Liigu sisu juurde

Toidu ekspordi edendamise tegevused 1 Määruse alusel antakse vähese tähtsusega abi toidule ekspordi sihtturul uute ekspordivõimaluste leidmiseks. Nõuete rikkumise ulatus sõltub eelkõige selle mõjust kogu tegevusele. Taotletud toetuse kogusumma on ,90 eurot. Kui taotlete toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks.

Antud toetuse eesmärgiks on põllumajandussektori konkurentsivõime parandamine läbi kõrgema kvaliteedi ning suurema turujõuga toodete turustamise edendamise.

Toetuse täpsemad eesmärgid Sektori konkurentsivõime parandamine läbi toidukvaliteedikavade raames valmistatud toodete turustamise edendamise.

Toidu ekspordivõimaluste edendamine – Riigi Teataja

Tarbijate teadlikkuse suurendamine toidukvaliteedikavade raames toodetud toodetest. Kõrgema ja stabiilsema kvaliteediga toodete turule toomine. Toetust võib taotleda Euroopa Liidu siseturul toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamisega seotud tegevuse elluviimiseks.

Taotletud toetuse kogusumma on ,90 eurot. Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid edaspidi taotlus ning toetatava tegevuse plaan.

Juhul kui taotleja tegutseb seltsingu vormis, esitatakse ka seltsingulepingu ärakiri. Taotlusi võetakse vastu 3. Pärast taotlusvooru tähtaja lõppu esitatud dokumente arvesse ei võeta. Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee.

Valmistoitude tootjad

Kui täidate taotluse paberil ja saadate postiga, tuleb vormikohane avaldus esitada PRIAle samaaegselt ka elektrooniliselt Microsoft Excel-i tarkvaraga töödeldavas vormingus e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee.

Kui taotlete toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise Teismelise liikme mootmed leiate infot siit.

Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist. Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul.

Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata seda ei hakata sisuliselt menetlema.

Põhinavigatsioon

Tingimused Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri Toetuse taotlejad Toetust võib taotleda juriidiline isik või seltsing edaspidi taotlejakes on: Siseriiklikult tunnustatud toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm. Siseriiklike toidukvaliteedikavade eesmärgiks on tõsta esile tooteid, mis erinevad teistest turul pakutavatest sarnastest toodetest näiteks oma kõrgema kvaliteedi või tootmisviisi tõttu.

Toidukvaliteedikava tunnustamiseks on vaja moodustada tootjarühm, kuhu kuuluvad tootjad, kes kõik toodavad mingit kindlat toodet ühel ja samal kokkulepitud viisil ehk järgivad nende endi poolt koostatud toidukvaliteedikava eeskirja.

Toidu edendamine liige Mees Dick on parim suurus

Nimetatud eeskirja esitab tootjarühm Veterinaar- ja Toiduametile, kes teeb Toidu edendamine liige selle tunnustamise või tunnustamata jätmise kohta. Tunnustamise taotlemise täpsem kord on kehtestatud maaeluministri määrusega. Tooteid saab registreerida kas kaitstud päritolunimetusena, kaitstud geograafilise tähisena või garanteeritud traditsioonilise tootena.

Vastav määrus võimaldab geograafilise tähisena registreerida piiritusjooke. Sarnaselt siseriiklike toidukvaliteedikavadega tuleb ka nende määruste alusel registreeritavate Toidu edendamine liige puhul moodustada kõigepealt tootjarühm ning seejärel koostada tootespetsifikaat ehk eeskiri, mida kõik tootjad peavad tootmisel järgima. Mahepõllumajanduslikult tooteid tootvad põllumajandustootjad ei pea kvaliteedikavas osalemiseks moodustama eraldi tootjate rühma, vaid iga tootjat tunnustatakse eraldi, siis võivad toetust taotleda ka põllumajandustootjate esindusorganisatsioonid, kelle liikmeteks on mahepõllumajandustootjad.

Sellisel juhul esitab organisatsioon taotluse, kus toob välja oma liikmete nimekirjast mahepõllumajandussaaduste tootmisega tegelevad tootjad ehk need isikud, kes on taotletava toetuse eest elluviidavatest tegevustest otsesed kasusaajad.

Kõik teavitamise ja müügi edendamise tegevused, mis toetuse eest tehakse, peavad olema suunatud tarbijatele, et tõsta nende teadlikkust toidukvaliteedikavade raames Ettevalmistused meeste liikme suurendamiseks toodetest. Lisaks peavad kõik tegevused toimuma Euroopa Liidu siseturu piirides. Toetatava tegevuse eesmärgiks peab olema tarbijale suunatud teavitustegevus, millega neid mõjutatakse ostma tooteid, mis on toodetud Euroopa Liidu Millised funktsioonid maaravad peenise suuruse siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavade raames.

Tarbija mõjutamise all mõeldakse siin info edastamist kvaliteedikavade raames toodetud toodete eriliste omaduste või kasutatavate tootmisviisidega seotud eeliste kohta. Toetatav tegevus ei tohi olla suunatud kaubamärkide tutvustamisele ega ergutada tarbijat ostma toodet selle päritolu tõttu.

Aritmeetiline jada

Toote päritolu võib välja tuua tingimusel, et seda ei ole põhisõnumist enam rõhutatud. Messi korraldamise või sellel osalemise korral võib messikataloog sisaldada ettevõtjate nimesid, logosid ja kaubamärke ning muid andmeid nende ettevõtjate kohta.

Taotleja ei või toetatava tegevuse elluviimist alustada varem ja kulude tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval. Toetuse andmise ja kasutamise tingimustega palume kindlasti täpsemalt tutvuda meetme määrusest.

Toidu ekspordivõimaluste edendamine Vastu võetud Määruse reguleerimisala Määrusega kehtestatakse toidule uute ekspordivõimaluste leidmiseks korraldatud tegevuste loetelu, tegevuses osalemiseks esitatavad nõuded ning tegevuses osalemiseks taotluse esitamise ja menetlemise kord. Toidu ekspordi edendamise tegevused 1 Määruse alusel antakse vähese tähtsusega abi toidule ekspordi sihtturul uute ekspordivõimaluste leidmiseks. Toidule uute ekspordivõimaluste leidmiseks viiakse ellu eelkõige järgmisi ekspordi edendamise tegevusi: 1 ekspordi sihtturgu tutvustava seminari korraldamine; 2 ekspordi sihtturul tegutseva ettevõtjaga uute ärikontaktide leidmiseks kohtumise korraldamine; 3 ekspordi sihtturul ekspordipotentsiaaliga toote tutvustamine; 4 ettevõtte külastuse korraldamine. Ekspordi edendamise tegevuste kava 1 Arvestades riigieelarvest eraldatud rahalisi vahendeid, kehtestab maaeluminister käskkirjaga ekspordi edendamise tegevuste kava, milles nähakse ette ekspordi edendamise tegevuse üldine kirjeldus, eesmärk, elluviimise tähtaeg ja koht.

Kohustused Toetuse saaja viib tegevuse ellu ja esitab tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid PRIAle kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul, alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIAle maksetaotluse koos nõutavate dokumentidega. Toetuse saaja on kohustatud: saadud toetusraha sihipäraselt kasutama; esitama PRIAle tegevuse elluviimise perioodil alates taotluse rahuldamise otsusest iga kvartali alguses nimekirja üritustest, mida toetuse raames korraldatakse või millel osaletakse, koos nende toimumise koha ja ajaga.

Nimekiri tuleb esitada vähemalt 10 tööpäeva enne iga kvartali algust; tagama toetuse väljamaksmise aluseks olevate dokumentide nõuetekohasuse ja kulude abikõlblikkuse; võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle; esitama järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud Toidu edendamine liige ja dokumendid määratud tähtaja jooksul; teavitama Toidu edendamine liige PRIAt taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust.

Nimekiri üritustest Toetuse saajal on kohustus esitada taotluse rahuldamise otsuse tegemisest alates kuni projekti elluviimise perioodi lõpuni vähemalt kümme tööpäeva enne iga kvartali algust nimekiri üritustest, mida toetuse raames korraldatatakse või millel osaletakse, koos nende toimumise asukoha ja ajaga määruse § 14 lg 2 p 2.

Valmistoitude tootjad

Nõuet saab täita, kui saata iga kvartali alguses PRIAsse e-kiri info [at] pria [dot] eekus on kirjas üritused, mida toetuse raames korraldatakse või millel osaletakse. Tulevikku suunatud tüüpi nõuded kohustused.

Toidu edendamine liige Kuidas suurendada liikme videooppeid

Muude kohustustega seotud tüüpi nõuded muud kohustused Toidu edendamine liige, mille täitmise eest ei maksta, kuid mida toetuse saaja peab järgima. Nõuete näiteks kohustus, muu mittetäitmise korral hinnatakse ja määratakse nelja kriteeriumi alusel, milline on nõude rikkumise sanktsiooni suurus.

Nendeks kriteeriumiteks on raskusaste, ulatus, kestus ja kordumine. Nõuete rikkumise raskusaste sõltub eelkõige selle tagajärgede olulisusest, võttes arvesse võetud kohustuste eesmärki, mida ei ole täidetud.

Toidu edendamine liige Peenise suurused kodakondsuse jargi

Nõuete rikkumise ulatus sõltub eelkõige selle mõjust kogu tegevusele. Kestus sõltub eelkõige selle mõju ajalisest ulatusest või sellest, kas seda mõju on võimalik mõistlike vahenditega lõpetada. Kordumine sõltub sellest, kas ühe ja sama toetusesaaja puhul on avastatud samalaadseid rikkumisi seoses ühe ja sama meetme või tegevusliigiga seotult eelmise nelja aasta või kogu programmiperioodi — jooksul või seoses analoogse meetmega programmiperioodi — jooksul.

Juhul kui toetuse saaja talle ettenähtud kohustusi ei täida tuleb toetuse andjal otsustada, mis on sellise rikkumise tagajärg. Toodud nõuete loetelu ei ole täielik.

Täpsemalt kehtestatud nõuetega on võimalik tutvuda meetme määrusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta ühes voorus on eurot. Toetuse määramine PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja meetme määruses sätestatud nõuetele.

Kui kõigi Toidu edendamine liige rahastamise summa ületab taotlusvooru eelarvet, hindab PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel taotlusi enne taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist määruse lisas sätestatud hindamiskriteeriumide alusel.

Taotluste hindamiseks ja taotluste paremusjärjestuse koostamise kohta ettepaneku tegemiseks moodustab PRIA peadirektor hindamiskomisjoni. Hindamiskomisjon koostab taotluste paremusjärjestuse, milles loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus. Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.

Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 18 lõike 1 ja kalandusturu korraldamise seaduse § 44 lõike 1 alusel. Määruse reguleerimisala Määrusega kehtestatakse toidule uute ekspordivõimaluste leidmiseks korraldatud tegevuste loetelu, tegevuses osalemiseks esitatavad nõuded ning tegevuses osalemiseks taotluse esitamise ja menetlemise kord. Toidu ekspordi edendamise tegevused 1 Määruse alusel antakse vähese tähtsusega abi toidule ekspordi sihtturul uute ekspordivõimaluste leidmiseks. Toidule uute ekspordivõimaluste leidmiseks viiakse ellu eelkõige järgmisi ekspordi edendamise tegevusi: 1 ekspordi sihtturgu tutvustava seminari korraldamine; 2 ekspordi sihtturul tegutseva ettevõtjaga uute ärikontaktide leidmiseks kohtumise korraldamine; 3 ekspordi sihtturul ekspordiks pakutava toote tutvustamine; 4 ettevõtte külastuse korraldamine. Ekspordi edendamise tegevuste kava 1 Arvestades riigieelarvest eraldatud rahalisi vahendeid, kehtestab maaeluminister käskkirjaga ekspordi edendamise tegevuste kava, milles nähakse ette ekspordi edendamise tegevuse üldine kirjeldus, eesmärk, elluviimise tähtaeg ja koht.

PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast ehk 3. Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiad juhiseidkuidas tähistada toetust saanud objekte. PRIA teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Abiks taotlejale.