Liigu sisu juurde

Kapitaliturgude liit on septembris Euroopa Komisjoni esitatud plaan mobiliseerida Euroopa Liidu sisest kapitali vaba liikumist. Bloki suuruselt kolmanda majandusega Prantsusmaa, mis saab ühisest põllumajanduspoliitikast enim tulu, on aga süsteemi kõige häälekam pooldaja. Vaesuse vähendamiseks ja majanduse pikaajalise arengu edendamiseks. Nendes kahes rahvusvahelises organisatsioonis on palju ühiseid jooni.

Liikme suurus majanduskasvuga 188

Võttes arvesse asjaolu, et Vahemere mõõkkala varude praegune bioloogia, struktuur ja dünaamika ei võimalda lühikese aja jooksul saavutada biomassi taset, mis on vajalik maksimaalse jätkusuutliku saagikuse saavutamiseks, isegi kui võetaks äärmuslikke ja kiireloomulisi majandamismeetmeid, nagu püügi täielik lõpetamine, hõlmab ICCATi taastamiskava ajavahemikku — ICCATi soovitus jõustus Kõik muud ICCATi soovituses sätestatud meetmed, kaasa arvatud mõned juba rakendatud meetmed, tuleks lisada käesolevas määruses sätestatud taastamiskavasse.

ICCATi taastamiskava rakendamisel peaksid liit ja liikmesriigid püüdma edendada rannapüüki ning selektiivsete ja väiksema keskkonnamõjuga kalapüügivahendite ja -tehnikate Liikme suurus majanduskasvuga 188 ja kasutamist, et vähendada ohustatud liikide kaaspüüki, mis hõlmab ka traditsioonilises ja väikesemahulises kalapüügis kasutatavaid püügivahendeid ja -tehnikaid, toetades seeläbi rahuldava elatustaseme saavutamist kohalikus majanduses. Järjepidevuse tagamiseks tuleks ICCATi alammõõdu mõistet rakendada liidu õiguses kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõduna.

Liikme suurus majanduskasvuga 188

Sama kehtib Vahemere mõõkkala püügi kohta, mis ületab liikmesriikide iga-aastastes püügikavades kehtestatud kaaspüügi piirnorme. Nimetatud delegeeritud määruse kohaldamisalasse kuuluvad laevad, mida kasutatakse harrastuskalapüügiks.

  1. Kas mulle meeldib liikme suurendada
  2. Сферический модуль разделен на три отдельные концентрические области, каждая из них имеет определенное назначение.
  3. Eesti Pank tegi IMF-i miljoni eurose makse | Majandus | ERR
  4. Она просто взволнована, как и все, - проговорил Ричард, вставая с постели.
  5. Erinevus IMF-i ja Maailmapanga vahel (võrdlusdiagrammiga) - Äri -
  6. Video liikme suurenemisele ja parast seda

Need määrused sisaldavad juba sätteid, mis puudutavad mitut meedet, mis on sätestatud ICCATi soovituses Seepärast ei ole vaja neid sätteid käesolevasse määrusesse lisada. Mõned käitajad, kes tegelevad ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga, väldivad kontrolle, kuritarvitades kõnealuseid kokkuleppeid.

Liikme suurus majanduskasvuga 188

Taastuvate kalavarude kaitsmiseks ja liidu õiguse sidususe tagamiseks on asjakohane võtta käesolevas määruses sätestatud taastamiskava puhul vastu sarnane keeld. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

ICCATi soovituses sätestatud meetmed, mida rakendatakse liidu õiguses käesoleva määrusega, on piiravamad või täpsemad, et võimaldada varudel taastuda.

Liikme suurus majanduskasvuga 188

Artikkel 2.