Liigu sisu juurde

Mittetulundusühingu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui esindatud on üle poole ühingu liikmetest. Ühingust väljaastumisel või väljaarvamisel tasutud liikmemaksu ei tagastata.

Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust. Ühingu üldkoosolekul võib otsustada ka muid küsimusi, mida ei ole eelnevalt üldkoosoleku päevakorras teatatud, välja arvatud Ühingu põhikirja muutmine ja Ühingu tegevuse lõpetamine.

Liikme suurus ja kontseptsioon

Ühingu üldkoosolek kutsutakse kokku siis, kui ühingu huvid seda nõuavad, aga mitte vähem kui 1 kord kolme aasta jooksul. Üldkogu kokkukutsujaks on juhatus.

Ron Paul vs Bernanke: Is Gold Money? - July 13, 2011

Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast. Kui Ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama Ühingu juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist.

EEL põhikiri

Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik Ühingu liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul Liikme suurus ja kontseptsioon ainult üks hääl. Ühingu liige võib volitada teist Ühingu liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga. Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud Ühingu liikmetest.

Hakka nimeliseks!

Ühingu igapäevast tegevust juhib ja Ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt kolm kuid mitte rohkem kui viis liiget. Juhatuse pädevusse kuulub: — Ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine; — Ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine; — majandusaasta aruande koostamine ja raamatupidamise Liikme suurus ja kontseptsioon — majandusaasta aruande kinnitamine; — Ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

Üldkoosolek valib juhatuse liikmed Ühingu liikmete hulgast. Valituks osutuvad need kandidaadid, kes saavad teistest enam hääli üldkoosolekul osalevatest või esindatud Ühingu liikmetelt.

Juhatus valitakse kolmeks aastaks.

Säästke liikmemaksu pealt!

Juhatus esindab Ühingut kõigis õigustoimingutes. Ühingu esindamiseks s. Juhatus võib volitada juhatuse liiget esindama Ühingut konkreetses tehingus kui selleks on juhatuse enamuse, kaasa arvatud juhatuse esimehe nõusolek. Juhatuse liikme võib Ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

Liikme suurus ja kontseptsioon

Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu koosolekul osalenud juhatuse liikmete lihthäälteenamusega.

Häälte tasajagunemisel on otsustavaks juhatuse esimehe hääl.

 1. Millised suurused on liikmed
 2. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt kaks korda aastas.
 3. Naita koiki liikmeid ja nende suurust
 4. Pipe suurused Video
 5. Koik selle paksuse kohta
 6. Foto peenise eri kuju ja suurused

Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt Suurenda liikme videokella palgalised töötajad.

 • Rahvusooperi seadus – Riigi Teataja
 • Riigi ja omavalitsuste ühisettevõtted ……….
 • EEL põhikiri | Eesti Eripedagoogide Liit
 • MTÜ põhikiri – MTÜ TUDULINNA KULTUURIKANTS
 • Kella suurendab peenise
 • Lehed: 10 lehed: 20 Soovitatav 60 lehte Valige lehtede arv Paberi tihedus:?
 • Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.
 • EEL põhikiri | Eesti Eripedagoogide Liit

Ühingu majandusaasta on 1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

Liikme suurus ja kontseptsioon

Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

Põhikiri on vastu võetud

Liikme suurus ja kontseptsioon