Krediidi kogukulu mõiste

Krediidi kogukulu mõiste; kõik kiirlaenufirmad -

. Tagasimaksegraafikuga nõustudes tunnistavad võlgnikud nõude olemasolu, „millele lisanduvad lepingu kehtivusaja jooksul toimiku haldamisega seotud kulud ja viivised“. Ta palub võlgnikel kas maksta võlg kolme päeva jooksul tagasi või täita valmistrükitud vorm selle kohta, et nad nõustuvad järgima tagasimaksegraafikut, ning saata see talle tagasi.

CURIA - Documents

. Kui intressimäärale ei ole seatud ülempiiri, lisatakse sellele teabele hoiatus, milles rõhutatakse, et krediidi kulukuse määras kajastuv krediidi kogukulu tarbijale võib muutuda. Krediidiandja peab tagasimaksed uuesti määrama, arvestades intressimäära ja muude kulude vähendamist, ning need tarbijale teatavaks tegema.

2008. aastal loodud tarbijakrediidi direktiiv on endiselt.

. Krediidi kogukulu mõiste. Teave, mida krediidiandja soovib tarbijale esitada lisaks teabelehel sisalduvale või peab seadusest tulenevalt esitama, esitatakse eraldi dokumendis, mis võidakse lisada Euroopa standardinfo teabelehe juurde. Reklaam ei tohi jätta muljet, et tarbijakrediidi võtmine on riskivaba ja lihtne võimalus finantsprobleemide lahendamiseks, ega kallutada tarbijaid läbimõtlematule laenuvõtmisele. Minuraha.ee. Muid tasusid tarbija krediidiandjale sellisel juhul ei võlgne. Tarbijat teavitatakse sellest, et tal on õigus sellist teavet nõuda. Kui aga kauba tarnija või teenuse osutaja tegutseb krediidivahendajana kõrvaltegevusena, ei ole asjakohane koormata teda juriidilise kohustusega anda lepingueelset teavet vastavalt käesolevale direktiivile. Seetõttu tuleks lepingueelsele teabele esitatavaid nõudeid üldiselt kohaldada ka krediidivahendajate suhtes. Teave esitatakse tarbijale viivitamata pärast tarbijalt eelmises lauses nimetatud teabe saamist ning ühtlasi mõistliku aja jooksul enne seda, kui tarbija sõlmib elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingu või teeb siduva pakkumise. Andmekogudest saadud teavet ei edastata, kui sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega või see on vastuolus avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega. Krediidiandja hoiatab tarbijat, et kui tarbija ei esita krediidivõimelisuse hindamiseks vajalikku teavet või tõendeid ja seetõttu ei saa krediidiandja tarbija krediidivõimelisust hinnata, siis ei saa tarbijaga tarbijakrediidilepingut sõlmida. Krediidi kogukulu mõiste. Tarbija peab esitama krediidiandjale õige ja täieliku teabe, mis on vajalik tema krediidivõimelisuse hindamiseks. Oma tegevuse raames saadab ta krediidiandjate nimel võlgnikele meeldetuletuskirju, milles ta teatab tagasimaksmata võla summa koos kogunenud intressiga ja sissenõudmiskuludega. Näiteks võib krediidi vahendamise lugeda kauba tarnija või teenuse osutaja kõrvaltegevusalaks, kui krediidi vahendamine ei ole tema kaubandus-, äri- või kutsetegevuse põhieesmärk. Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingu korral. Elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingu korral võib tarbija tarbijakrediidilepingust taganeda seitsme päeva jooksul.

PDF Euroopa Keskpanga määrus (EÜ) nr 290/2009, 31. märts 2009.

. Selleks näidatakse tarbijale ka teist krediidi kulukuse määra, mis illustreerib võimalikku riski, mis on seotud intressimäära märkimisväärse tõusuga

Kommentit