Koos maksehäiretega laen

Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. Soomest laenu. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid.. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b. andmed maksevõime kohta; i. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. Väikelaen ettevõtetele.

Koos maksehäiretega laen. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. Eksklusiivne autoliisingu pakkumine Oktoobris 2019. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. Koos maksehäiretega laen. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. OÜ tähe laenud. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c

Kommentit