Kas häireregistris olev isik saab võtta laenu

. Olin po­lii­ti­kast ja ava­li­kust elust pä­ris kau­gel.Aga… mi­nu arust on meil tek­ki­nud de­mok­raa­tia kriis. Vii­ma­ne unis­tus oli Eu­roo­pa Liit. Laenude konsolideerimine refinantseerimine. See, et meil on nii pal­ju pseu­do­kuul­su­si ja tühi­seid uu­di­seid, po­le tin­gi­tud aja­kir­ja­ni­kest, vaid sel­lest, et me po­le te­ge­le­nud rah­vus­li­ku mõtte ot­si­mi­se­ga.

Nõude aegumine-parandus eelmisele -

. Meil on par­la­ment ja era­kon­nad, väl­jast­poolt vaa­da­tes on kõik nii na­gu peab. See on si­se­mi­ne tühjus, mis pa­ni meid ühe kau­pa ra­ha jä­rel jooks­ma. Aga prügi ei tu­le met­sa ise, kee­gi vis­kab sel­le sin­na. Mit­te nii, et kee­gi ütleb üle­valt, et val­da­sid tu­leb lii­ta või ha­ri­dust ümber kor­ral­da­da. Teist­pi­di on non­senss kuu­bis! „Mi­nu Ees­ti” tu­le­mu­sel võiks li­saks ko­ha­li­ke­le „Tee­me ära!”-de­le tek­ki­da ka paar-kolm üle­rii­gi­list al­ga­tust min­gi prob­lee­mi la­hen­da­mi­seks. Lu­gu si­sal­dab ta­va­li­selt oo­tu­si ja unis­tu­si.

Rahvusmuuseum upub umbrohtu - kas lohakus või moodne.

. Meie ees-märk on te­ki­ta­da ko­da­ni­kuühis­kon­da. Õhus on hää­le­tu alis­tu­mi­se tun­ne.Mõtte­tu­se­le. Ja see hak­kab sel­lest pea­le, et keegi ei hoo­li. Kuni 300 laen. Ja öel­da, et tei­sed tee­vad mi­da­gi keh­ve­mi­ni. Ma saan mõis­tu­se­ga aru, et era­kon­da­del on va­ja hää­li. •• Tahate detsembris korraldada rahvahääletuse. Puu­dub ele­men­taar­ne po­lii­ti­li­ne kul­tuur. Ini­me­sed ta­hak­sid ol­la osa edu­kast loost, aga meie prae­gu­ne lu­gu on hall. Siis saaks öel­da, kui pal­ju peab ole­ma tu­lu­maks. Lau­luväl­jak on söö­tis ol­nud. Kui prae­gu ot­sus­tab Ees­ti tu­le­vi­ku üle oma­va­hel sõja­ja­lal olev po­lii­ti­li­ne eliit ning „hää­lel väl­jas­t” on ras­ke mõju­le pää­se­da, siis meie ta­ha­me te­ha ma­si­nat, mil­le kau­du se­da häält kuul­da­va­le tuua. Ees­ti va­jab uut de­mok­raa­tia mu­de­lit, mis töö­taks sel­lel, et ini­me­sed hoo­li­vad üks­tei­sest. Mi­na saan öel­da, et mu süda on pu­has ja ma olen tei­nud, mis saan.Eel­mi­sel aas­tal pa­ni mind te­gut­se­ma see, et la­ga met­sa­des oli üle mõis­tu­se pal­ju. Aga mi­na ei tea prae­gu, mil­li­sed on Ees­ti unis­tu­sed. Ja põhio­sa aju­po­tent­siaa­list lä­heb oma­va­he­li­se­le kak­le­mi­se­le. Näi­teks ehi­ta­taks küla ta­ha staa­dion, kus jalg­pal­li män­gi­da.On täh­tis, et la­hen­du­sed te­kik­sid ko­ha­peal. Kuid se­da lu­gu ei saa te­ha ühe­kau­pa, vaid koos. •• Ja põhjamaine heaolu tundub igav…On­gi. See on lärm, mil­le var­jus ta­jun vaik­set hää­bu­mist.

Kui kee­gi looks Ees­tis uue era­kon­na, siis see ei ai­taks mi­da­gi. Aga sel­le ta­ga ei ole mi­da­gi. Väi­ke­ses ko­gu­kon­nas võik­sid las­te­hoi­du kor­ral­da­da ko­ha­li­kud pen­sionä­rid. Ja nad ei hoo­li sel­lepä­rast, et ühis­kond ter­vi­ku­na on in­di­vi­dua­list­lik, võõran­du­nud ja kalk. Näi­teks muu­ta mak­susüstee­mi. Võiks tek­ki­da sea­du­sand­lik sur­ve olu­lis­te as­ja­de la­hen­da­mi­seks. Näi­teks Tal­linn võiks koos­ne­da sa­jast ko­gu­kon­nast. Kas häireregistris olev isik saab võtta laenu.

Rainer Nõlvak: kodanikest on saanud kliendid -

. Kui rää­ki­da ini­mes­te­ga, kes hoo­li­vad, näi­teks nen­de­ga, kes ku­na­gi IME-t te­gid, siis nad on jõue­tud. Kee­gi käis kel­le­ga­gi kus­kil või kee­gi ar­vas mi­da­gi kel­le­gi tei­se koh­ta, kel­lel ei ol­nud mi­da­gi eri­ti ar­va­ta. Mul­le tun­dub, et sel­le rii­gi süda hak­kab ära ka­du­ma. Sul on ko­he kuus vas­ta­list, kes ütle­vad, et see, mi­da sa teed, on loll. Ma ku­ju­taks et­te ha­ju­salt seo­tud ko­gu­kon­da­de mu­de­lit. Kir­ju­ta­sin öö­si­ti ar­vu­tus­kes­ku­ses prog­ram­me. •• „Minu Eestit” on võrreldud usulise äratusliikumisega…Aga usk laie­mas tä­hen­du­ses on­gi see, mis Ees­tis puu­du on. Mõel­dak­se vaid lühia­ja­lis­te­le eesmär­ki­de­le.Ini­me­sed on aja­loo­li­selt har­ju­nud ela­ma lu­gu­de kau­du. Ala­ti on võima­lik öel­da: ma tä­na ei viit­si. Sel­lest kõigest ku­mab lä­bi loo­tu­se­tu­se, alis­tu­mi­se tun­net, et me ei saa mi­da­gi te­ha. Seejä­rel al­gas ga­lo­pee­riv pai­gal­seis – mit­te ai­nult po­lii­ti­kas, vaid ka eest­las­te vaim­su­ses. Usk Ees­tis­se, usk meis­se, en­das­se

Kommentit