Liigu sisu juurde

Juhatuse liikmete vastutus 1 Juhatuse liikmed vastutavad oma õigusvastase käitumisega süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. Juhatuse liikmete volituste tähtaeg 1 Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kolm aastat. Määra kehtestab rahandusminister määrusega 10 päeva jooksul pärast Inspektsiooni eelarve kinnitamist nõukogu poolt. Sellest erandina tasub investeerimisühingu, kindlustusandja, kindlustusmaakleri, krediidiasutuse või fondivalitseja tegevusalal tegutsev välismaa äriühingu Eesti filiaal järelevalvetasu lõppmakse üksnes selle kapitaliosa pooles ulatuses.

Taandamine 1 Töötaja ei võta järelevalvemenetlusest osa ega osale juhatuse otsuse ettevalmistamisel, kui ta on isiklikult otseselt või kaudselt huvitatud asja lahendist.

Konverentsid

Saladuse hoidmise kohustus 1 Töötaja, samuti Inspektsiooni poolt finantsjärelevalve teostamisele kaasatud audiitor, ekspert ja muu isik on kohustatud hoidma tähtajatult saladuses konfidentsiaalset teavet, mis on temale teatavaks saanud seoses oma ülesannete täitmisega Inspektsioonis, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Rahastamise allikas 1 Inspektsiooni kulud kaetakse finantsjärelevalve subjektide poolt tasutavast käesoleva seadusega sätestatud kohustuslikust maksest edaspidi järelevalvetasu ning käesoleva seaduse §-s 45 sätestatud juhul Eesti Panga eelarves ettenähtud vahenditest ja riigieelarves ettenähtud sihtotstarbelistest assigneeringutest.

Kindlustusmaakleril tekib rahastamiskohustus tema kandmisega kindlustusvahendajate nimekirja.

Juhatuse liikmed 1 Juhatus koosneb viiest liikmest. Juhatuse liikmele esitatavad nõuded 1 Juhatuse liikmeks võib nimetada teovõimelise Eesti kodaniku, kellel on riiklikult tunnustatud akadeemiline haridus või selle tasemele vastav haridus, Inspektsiooni juhtimiseks vajalikud teadmised, kutsealane sobivus ja laitmatu eri- ja ärialane reputatsioon ning kokku vähemalt viie aasta pikkune töökogemus rahanduse, juriidilisel, audiitorkontrolli või infotehnoloogia alal või eelnimetatud aladega seotud ametis avaliku teenistujana. Juhatuse liige teatab viivitamatult nõukogule esitatud andmetes toimunud muudatustest. Juhatuse liikmete volituste tähtaeg 1 Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kolm aastat. Juhatuse liikme tagasikutsumine 1 Juhatuse liige kutsutakse enne volituste tähtaja lõppu tagasi hiljemalt kolme kuu jooksul pärast temalt vastava kirjaliku avalduse saamist.

Kindlustusmaksete kogusumma hulka ei arvata kindlustusandjale makstud edasikindlustuse kindlustusmakseid juhul, kui edasikindlustuslepingu järgne edasikindlustusvõtja on Eestis registreeritud kindlustusandja; 5 elukindlustuse või selle edasikindlustusega tegeleva kindlustusandja ning vastava välismaa äriühingu Eesti filiaali korral 0,05 kuni 0,25 protsendiga kindlustusandja või vastava Eesti filiaali arvestusvarast; 6 kindlustusmaakleri või vastava välismaa äriühingu Eesti filiaali korral 1 kuni 5 protsendiga kindlustusmaakleri või vastava Eesti filiaali kogutud komisjonitasude kogusummast; 7 Lloyd¿si korral 0,1 kuni 0,5 protsendiga Lloyd¿si kindlustusmaksete kogusummast Eestis.

Järelevalvetasu mahuosa määra kehtestamine 1 Järelevalvetasu mahuosa määr kehtestatakse kalendriaastaks protsendina käesoleva seaduse § 37 lõikes 2 sätestatud piires. Määra kehtestab rahandusminister määrusega 10 päeva jooksul pärast Inspektsiooni eelarve kinnitamist nõukogu poolt.

Järelevalvetasu ettemakse arvutamine vara ja kindlustusmaksete kogusumma alusel 1 Krediidiasutuse, investeerimisühingu ja fondivalitseja järelevalvetasu mahuosa ettemakse arvutamisel võetakse aluseks selle isiku või vastava välismaa äriühingu Eesti filiaali vara aritmeetiline keskmine, mis on arvutatud tema bilansi andmetel eelmise aasta Järelevalvetasu lõppmakse arvutamine vara ja kindlustusmaksete kogusumma alusel 1 Krediidiasutuse, investeerimisühingu ja fondivalitseja järelevalvetasu mahuosa lõppmakse arvutamisel võetakse aluseks selle isiku või vastava välismaa äriühingu Eesti filiaali vara aritmeetiline keskmine, mis on arvutatud tema bilansi andmetel eelmise aasta Järelevalvetasu tasumine 1 Järelevalvetasu summa tasumiseks saadab Inspektsioon vastavasisulise teate.

Inspektsiooni eelarveaastal edaspidi eelarveaasta selle eelarveaasta eest tasumisele kuuluva järelevalvetasu lõplikuks suuruseks on järelevalvetasu lõppmakse summa.

Sellest erandina tasub investeerimisühingu, kindlustusandja, kindlustusmaakleri, krediidiasutuse või fondivalitseja tegevusalal tegutsev välismaa äriühingu Eesti filiaal järelevalvetasu lõppmakse üksnes selle kapitaliosa pooles ulatuses.

Finantsinspektsiooni seadus (lühend - FIS)

Sellest erandina tasub investeerimisühingu, kindlustusandja, kindlustusmaakleri, krediidiasutuse või fondivalitseja tegevusalal tegutsev välismaa äriühingu Eesti filiaal järelevalvetasu lõppmakse üksnes selle kapitaliosa veerandi ulatuses. Järelevalvetasu maksmise tähtaeg 1 Eelarveaasta järelevalvetasu mahuosa ettemakse tasutakse eelneva aasta Järelevalvetasu tasumata jätmise tagajärg 1 Käesoleva seaduse §-s 42 sätestatud tähtpäevaks järelevalvetasu Inspektsioonile tasumata jätmise või ainult osalise tasumise korral saadab Inspektsioon nõude täitmiseks täitmist korraldavale asutusele, organile või isikule.

Sellise lahendi täitemenetlus algatatakse viivitamatult täitedokumendi kättetoimetamisest järelevalvetasu tasumata jätnud või osaliselt tasunud isikule. Inspektsiooni eelarveaasta Inspektsiooni eelarveaasta algab 1.

Folk retseptid Ozzy suurendada liikme Kuidas suurendada vere tousulaine liikmeks

Inspektsiooni lisaeelarve 1 Lisaeelarve koostatakse juhul, kui eelarve vahenditest ei piisa Inspektsiooni erakorraliste kulutuste katmiseks eelarveaasta jooksul. Koostöö välisriikide finantsjärelevalve asutustega 1 Inspektsioon teeb koostööd välisriikide finantsjärelevalve asutustega ja välisriikide muude pädevate asutuste või isikutega. Selliselt edastatud, saadud ja vahetatud teavet käsitatakse konfidentsiaalsena. Inspektsioon võib käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel saadud teavet kasutada üksnes finantsjärelevalve teostamise eesmärgil.

Teabe andmine 1 Inspektsioonil on õigus saada Eesti Pangalt, Rahandusministeeriumilt ja teistelt riigiasutustelt teavet, mis on vajalik Inspektsiooni ülesannete täitmiseks. Inspektsiooni koostöö Eesti Panga, Rahandusministeeriumi ja muude riigiasutustega õigusloome vallas 1 Inspektsioon esitab Vabariigi Valitsusele ja Eesti Pangale iga aasta 1.

Juhatuse liikmed 1 Juhatus koosneb viiest liikmest.

Koostöö kokkulepe 1 Inspektsioon võib sõlmida kahe- või mitmepoolse kokkuleppe koostöö korraldamiseks Eesti Panga, Rahandusministeeriumi või muu riigiasutusega, kui selline koostöö on vajalik, et aidata kaasa finantsjärelevalve eesmärgi saavutamisele.

Aastaaruanne 1 Inspektsiooni aastaaruanne koosneb Inspektsiooni tegevusaruandest, tulude-kulude aruandest ja audiitori järeldusotsusest.

  1. Ozivi liikme suurenemine
  2. Finantsinspektsiooni seadus – Riigi Teataja
  3. Suurenda Dick 10 sentimeetrit
  4. Eesti Ehituskonverents Äripäeva E-pood
  5. Kuidas suurendada liikme suurusi folk oiguskaitsevahendite abil
  6. Никогда не забуду этого мгновения.
  7. Millised suurused liige saab jouda

Riigikogu kuulab ära juhatuse esimehe ettekande Inspektsiooni aastaaruande kohta Riigikogu kodukorra seaduses RTI90, ;1, 1 ettenähtud korras. Inspektsiooni aastaraamat 1 Inspektsioon annab igal aastal välja Inspektsiooni aastaraamatu. Inspektsiooni tegevuse avalikustamine 1 Nõukogu otsused avaldatakse Inspektsiooni poolt tema veebilehel. Käesoleva seaduse § 7 lõike 2 punktides 7 ja 8 ning § 54 lõikes 2 nimetatud teavet sisaldavad otsused ei ole avalik teave, välja arvatud teave juhatuse esimehega ametilepingu lõpetamise asjaolude kohta.

Kas liikme suurenemine Massaaz video suurendamiseks video suurendamiseks

Kontrollimisandmete salastatus 1 Inspektsiooni poolt finantsjärelevalve teostamiseks läbiviidav menetlus ei ole avalik. Juhatuse otsused ja ettekirjutused 1 Juhatus teeb otsuseid ja ettekirjutusi käesolevas seaduses ja käesoleva seaduse §-s 2 nimetatud seadustes sätestatud alustel ja korras.

Liikme suurus rahulik ja pustitatud olekus Liige suunamine

Juhatuse esimehe käskkirjad Juhatuse esimees annab käskkirju Inspektsiooni-sisese tegevuse korraldamise ja juhtimisega seotud küsimustes. Juhatuse liikmele esitatavad nõuded 1 Juhatuse liikmeks võib nimetada teovõimelise Eesti kodaniku, kellel on riiklikult tunnustatud akadeemiline haridus või selle tasemele vastav haridus, Inspektsiooni juhtimiseks vajalikud teadmised, kutsealane sobivus ja laitmatu eri- ja ärialane reputatsioon ning kokku vähemalt viie aasta pikkune töökogemus rahanduse, juriidilisel, audiitorkontrolli või infotehnoloogia alal või eelnimetatud aladega seotud ametis avaliku teenistujana.

Calm peenise foto suurus Kuidas kasutada pumba kasutavat liiget

Juhatuse liige teatab viivitamatult nõukogule esitatud andmetes toimunud muudatustest. Juhatuse liikmete volituste tähtaeg 1 Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kolm aastat.

Juhatuse liikme tagasikutsumine 1 Juhatuse liige kutsutakse enne volituste tähtaja lõppu tagasi hiljemalt kolme kuu jooksul pärast temalt vastava kirjaliku avalduse saamist. Juhatuse esimees 1 Nõukogu valib juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe nõukogu reglemendis sätestatud korras. Juhatuse esimehe äraolekul täidab esimehe ülesandeid vanim juhatuse liige, kui juhatuse esimees ei ole oma käskkirjaga määranud teisiti.

MERCADONA - Perfumes My Soul Supreme 2020 - Para ella/él - Review

Juhatuse koosoleku kokkukutsumine 1 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kuus. Juhatuse koosoleku korraldus 1 Juhatuse koosolek on kinnine, kui juhatuse esimees ei otsusta teisiti. Juhatuse otsus 1 Igal juhatuse liikmel on üks hääl. Juhatuse liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

Juhatuse koosoleku protokoll 1 Juhatuse koosolekud protokollitakse. Eriarvamuse lisamise kohta tehakse protokolli vastav märge, mida eriarvamusele jäänud juhatuse liige kinnitab oma allkirjaga. Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata 1 Juhatusel on õigus vastu võtta otsuseid juhatuse koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik juhatuse liikmed ja igal juhatuse liikmel on digitaalallkirja seaduse kohaselt väljaantud sertifikaat digitaalallkirja andmiseks.

Kui juhatuse liige ei teata oma seisukohta määratud tähtaja jooksul, loetakse, et ta on hääletanud otsuse vastu.

Juhatuse liikmete vastutus 1 Juhatuse liikmed vastutavad oma õigusvastase käitumisega süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. Raskest hooletusest põhjustatud kahju eest nõutav hüvitis ei tohi ületada juhatuse liikmele makstava tasu kuue kuu määra. Töötaja kohustused 1 Töötaja on kohustatud täitma oma tööülesandeid heas usus, järgima häid tavasid ning tegutsema avaliku võimu teostamiseks vajaliku hoolsuse ja temalt oodatava ettenägelikkuse ning kompetentsusega vastavalt ametikohale esitatavatele nõuetele.

Huvide konflikti vältimine 1 Töötaja ei tohi olla ühegi finantsjärelevalve subjekti olulist osalust omav aktsionär või osanik või muul viisil selle juhtimisel märkimisväärset mõju omav isik, juhtimisorgani liige, prokurist, muul alusel esindusõigust omav isik, audiitor, siseauditi või -kontrolli osakonna juhataja, revisjonikomisjoni esimees, välismaa äriühingu Eesti filiaali juhataja ega esindaja.