Liigu sisu juurde

Minu arvates on Zirinovski paljudest poliitikutest haritum, räägib mitmeid keeli jne. Samas soovin jõudu ja edu erakonnale edaspidiseks. Ning seoses tudengite ning muude loomadega tundub mulle, et ka juhatuse valimine suvel oleks sobiv tegevus. Ta küsib, peaks küsima linnaosa valitsusest infot, mis teda huvitab, ja informatsiooni põhjal analüüsida neidsamu, ütleme, rahalisi kulutusi ja selle põhjal teha linnaosa valitsusele ettepanekuid, kuidas tööd paremaks teha.

Täpsustage palun, kas härra Karl-Sander Kase näol on siis tegemist Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni nõuniku või volikogu õiguskomisjoni esitatud ekspertliikmega? Et see teema on küll kõvasti siin pälvinud huvi ja ma sain aru, et proua Solmani lahkumise põhjus on see, et samal ajal toimub IRL-i juhatuse koosolek.

Jean-Louis Borloo, nõukogu eesistuja. Esimene puudutab meetodit, menetlust ja kaasotsustust. Olen siin ja seal kuulnud räägitavat ideest, et see esimese lugemise kokkulepe ei peaks saama pretsedendiks. Pole kedagi, kes seda eriti tahaks.

Et kas Te ei leia, et äkki siis peaks aja võtma ja katsuma leida IRL-iga mingisugust kokkulepet koosoleku aja osas? Et siis saaks selle probleemi lahendatud, proua Solman saaks osaleda nii IRL-i koosolekul kui ka linnavolikogu töös. Et äkki Te võtaks aja maha, on ettepanek selle eelnõuga. Me oleme siin nüüd juba väga pikalt selle küsimusega tegelenud.

Ja vast saaks midagi sellist ka täiendavalt välja kirjutada, et MTÜ saab kompenseerida liikmete transporti, toitlustuse jm. Wikimediasponsoreerida arvutiostu, kirjanduse hankimist vms. Ning see tuleks kindlasti paremini kirja saada, et kuidas on raha kasutamine reguleeritud. Et keegi ei saaks "raha võtta ja plehku panna" või, et finantsvahendite kasutamine peab alluma sellisele ja sellisele kontrollile ning vajab määratud isikute heakskiitu.

Kes vastutab jne.

Vikipeedia arutelu:MTÜ Wikimedia Eesti/Põhikiri

Et siin on olnud pidevalt küsimusti, et millega MTÜ tegeleks siis mul tuli just üks eriti lühike definitsioon pähe: Wikimedia Eesti on mittetulunduslik organisatsioon, mis tegeleb Vikipeedia propageerimisega. Ehk siis MTÜ võtab enda kanda kogu Vikipeedia tutvustamise mitte esindamise ning kõik projektid, mis Vikipeedia toetamist taotlevad.

Ning kõik koostööprojektid Vikipeediaga käivad läbi MTÜ. Endiselt on küsimus, et kuidas me selle põhikirja inglise keelde tõlgime ehk kes tõlgib. Siin on veel Vikisõnastik jne. Edasi, arvutiostu ja kirjanduse ostmise sponsoreerimine ei kuulu Vikipeedia propageerimise alla.

Meil on viki, ja tõlke saab ju teha ühiselt vikis.

Minu liige 16 on normaalne

Juhatuse otsusest vast piisaks tõesti, ei pea ootama üldkoosoleku toimumist. Püüdsin täiustada alajaotust Vara. Muidu on vaja hiljem hakata põhikirja muutma kui tahaks kedagi tema tehtava töö eest tunnustada ja kes teab, äkki saab kunagi kauges tulevikus isegi aasta vikipediste valima hakatud.

Minu liige 16 on normaalne

See on vaja Wikimedia Foundationile juba ära esitada. Mul endal ei ole hetkel aega. MTÜ tegutseb Eesti Vabariigi piirides, töökeeleks on eesti keel, piirkondlikult ka võru keel piirab nähtvasti MTÜ tegutsemisvõimalusi ja seda pole üldse tarvis, tehnilise või administreeriva personali palkamist — no seda me ikka tegema ei hakka, endine 2.

Kogan: minu ajud on terved

Ma ei hakanud esialgu kohe ka veel neid punkte välja võtma nagu MTÜ majandusaasta algab 1. Minu meelest ei tohiks öelda, et MTÜ koostab Vikipeediat. See välismaal tegutsemise punkt andis ette ju ebavajaliku piirangu. Meil ei ole tarvis seda põhikirjas paika panna, et kus me tegutseda tohime.

Tõnis Mölder: Eesti Perearstide Selts tegi Madis Veskimägile liiga - Kesknädal

Ja eriti kui ühe eesmärgina on välja toodud Eesti kohta käiva info levitamine. Tempel ei ole ju vajalik enam. Et tekst on silmatorkavalt puises eesti keeles "regevuste teostamine"ei ole kyll suurem õnnetus, vaid lihtsalt kole. Aga ka mõned mõtlemapanevad kohad jäid sirvides silma. Vähemasti yksvahe taheti, et midagi kirjastaval organisatsioonil oleks see põhikirjas sees.

Kui praegu ka kirjastamiseks plaane ei ole, on Vikipeedia puhul kerge selle soovini jõuda. Siis pole vaja oodata yldkoosolekuni, et põhikirja muuta. Liige võib MTÜ-st välja astuda ainult majandusaasta lõpul, olles sellest ette teatanud kirjaliku avaldusega üks kuu enne majandusaasta lõppu. MTY muutub niimoodi surmalõksuks. Miks peab väljaastumist niimoodi piirama - kord aastas yhe kuu jooksul?

Inimesele, kes näiteks kuhugi kaugele kolib ja netist eemale jääb, ei jää yldse võimalust välja pääseda. Mul on sygav kahtlus, et see punkt läheb mõne pisut loogilisema õigusaktiga vastuollu ja on õigustyhine.

Ülejäänud tegevuste teostamine Niisugune sõnastus tähendab, et MTY juhatus ei tohi teha midagi, mille vastu on vähemalt yks liige - isegi siis mitte, kui see on yldkoosoleku otsusega ette nähtud. Mõistlik oleks liikmete soovid kõrvale jätta, neid saab väljendada yldkoosolekul.

Minu liige 16 on normaalne

Juhatuse igal liikmel on õigus esindada MTÜ-d kõikides õigustoimingutes, kui üldkoosoleku poolt vastuvõetud põhikirja muudatustes ei sätestata teisiti. Komajärgne klausel on mõttetu. Ametisse nimetamise tühistamine Ametisse nimetamise õigust omav isik tühistab ametisse nimetamise käskkirja või korralduse, kui: 1 ametisse nimetatud isik esitab enne ametisse astumiseks määratud kuupäeva sellekohase avalduse; 2 enne ametisse astumist ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad ametisse nimetamise; 3 isik ei ole määratud ajaks ametisse astunud, välja arvatud, kui ametisse astumine lükkus edasi käesoleva seaduse § 25 2.

Ametisse nimetamise tühistamisega kaasnev kohustus Isik, kelle ametisse nimetamine tühistatakse, on kohustatud tagastama kogu ametisse nimetamise tõttu saadu. Ametivanne 1 Ametnik annab esmakordsel ametisse astumisel teda ametisse nimetanud isikule kirjaliku ametivande: «Tõotan olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale ning kohusetundlikult ja täpselt täita ülesandeid, milleks usaldatud amet mind kohustab.

Young Love: Audition Show / Engagement Ceremony / Visit by Janet's Mom and Jimmy's Dad

Tean, et teenistuskohustuste rikkumise eest on seadus kehtestanud vastutuse. Konkursi korras täidetavad ametikohad 1 Riigiteenistujate palgaastmestiku kümnesse kõrgemasse astmesse kuuluvaid ametnikke nimetatakse ametisse avaliku konkursi alusel, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 30 loetletud juhtudel. Konkursita teenistusse võtmine Avaliku konkursita võib ametisse nimetada: 1 Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikohtu, Riigikontrolli ja Eesti Panga ametnikke; 2 Vabariigi Valitsuse poolt ametisse nimetatavaid ametnikke; 3 peaministri ja ministrite nõunikke ja abisid § 21 lg.

Konkursi väljakuulutamine 1 Avaliku konkursi ametniku vabale ametikohale kuulutab Riigi Teataja Lisas välja riigisekretär vastava ametniku ametisse nimetamise õigust omava isiku ettepanekul, andes kandidaatidele avalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat teadaande avaldamise päevast arvates.

Dokumentide esitamine konkursil osalemiseks Konkursil osalemise avaldus esitatakse koos käesoleva seaduse § 23 1. Konkursil osalejate hindamine Konkursi- ja atesteerimiskomisjon hindab kandidaatide vastavust ametikoha täitmiseks esitatavatele nõuetele, kuulab vajadusel ära isiku, kellel on õigus nimetada sellele ametikohale, ja teeb oma otsuse käesoleva seaduse §-s 97 sätestatud korras.

Konkursi tulemuste teatavakstegemine 1 Konkursi- ja atesteerimiskomisjon esitab ametikohale nimetamiseks ühe kandidaadi või loobub kandidaadi esitamisest.

Avaliku teenistuse seadus

Esitatud kandidaadi ametisse nimetamine või reservi arvamine 1 Ametikohale nimetamiseks esitatud kandidaat nimetatakse ametisse, kui ta kahe nädala jooksul, arvates konkursi- ja atesteerimiskomisjoni otsuse teatavakssaamise päevast, esitab isikule, kellel on tema ametisse nimetamise õigus, käesoleva seaduse § 23 1.

Konkursi luhtumine Konkurss loetakse luhtunuks, kui sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust, samuti siis, kui konkursi- ja atesteerimiskomisjon loobus ametikohale nimetamiseks kandidaadi esitamisest. Palk ja lisatasu teenistusaastate eest 1 Teenistujal on õigus saada käesoleva seaduse §-de 9 või 11 alusel makstavat palka alates teenistusse astumise päevast kuni teenistusest vabastamise päevani.

Seega isegi selle praegusel kujul ja kogu paketi osana arvan ma, et te peaksite selle poolt hääletama. Teiseks enampakkumised: palju kritiseeritakse seda, miks me peaksime enampakkumisi vähendama. Enampakkumine on väga tähtis, see on parim viis kvootide jaotamiseks, see töötab vastavalt saastaja-maksab-põhimõttele, see ei võimalda ülikasumite tekkimist ja toob sisse raha, mida vajatakse võitluses kliimamuutusega ja muudel positiivsetel eesmärkidel.

  • Vikipeedia arutelu:MTÜ Wikimedia Eesti/Põhikiri – Vikipeedia
  • HOA juhatuse suuruste tasuliikmed
  • Palga maksmine ja lisatasu teenistusaastate eest 1 Teenistujal on õigus saada palka alates teenistusse astumise päevast kuni teenistusest vabastamise päevani.
  • Uroloogia liige suurendab nouandeid
  • Samas sõnades on kinnitatud, et usaldus on ainuke, mille peale saab rajada maailmavaatele ja väärtustele põhineva erakonna," lausus IRL-i üks asutajatest Ülo Tulik.

Kui mõned riigid, millel on erand energeetikasektorile, seda ei kasuta see on minu arvamussiis aja saabudes kasvab see osakaal veelgi.

Ülikasumite kohta, mis võivad tekkida tasuta jaotuse protsendimäärade, tasuta kvootide tõttu: liikmesriikidel, kes on sellepärast väga mures, on endiselt võimalus nende ülikasumite maksustamiseks. Seega on poliitilise tahte olemasolu korral võimalus sellega tegelemiseks ja teil, Euroopa Parlamendi liikmetel, on oma kodumaal samuti sõna öelda. Seoses väliste ühikute kasutamisega saastekvootidega kauplemise süsteemiga hõlmamata sektoris, koormust jagavas sektoris, ajasid mind segadusse mõned täna esitatud argumendid.

Kas me siis ei poolda puhta arengu mehhanisme? Kas me ei toeta Kyoto paindlikke mehhanisme? Kas me kavatseme Kopenhaagenis olla nende rahvusvahelisse lepingusse lisamise vastu? Kas te ei arva, et ilma nende paindlike mehhanismideta võib väga raske kokkulepe Kopenhaagenis olla võimatu? Kui ma näen seda poolt, ma nagu tean, et meie koalitsioonis, nagu meie koalitsioonis, riigis, sotsiaaldemokraadid on nagu meiega koos. Kui ma kuulan teie esindajaid siin saalis, ma ausalt ütlen, ma ei saa aru üldse, kellega koos me oleme ja millega me tegeleme.

Ja ma arvan, et nii nagu komisjon otsustas, see jääbki nii. Igaüks hääletab nii selle vastu või poolt, see on tema isiklik arvamus. Aga täna komisjoni poolt on niisugune ettepanek ja mina seda ettepanekut toetan isiklikult. Aga miks ma seda toetan, see on minu isiklik asi. Olles olnud pikemalt nii halduskogu esimees, nüüd ka linnaosakogu esimees, räägiks paar sõna sisuliselt. Meil ei ole küll kunagi olnud probleemi.

Minu liige 16 on normaalne

Kui linnaosakogu palub, siis linnaosa vanem on esitanud põhjaliku ülevaate tehtud kulutustest, nii toetustest mittetulundustegevusele kui ka ükskõik kuhu, ja linnaosakogu on saanud sellest põhjaliku ülevaate. Nüüd teiseks. Selleks, et panna Ega linnaosakogusse valitud saadikud ei ole piisavalt pädevad, et läbi viia professionaalsel tasemel revisjone.

Nii nagu linnavolikogus on revisjoni osakond, kes aitab revisjonikomisjoni liikmetel läbi viia revisjone, siis oleks vaja need ka linnaosadesse revisjonikomisjonide juurde moodustada. Ehk igas linnaosas üks—kaks ametikohta juurde ja bürokraatia aina kasvaks. Nii et, ma arvan, et asi on lahendatav palju lihtsamini ja linnaosa vanemad annavad alati linnaosa kogule informatsiooni ükskõik, milliste kulutuste kohta. Ja selleks teha, veel üks ametnik juurde võtta ja hakata täiendavaid revisjone tegema, mina ei näe mingit põhjust.

Siin proua Tšernogorova nimetas, et on 10 organit, mis kontrollib linnaasutusi, et praegusel juhul ongi probleem selles, et see kontroll ei ole ju piisav. Tubli mees pane täiega edasi!

  • Kogan: minu ajud on terved - Delfi
  • Suurenda liikme naiteid
  • Jevgeni Kogan: Interrinnet kui sellist polnud kunagi olemas, oli interliikumine.
  • Massaaz video liikme suurendamiseks
  • Avan läbirääkimised!

KUI mõni perearst tõesti ON nii vilunud, on tore, kuid kindel ei tohi selles küll olla. Egas naljapärast ei ole kõrgtaseme haiglates spets. Olen kunagi sattunud isegi kõrghaiglas arsti või oli ta resident või õde kätte, kus kõhuvaluga teatati mulle somograafis et olen kasvajat täis ka pean kohe Hiiule minema.