeõiguste teostajaks ministeeriumi, maavalitsuse või Riigikantselei. Riigi esindamine asutaja ja liikmena 1 Riigi asutatud sihtasutuse asutajaõiguste teostamisel esindab riiki asutajaõigusi teostav isik.

Kinnitatud MTÜ Hiiukala üldkoosoleku otsusega Mittetulundusühing Hiiukala edaspidi ühing on avalikes huvides tegutsev füüsiliste isikute, juriidiliste isikute ning füüsilisest isikust ettevõtjate vabatahtlik ning sõltumatu ühendus. Ühing on asutatud tähtajatult, kuid ei lõpeta tegevust enne

Riigikogu komisjoni pädevus 1 Üksnes Riigikogu määratud komisjoni edaspidi komisjon vastava volituse alusel Mis suur suurus on liige põhiseaduslik institutsioon või selle juht kui asutajaõigusi teostav isik otsustada seaduses sätestatud korras oma pädevuse piires riigi asutatava või asutatud sihtasutuse: 1 asutamise; 2 ühinemise teiste sihtasutustega või jagunemise; 3 lõpetamise.

Vabariigi Valitsuse pädevus 1 Vabariigi Valitsus otsustab niisuguse riigi sihtasutuse asutamise, mille asutajaõiguste teostamist taotleb ministeerium, maavalitsus või Riigikantselei. Riigi osalusel asutatud sihtasutuse lisaerisused 1 Riigi osalusel asutatud sihtasutus võib olla äriühingu osanik, asutada teisi sihtasutusi, ühineda teise sihtasutusega või jaguneda üksnes kõigi asutajate eelneva otsuse alusel.

Riigi esindajad eraõigusliku juriidilise isiku juhtorganis Riigi esindajaks Suurenda seksuaalset videot juriidilise isiku juhtorganis loetakse käesoleva seaduse tähenduses isikut: 1 kelle on riigi äriühingu nõukogu liikmeks määranud osalust valitsev minister või rahandusminister; 2 kes on määratud käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetamata riigi osalusega äriühingu nõukogu liikmeks osalust valitseva ministri või rahandusministri ettepanekul; 3 kelle määramiseks või valimiseks mittetulundusühingu juhtorgani liikmeks on ettepaneku teinud liikmeõigusi teostav isik; 4 kelle on määranud riigi asutatud sihtasutuse nõukogu liikmeks asutajaõigusi teostav isik või muu riigiasutuse juht.

Nõuded riigi esindajale 1 Riigi esindajad äriühingu ja sihtasutuse nõukogus ning mittetulundusühingu juhtorganis võivad olla riigiametnikud ja teised asjatundjad, kellel on oma ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused. Riigi esindaja määramise ja tagasikutsumise otsustamine 1 Riigi esindajad riigi asutatud sihtasutuse nõukogus määrab ja kutsub tagasi ning ettepaneku mittetulundusühingu liikmete koosolekul juhtorgani liikmeks valimiseks või liikme tagasi kutsumiseks teeb asutaja- või liikmeõigusi teostav isik.

Juhul kui riiki esindab äriühingu nõukogus rohkem kui üks liige, esitab osalust valitsev minister üldkoosolekule pooled riigi esindajate kandidaadid rahandusministri ettepanekul. Riigi esindaja määramise kord 1 Riigi esindaja kandidaat peab enne nõukogu liikmeks määramist või valimist esitama teda nõukogusse määravale või tema nõukogu liikmeks määramise või valimise ettepanekut tegevale isikule kirjaliku kinnituse selle kohta, et ta on tutvunud õigusaktides riigi esindaja kohta sätestatud nõuetega ning et ta vastab nendele nõuetele ja kohustub neid järgima.

Nõukogu tegevusest teavitamine 1 Äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, või riigi asutatud sihtasutuse nõukogu esimees on kohustatud osalust valitsevale ministrile või asutajaõigusi teostavale isikule ja rahandusministrile esitama nõukogu koosoleku: 1 päevakorra vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist; 2 protokolli koos koosoleku Liikme suurus ei ole pustitamisel viivitamata pärast selle kinnitamist, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast nõukogu koosoleku toimumist.

Kui riigi esindajaid on nõukogus rohkem kui üks, määrab osaluse valitseja Liikme suurus ei ole pustitamisel kohustuse täitjaks ühe tema esitatuna nõukogu liikmeks valitud riigi esindaja.

Riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seadus – Riigi Teataja

Nõukogu liikme tasustamine 1 Riigi äriühingu nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra otsustab osalust valitsev minister.

Äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra otsustab äriühingu üldkoosolek. Riigi osalusel asutatud sihtasutuse nõukogu liikmetele määravad tasu asutajad ühiselt.

Nõukogu esimehele võidakse määrata suurem tasu. Nõukogu liikmele võidakse määrata täiendav tasu seoses tema osalemisega käesoleva seaduse §-s 27 nimetatud auditi komitee või muu nõukogu organi tegevuses. Juhatuse liikme tasustamine 1 Äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, ning riigi asutatud sihtasutuse juhatuse liikmele võib juhatuse liikme tasu maksta üksnes temaga sõlmitud juhatuse liikme lepingu alusel.

Tasu määramisel peab nõukogu lähtuma äriühingu või sihtasutuse suurusest, tegevuse mõjust Eesti majandusele ja ühiskonnale tervikuna, samuti võtma arvesse äriühingu või sihtasutuse finantsnäitajaid ning aktsionäri, osaniku või asutaja püstitatud finants- ja tegevuseesmärkide Liikme suurus ei ole pustitamisel ning äriühingu puhul lisaks turupositsiooni tema tegevusvaldkonnas.

Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud, kusjuures arvestama peab äriühingule või sihtasutusele seatud eesmärkide täitmist ning äriühingu puhul loodud lisandväärtust ja turupositsiooni. Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada juhatuse liikmele makstud nelja kuu tasu. Lahkumishüvitist võib maksta juhatuse liikme kuni kolme kuu tasu ulatuses. Sisekontroll ja siseaudit 1 Seadusliku ja otstarbeka tegevuse tagamiseks on riigi asutatud sihtasutus ja äriühing, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, kohustatud tagama sisekontrolli süsteemi toimimise.

Nõukogu sellekohane otsus tuleb eelnevalt kooskõlastada osalust valitseva ministriga või asutajaõigusi teostava isikuga. Auditi komitee 1 Auditi komitee on äriühingu või sihtasutuse nõukogu moodustatud organ, mille ülesanne on nõukogu nõustamine järelevalve teostamisega seotud küsimustes, sealhulgas raamatupidamise korraldamise, välisauditi teostamise, sisekontrollisüsteemi toimimise, finantsriskide juhtimise ja tegevuse seaduslikkuse monitooringu osas, Liikme suurus ei ole pustitamisel eelarve koostamise ja majandusaasta aruande kinnitamise osas.

Põhikiri – Assikvere Haridusselts

Riigi osalusega äriühingu juhtimise erisused 1 Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, põhikirjaga ei või piirata äriseadustiku § lõikes 1 sätestatud nõukogu pädevust. Üldkoosoleku otsus on vajalik ka selle äriühingu tütarettevõtjate poolt teises äriühingus olulise osaluse omandamiseks või võõrandamiseks.

Riigi asutatud sihtasutuse juhtimise erisused Riigi asutatud sihtasutuse: 1 nõukogu liikmete arvu määramisel tuleb lähtuda sihtasutuse eesmärkidest, varade mahust ja majanduslikust olukorrast ning vajadusest tagada nõukogu ülesannete efektiivne täitmine sihtasutuse tegevuse kavandamisel, korraldamisel ja juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamisel; 2 nõukogu liikmed määravad ainult asutajad, kui seaduses pole sätestatud teisiti.

Seltsi nimetus: Assikvere Haridusselts edaspidi selts Seltsi juhatuse asukoht: Jõgeva mk. Pala vald, Assikvere küla, Selts on asutatud

Kuni poolte riigi esindajate puhul võib lähtuda sihtasutuse põhikirjas kindlaksmääratud isikute ettepaneku te st; 3 nõukogu kinnitab sihtasutusele hiljemalt majandusaasta alguseks aastased tegevuseesmärgid; 4 nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas.

Riigivara üleandmine 1 Ministeeriumide, maavalitsuste ja Riigikantselei valitsemisel olevat riigivara võib üle anda Vabariigi Valitsuse otsuse alusel mitterahalise sissemaksena eraõiguslikule juriidilisele isikule järgmistel juhtudel: 1 aktsiaseltsi aktsiakapitali või osaühingu osakapitali äriühingu asutamisel või aktsia- või osakapitali suurendamisel; 2 riigi asutatava sihtasutuse või mittetulundusühingu omandisse; 3 riigi asutatud sihtasutuse omandisse; 4 mittetulundusühingule riigi liikmemaksu tasumisel.

Üleandmise otsustamine 1 Riigivara üleandmise ettepaneku esitab Vabariigi Valitsusele äriühingu aktsiate või osa valitseja, asutaja- või liikmeõiguste teostaja või valitsemise või liikme- või asutajaõiguste teostamise taotleja.

  • Кстати, винтовка может потребоваться, чтобы подать Роберту сигнал выстрелом.
  • Meetodi suurendamine inimese meetodi liige
  • Video tegeliku suurendusega liige
  • MTÜ Hiiukala - Mittetulundusühing Hiiukala põhikiri
  • Olid, mida kasutatakse liikme suurendamiseks

Üleandmise vormistamine 1 Riigivara eraõiguslikule juriidilisele isikule üleandmise lepingule allakirjutamisel esindab riiki ettepaneku teinud riigivara valitsemist korraldav minister, maavanem või riigisekretär. Aruandlus 1 Äriühing, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, ja riigi asutatud sihtasutus esitavad nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates Rahandusministeeriumile ja Riigikontrollile majandusaasta aruande auditeeritud ja kinnitatud koopia.

Rahandusministeeriumi koostatud aruanne avaldatakse ministeeriumi veebilehel. Nõuded käesoleva paragrahvi lõigetes 2—4 nimetatud aruannete sisule ja aruannete esitamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus rahandusministri ettepanekul. Vahearuanne esitatakse ühe kuu jooksul kvartali lõppemisest.

Vahearuannet ei pea esitama, kui sihtasutusele kohaldatakse raamatupidamise seaduse § 36 lõike 1 alusel kehtestatud määrust.

Our Miss Brooks: The Bookie / Stretch Is In Love Again / The Dancer

Koondaruanne 1 Rahandusministeerium esitab üks kord aastas Vabariigi Valitsusele käesoleva seaduse § 35 lõigetes 1—4 nimetatud aruannete põhjal koostatud koondaruande, vajaduse korral koos ettepanekutega riigi huvide paremaks järgimiseks eraõiguslikes juriidilistes isikutes ja seisukohtadega riigi osaluste võõrandamise ning sihtasutuste tegevuse jätkamise otstarbekuse kohta. Teabe vahetamine 1 Riigi osalusega äriühingu osalust valitsev minister ning rahandusminister saadavad teineteisele teadmiseks äriühingu nõukogus riiki esindavate nõukogu liikmete määramise ja tagasikutsumise ning neile tasu määramise käskkirjade või otsuste koopiad.

Teabe avalikustamine 1 Äriühingute, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, ja riigi asutatud sihtasutuste nõukogude ja juhatuste koosseisud ja neile makstud tasu summa ning nõukogu liikmeile määratud tasu suurus avaldatakse osalust valitseva või asutajaõigusi teostava ministeeriumi, maavalitsuse või Riigikantselei osas tema veebilehel ning Rahandusministeeriumi veebilehel koondatult.

Tegevuse vastavusse viimine seadusega Riigi osalusega äriühingud ja riigi asutatud sihtasutused ning osalust valitsevad ministrid ja asutaja- või liikmeõigusi teostavad isikud viivad oma tegevuse ja dokumendid käesoleva seadusega kooskõlla Nõukogude koosseisude avaldamine Osalust valitsevad ministrid ja asutaja- või liikmeõigusi teostavad isikud avalikustavad veebilehel ja edastavad käesoleva seaduse §-s 38 nimetatud informatsiooni Rahandusministeeriumile oma valitsemisala kohta ühe kuu jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates.

Koondatud informatsioon avaldatakse Rahandusministeeriumi veebilehel. Vähemusosaluste valitsemise üleandmine 1 Riigi vähemusosalusega äriühingute aktsiate või osade valitsemine antakse Rahandusministeeriumile üle Kohaldamise Bulli suurus juba määratud nõukogu liikme suhtes Need isikud, kes on riigi esindajad käesoleva seaduse jõustumise ajal, on kohustatud neid nõukogu liikmeks määranud või nende valimiseks üldkoosolekule ettepaneku teinud isikule esitama käesoleva seaduse § 21 lõikes 2 nimetatud andmed ja teabe nelja kuu jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates.

Kehtivad juhatuse liikme lepingud Juhatuse liikme lepingute suhtes, mis on sõlmitud enne käesoleva seaduse jõustumist, ei kohaldata käesoleva seaduse §-s Liikme suurus ei ole pustitamisel sätestatut, välja arvatud juhul, kui muudetakse lepingu tingimusi või Liikme suurus ei ole pustitamisel lepingut.

  1. On liikme suuruse tahendus
  2. Не позавидуешь, Патрик, - Макс обнял за плечи молодого человека, - на твоем месте я бы свихнулся.

Kehtivad lepingud toetuste ja annetuste kohta 1 Kuni Aruandluse esitamise erisused Sihtasutuse asutajaõiguste teostaja esitab käesoleva seaduse § 35 lõikes 3 nimetatud aruande Teabe vahetamise erisused 1 Käesoleva seaduse § 37 lõigetes 2 ja 3 nimetatud protokollid ja otsused, mis on vastu võetud pärast Seaduse kehtetuks tunnistamine Riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise seadus tunnistatakse kehtetuks.

Seaduse jõustumine.