Krediidi kogusumma valem

Järgmises veeru definitsiooni näites kasutavad arvutused vormingu koodi. Topeltklõpsake readefinitsioonis lahtrit Vormingu kood ja valige. Konkreetse aruandlusüksuse lisateksti piiramine Klõpsake aruande kujundajas suvandit Readefinitsioonid ja seejärel avage muutmiseks readefinitsioon. Kui lahter Vormingu kood on tühi, tõlgendatakse rida finantsandmete üksikasjade reana. Valige vahekaardi suvandi Muu vorming alt aruande definitsioonis kasutatavad readefinitsiooni suvandid. Selline vorming alistab veeru definitsioonis ja aruande definitsioonis määratud vormingu. Väärtuste lahutamiseks peate need väärtused sulgudesse panema. Samamoodi on iga veeru E summa veeru D summa netomüügi protsendina. Andmetele viitamiseks arvutustes ja kogusummades saate määrata rea koodi. Rea konteerimiskoodi piirang alistab selle rea veeru definitsiooni konteerimiskoodi piirangud. Valuuta vorming Arvuvorming Protsendivorming Kohandatud vorming Lahtri vormingu alistamine Avage aruande kujundajas muudetav readefinitsioon. – sordib aruande tõusvas järjestuses määratud veeru väärtuste absoluutväärtuse põhjal. Krediidi kogusumma valem. Veeru pealkiri muutub veeru konfiguratsioonist olenevalt, nagu on näidatud järgmises tabelis. Kahe täielikult kvalifitseeritud konto liitmine. Vormingu alistamise lahtri määramine Lahter Vormingu alistamine määrab aruande printimisel rea puhul kasutatava vormingu. Kõige sagedamini kasutatav tehtemärk on jagamine suvandiga , kus tulemus kuvatakse protsendina. Veerudefinitsioonis tähistab veeru tüüp veergu, mis määrab real valemi. Tavaliselt kasutatakse vormingu koodi protsendi loomiseks kontode puhul, mida võrreldakse kogusumma reaga. Näiteks võib märkuserida selgitada teie vormistamismeetodeid. Järgmises tabelis kuvatakse saadaolevad konto muutujad. Kirjelduse lisamine Kirjelduse lahter kirjeldab aruanderea finantsandmeid, nagu Tulu või Netotulu. Rea koodi määramine readefinitsioonis Readefinitsioonides määratlevad lahtri numbrid või sildid readefinitsiooni igat rida. Ülemine joon on jäme ja alumine peen. Valige dialoogiboksis Vormingu alistamine aruande selle rea puhul kasutatavad vormingusuvandid. Topeltklõpsake reas, milles soovite veeru definitsiooni alistada, lahtrit Rea muutuja. Baasrea määratlemine arvutuste puhul, kui kasutate vormingu koodi. Readefinitsioonis määratleb vormingu kood baasrea veergude puhul, mis arvutavad aruande iga rea puhul protsendi või korrutavad baasreaga. Praeguse perioodi saldo kuni tänase kuupäevani. Kastis rida Joonistab kasti ümber aruande ridade, mis algavad reaga ja lõppevad reaga.. Lihtsad viisid, kuidas alustada investeerimist täieliku algajana. Baasrea muutmine Määrab veeru arvutuste puhul baasrea määrava rea. LFT RGT CEN Vasakul, keskel, paremal Joondab aruande lehel rea kirjelduse teksti olenemata teksti paigutusest veeru definitsioonis. Dimensioonikogumi kopeerimine Avage aruande kujundajas muudetav rea, veeru või puu definitsioon. Samuti saate piirata konkreetse aruandlusüksuse lisateksti. Leidke rida, kuhu tuleks lisatekst luua ja seejärel topeltklõpsake lahtrit veerus Seotud valemid/read/üksused. Readefinitsioonis juba olemasoleva rea teabe määratlemiseks lisage teave lahtrisse Link finantsdimensioonidele. Alustab aruandes uut lehte. Laiendage või ahendage väljal Piirangu aruandlusüksuse valimine aruandluspuud ja seejärel valige aruandlusüksus. Saadaolevad suvandid olenevad valitud vormingu kategooriast. Valitud seose tüüp Lingi veeru kirjeldus muutub järgmiseks Finantsdimensioonid Link finantsdimensioonidele Aruande tööleht Finantsaruandluse aruanne Dimensiooni või vahemiku määramine Avage aruandekoosturis muudetav readefinitsioon. Kiirlaen 18 tuvastus ID. Kui aruandekoostur neid kontosid teisendab, eemaldatakse kõikidelt kontodelt deebeti/kreediti näitaja ja seega muutub summeerimine lihtsamaks. Üksik või vahemik Sisestage väljale konto nimi või klõpsake nuppu konto sirvimiseks. Üldjuhul sisestate sarnase vormingu, mis eristab positiivset ja negatiivset väärtust. Saadaval on järgmised sortimiskoodid: – sordib aruande tõusvas järjestuses määratud veeru väärtuste põhjal. Dialoogiboksi Dimensioonid väljade kirjelduste saamiseks vt jaotist Dimensiooni dialoogiboksi kirjeldus. Väli täidetakse valemiga lahtrist Link finantsdimensioonidele readefinitsioonis määratud dimensiooniväärtuse puhul. Saate selle teabe määrata dialoogiboksis Vormingu alistamine. Aruandekoostur tühistab märgi kõigil selle rea krediidi bilansikontodel. Peate määrama alguse vormingu koodi ja lõpu vormingu koodi. Rea koodi nõuded Rea kood on nõutav kõikide ridade puhul. Kiirlaen tuvasta id. Järgige dialoogiboksi Dimensioonid esimeses reas järgmisi etappe. Kümnendkohad – pärast kümnendkohta kuvatavate numbrikohtade arv. Saate kindlate ridade puhul kasutada erinevaid andmeid, nt erinevaid rahandusperioode. Lisage uus rida rea kohale, kust baasrea arvutamine peaks algama. Tõmbab üle lehe ühe paksu joone. Veeru valemis kasutatud kood on. Vormingu kood ja sellega seotud rea kood asuvad seotud arvutusi kuvava rea või jaotise kohal.

Ettevõtte likviidsuse analüüsimisel ja juhtimisel.

. Üks allakriipsutus Paneb aruande kõigi summa veergude alla ühe joone. Baasrea valimine readefinitsioonis veeru arvutuse puhul Klõpsake aruande kujundajas suvandit Veeru definitsioonid ja seejärel avage kasumiaruande veeru definitsioon. Topeltklõpsake lahtrit ja valige atribuudi nimi. See lahter sisaldab dimensiooniväärtusi. Joonistab üle lehe ühe peene joone. Kõik vahemikus olevad kogusummade read jäetakse välja. Sisestage kogusumma valem lahtrisse Seotud valemid/read/üksused. Rea kogusumma loomine Klõpsake aruandekoosturis suvandit Readefinitsioonid ja avage seejärel muudetav readefinitsioon. Mitme segmendi või mitme dimensiooni vahemikud Vahemiku sisestamisel mitme dimensiooniväärtuse kombinatsioone kasutades võrreldakse vahemikku.\finantsdimensioonid\dimensioonipõhiselt. Topeltklõpsake lahtrit Vormingu kood ja seejärel valige sortimiskood. Vaikimisi on nullsaldo või perioodi aktiivsuseta kande üksikasjade kontod aruannetes peidetud. Üldjuhul kood summeeritud ja arvutatud ridu ei mõjuta. Vali parim 10000 euro väärtuses kiirlaen 12 kuuks. Lahtri tekst kuvatakse aruandes täpselt nii, nagu selle readefinitsiooni sisestate.

Sisestage segmendi väärtused veergu ja veergu. Nende kande üksikasjade kontode kuvamiseks valige märkeruut Kuva summadeta read aruande definitsiooni vahekaardil. Sorditavate ridade määratlemine, kui kasutate mõnd järgmist vormingu koodi. Need atribuudid toimivad virtuaalsete kontosegmentidena ja võivad sisaldada lisateavet konto või kande kohta. Vormingu rea sidumine summa reaga nii, et vorming prinditakse ainult seotud summa printimisel. Algus- või lõppkontol metamärkide kasutamisel võite saada ootamatuid tulemusi. Aruande rea kirjelduse lisamine Klõpsake aruande kujundajas suvandit Readefinitsioonid ja seejärel avage muutmiseks readefinitsioon. Valige aruandluspuu dialoogiboksi Aruandlusüksuse valimine väljalt Aruandluspuu. Ridade printimise vältimise näide Järgmises näites soovib Phyllis vältida oma aruande rea Sularahas kokku pealkirja ja allkriipsude printimist, kuna tegevus mõlemal skontol puudus. See tekst kuvatakse ala viimase reana. Valige loendist kopeeritav kogum ja klõpsake seejärel käsku Salvesta nimega. Valige vormingu kood loendist. Sisestage kopeeritud kogumi uus nimi ja seejärel klõpsake nuppu. Rea kogusumma kasutamine readefinitsioonis Kasutage rea kogusumma valemit muude ridade summade liitmiseks või lahutamiseks. Saate takistada ka üksikasjaliku summa ridade printimise, tühjendades summadeta ridade kuvamise suvandi. Saldoga summa rida ei peideta. See valem toimib aruande selle veeru andmetel ja kasutab märksõna Baserow arvutuste rajamiseks rea vormingu koodidele. Järgmises tabelis kirjeldatakse vormingu koode ja nende toiminguid. Lisateabe saamiseks rea teabe alistamise kohta vt selles artiklis varem toodud jaotist Veeru definitsiooni alistamine.

- Scania P114 6X2*4 280kW

. Topeltklõpsake readefinitsiooni lahtrit Vormingu kood ja seejärel valige. Dimensiooniväärtuste kogumi jäädavaks kustutamiseks klõpsake suvandit. Kui sisestate , saadakse samad tulemused, kuid tulemused sisaldavad ka muutuva laiusega väärtusi, nagu ja. Näiteks vahemikus kuni asendatakse metamärk märgistiku madalaima väärtusega ja metamärk asendatakse märgistiku kõrgeima väärtusega. Veeru definitsioon peab sisaldama vähemalt ühte konteerimiskoodiga veergu. Tüüp peaks tähistama positiivset väärtust ja seejärel negatiivset väärtust. Valige dimensiooni dialoogiaknas suvand Üksik või vahemik. Arvutusse kaasatavate ridade määratlemine, kui kasutate vormingu koodi või. Topeltklõpsake lahtrit ja valige sobiv tehtemärk, konto ja konto. Tulu üksikute üksustega seotud kogutulu protsent Kulu üksikute üksustega seotud kogukulu protsent Allüksuse või osakonna üksikasjadega seotud kogutulu protsent. Veeru definitsiooni salvestamiseks uue nimega klõpsake menüüs käsku Salvesta nimega. Topeltklõpsake lahtrit ja sisestage vahemiku viimane väärtus. Kui teie raamatupidamissüsteem toetab atribuute, saate kasutada konto atribuute või kande atribuute readefinitsioonis rea muutujatena. Krediidi kogusumma valem

Kommentit