Hilisem intressi nõue

Teaduse osa seisneb selles, et väga selgelt eksisteerivad konkreetsed reeglid, kuidas näiteks meetodeid rakendada.

Võrdle laene. Seejuures kehtib selline nõue kõikidele tehingutele, mida tehakse seotud isikutega, hoolimata sellest, kas isikul on ka detailse siirdehindade dokumentatsiooni koostamise kohustus. Mitmetes riikides nähakse ette ka meetodite hierarhia. Hilisem intressi nõue. Üks on aga selge: mida hiljem dokumenteeritakse eelnenud perioodide tehinguid, seda raskem on dokumentatsiooni koostada. Siirdehindade regulatsiooni kontekstis on kulude jagamise kokkuleppe puhul peamine analüüsitav küsimus see, kas kokkuleppes osalevad pooled on saanud ühisest tegevusest oma panusele vastavat hüve. Näiteks võrreldava hinna meetodi kasutamisel võrreldakse tehingute hindasid, kulupõhise meetodi kasutamisel kuludele lisatavaid marginaale jne. Samas võimaldab siirdehindade regulatsioon teatud juhtudel arveldada ka vaid kulude põhiselt ilma kasumit teenimata. Näiteks juhul, kui võrreldava hinna meetodi kasutamine on võimalik, ei tohi maksumaksja kasutada seotud isikuga tehtava tehingu hinna määramisel mõnda teist meetodit. Kulude jagamise kokkuleppe eriregulatsiooni mõte on võimaldada seotud isikutel tegutseda ühise eesmärgi nimel selliselt, et omavahel arveldatakse vaid kulude tasemel. Ka on oluline rõhutada, et praktikas võib tekkida probleeme varasemates perioodides kasutatud hindade põhjendamisega ning vajadus neid korrigeerida. Põhimõtteliselt ei ole meetodi muutmine keelatud, kuid seda tehes peaks olema valmis põhjendusteks. Eestis seatakse nt residendist äriühingul detailse dokumentatsiooni koostamise nõue sõltuvusse seotud isikute töötajate arvust, kogukäibest või konsolideeritud bilansimahust. Näiteks võivad sellisteks tehinguteks olla kaupade ostud ja müügid, laenud, kaubamärgi, ruumide jne kasutada andmine, teenused jne. aasta uurimuse kohaselt kasutatakse tehingute hinnastamiseks peamiselt järgmisi meetodeid: Kõikide nimetatud meetodite kasutamine tähendab tehingu ühele või teisele poolele suuremal või vähemal määral kasumi teenimist. Meetodi hilisem muutmine on põhjendatav näiteks siis, kui tehingute tingimused, ärikeskkond, strateegia jne muutub. Kiirlaeun. Nimetatud piirmäärasid vaadatakse seotud isikute peale kokku. aasta dokumentatsioon, kui seda veel tehtud ei ole. See, milline viis valida, sõltub aga konkreetsetest asjaoludest. Eestis seevastu võib vabalt valida, millist meetodit hinnakujunduses kasutada, ning sellist hierarhiat ette nähtud pole. Kui hüve ei vasta poole panusele, tuleb seda korrigeerida. Selleks, et panusele vastava hüve saamine oleks ka kontrollitav, peaks sellise kokkuleppe vormistama kirjalikult.

CURIA - Documents

.

KONTOPLAANI JA AVALIKU SEKTORI ÜKSUSTELE KEHTESTATUD.

. Kui tehing seotud isikuga on tuvastatud, peab see saama ka hinnastatud. Samas on igas tehingus elemente, mille mõju määramine hinnale on omaette kunst. Esimesel juhul dokumenteeritakse seotud isikutega tehtavad tehingud nn edasiulatuvalt ja teisel juhul tagasiulatuvalt. Selline kontroll on administratiivselt ääretult koormav ning eeldab kõikide asjassepuutuvate dokumentide esitamist. Seega tuleb esimese sammuna määrata seotud isikute ring. Ka on nimetatud printsiibid rakendatavad füüsiliste isikute seotuse määratlemisel juriidilise isikuga. Dokumentatsiooni esitamata jätmise karistusest on tõenäoliselt siiski koormavam see, kui maksuhaldur asub dokumentatsiooni puudumise tõttu nimetatud tehinguid ise kontrollima. Turuhind leitakse mõne rahandusministri määruses toodud meetodiga. Oluline on siinkohal märkida, et teatud toiminguid ei käsitleta siirdehindade regulatsiooni kontekstis tehingutena, mille eest tuleb tasu küsida

Kommentit