Eraisiku laenulepingu näidis

Laenumaht näidatakse eurodes ümardatuna täisühikuteni. Kui laenulepingu sõlmimise kuupäeva tuvastamine on keeruline, kuid teada on kuu ja aasta, siis võib laenulepingu sõlmimise ajaks märkida automaatselt ka vastava kuu viimase kuupäeva. NB! Aruandes kajastatakse ka need arvelduskrediidi lepingud, mille osas kliendil puudus kohustus aruandva krediidiasutuse ees.

Laenamine eraisikult -

. Laenu eesmärki „muu” kasutatakse ainult siis, kui laenu ei ole võimalik liigitada ühegi teise eesmärgi liigi alla. Kui laen on võetud mitme inimese peale, siis jagatakse ühiselt võetud laenud laenuvõtjate vahel võrdselt, v.a arvelduskrediit ja krediitkaardilaen, mis näidatakse konto omaniku järgi. Kui ühel laenul on mitu eriliigilist tagatist, näidatakse see tagatis, mis on laenuga seotud riskide hindamise seisukohast krediidiasutuse hinnangul olulisim. Üldjuhul on mõistlik realiseerimisperiood kuni üks aasta. Tagatise turuväärtust on lubatud leida, korrigeerides tagatise laenuandmise hetke turuväärtust kas kinnisvaraturu hinnaindeksite abil või muul konservatiivsel kinnisvara kaudse hindamise meetodil. Kui üks tagatis on tagatiseks mitmele laenule, siis jagatakse tagatise väärtus proportsionaalselt laenude vahel, lähtudes aruandeperioodi lõpu vastavate laenude lepingulistest jääkidest. Intressimäär näidatakse ainult laenu liigi „muu laen“ puhul. Ülejäänud juhtudel märgitakse antud välja väärtuseks XX. Kui laenulepingut ei ole muudetud pärast selle sõlmimist, siis märgitakse antud välja väärtuseks XX. Laenu tagasimakse suurus näidatakse ainult laenu liikide „autoliising“ ja „muu laen“ puhul. Lepingumuudatusena ei käsitata ujuva intressimäära aluseks oleva baasmäära muutust ja muudatusi, milles lepiti kokku juba laenulepingu sõlmimisel. Tagatise kinnistunumber näidatakse ainult laenu liigi „muu laen“ puhul. on igasugune laen ja liising, v.a eelnimetatud. Laenumaht näidatakse ainult laenu liigi „muu laen“ puhul. Laenulepingu sõlmimise aeg on lepingu esmase sõlmimise aeg, st lepingu hilisemaid muudatusi arvesse ei võeta. Teise tagatise kinnistunumber näidatakse ainult laenu liigi „muu laen“ puhul. Jääk näidatakse eurodes ümardatuna täisühikuteni. Kui laenu tagatiseks on seatud mitu I järjekoha hüpoteeki, siis nende väärtused summeeritakse. Tagatise turuväärtus näidatakse ainult laenu liigi „muu laen“ puhul, kui laenu eesmärgiks on „eluaseme soetamine/renoveerimine“ ja tagatiseks on „I järjekoha hüpoteek“. Kui aruandeperioodile langes mõni erakorraline makse, nt juba varem kokkulepitud ühekordne suuremahuline laenu tagasimakse, siis seda ei arvestata laenu tagasimakse suuruse näitamisel. Eraisiku laenulepingu näidis. Kui laenulepingu viimase muutmise kuupäeva tuvastamine on keeruline, kuid teada on kuu ja aasta, siis võib laenulepingu viimase muutmise ajaks märkida automaatselt ka vastava kuu viimase kuupäeva. Nnan laenu. Kui peale laenu väljastamist on laenulepingut muudetud ja tehtud täiendavaid väljamakseid, siis summeeritakse kõik väljamaksed. NB! Identifikaatorite kokkulangemisel aruanderidasid ei summeerita. Vajadusel aitab Ferratum Bank väikelaen – laenulimiit.. Tagatise turuväärtuseks on tagatiseks oleva kinnisasja konservatiivselt hinnatud turuhind, millega on võimalik tagatis mõistliku perioodi jooksul realiseerida. Autoliisingu nõude tüüp võib olla nii kapitalirent, kui ka kapitalirendiga sarnane kasutusrent. Intressimäära tüüp on „fikseeritud”, kui intressimäär lepitakse kokku laenulepingu sõlmimisel ning seda ei saa hiljem muuta.

raisiku laenulepingu tootetingimused -

. Laenu refinantseerimise puhul tuleb laenu eesmärgi määratlemisel lähtuda refinantseeritava laenu eesmärgist. Aruande valdkond Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu valimisse sattunud eraisikute laenukohustused krediidiasutuse ees ja kõik krediidiasutusega sõlmitud arvelduskrediidi ning krediitkaardilaenu lepingud. Tagatise turuväärtus näidatakse eurodes ümardatuna täisühikuteni. Laen on tagatiseta, kui sellel puudub igasugune tagatis. Kui laenu graafikujärgne tagasimakse ei ühti kalendrikuuga, siis teisendatakse makse kalendrikuu peale.

Eraisiku laenulepingu näidis. Laenu tagasimakse suurus näidatakse eurodes ümardatuna täisühikuteni. Tähtaeg näidatakse aastates ümardatuna täisühikuteni. Laenu tähtaeg näidatakse ainult laenu liigi „muu laen“ puhul. Kliendi isikukoodi antud aruandeväljal ei näidata. Laenulepingu muutmine on igasugune kliendi või krediidiasutuse algatatud lepingumuudatus.

Näidis - Laenuleping - Leping ametlik dokument

. Laenu intressimäärana näidatakse intressimäär, mida krediidiasutus tegelikult saab

Kommentit